Udgivet 29.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Søg tilskud til Miljø- og klimateknologi 2023

Tilskud er målrettet investeringer, der kan nedsætte ammoniakudledningen eller reducere energiforbruget.

Landbrugsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til en pulje på 570 mio. kr. til miljø- og klimateknologi. Økologiske producenter søger på lige fod med konventionelle – undtagen under de tre indsatsområder til reduktion af pesticidforbrug (pkt. 6, 7 og 8). Det betyder f.eks., at økologiske planteavlere i denne omgang ikke kan søge tilskud til mekanisk bekæmpelse af ukrudt med f.eks. en lugerobot.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2024.

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre 40 pct. af projektets samlede tilskudsgrundlag. Tilskudsgrundlaget beregnes  af Landbrugsstyrelsen ud fra standardomkostninger. Landbrugsstyrelsen har indhentet oplysninger fra virksomheder og rådgivere og fastsat en sats for de investeringer, der indgår i dit projekt, som omfatter både indkøb, levering og montering/installering.

Syv indsatsområder for økologer

Det er muligt at få tilskud til investeringer inden for 10 indsatsområder, hvoraf økologiske producenter kan søge til syv. Økologer kan ikke søge til indsatsområde 6, 7 og 8.

Nr.

Indsatsområde

Tilskudsramme, mio. kr.

1

Reducere ammoniakudledning fra gylletanke

145

2

Reducere ammoniakudledning fra svinestalde

43

3

Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde

70

4

Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde

13

5

Reducere energiforbruget i fjerkræstalde

45

6

Reducere pesticidforbruget i planteavl

180

7

Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl

25

8

Reducere pesticidforbruget i gartnerier

11

9

Reducere energiforbruget i gartnerier

33

10

Reducere næringsstofforbruget i gartnerier

5

Selv om de første fire tilskudsområder handler om husdyr, så kan planteavlere også søge tilskud til teltoverdækning af gyllebeholdere. Det er aktuelt for planteavlere, der modtager gylle fra andre landbrug og fra biogasanlæg.

LED-lys kan højne velfærd hos fjerkræ

LED-lys er en investering, der ikke blot er god for el-regnskabet, men også hønernes velfærd. Sammenlignet med glødepærer har de et mindre strømforbrug og er relativt lette at etablere i stalden. De kan have en positiv effekt på dyrevelfærden, hvis man investerer i LED-lys, der kan skiftes farve på. Fjerkræ er meget følsomme over for lys og kan blive stresset ved høje lysstyrker med blåligt skær. I en stald uden mulighed for at ændre på farven af lyset, er den eneste mulighed at sænke lysstyrken. Med rødt lys kan man mindske stress i stalden uden at skrue ned for lysstyrken.

Tilskud til mere, end man skulle tro

Der er udarbejdet en liste over teknologier, som man kan søge tilskud til. På listen er også teknologier, som man ikke umiddelbart forbinder med miljø- og klima, men som ikke desto mindre har en effekt. Der er f.eks. tilskud til vombolus og øretranspondere til overvågning af malkekvæg. I planteavl er det bl.a. tilskud til destruktion og høst af ukrudtsfrø. 

Teknologilisten (pdf, lbst.dk)

Eksempler på energibesparende foranstaltninger i stalde

 • Lavenergi-ventilation. Opdrætsstalde, hønsestalde og slagtekyllingestalde
 • LED-lys. Opdrætsstalde, hønsestalde slagtekyllingestalde
 • Opvarmning via ribberør (og regulerbar cirkulationspumpe)
 • Gødningsbånd til hønsestalde
 • Varmeveksler
 • Gastæt silo

Pas på, hvis du overvejer økologi

Hvis du ikke er økolog i dag, men påtænker at blive det senere, skal du ikke søge om tilskud inden for indsatsområder vedr. pesticidreduktion. Hvis en konventionel ejendom har modtaget tilskud til pesticidreduktion, kan den ikke opnå eller søge økologisk certificering i projektperioden eller opretholdelsesperioden.

Generelle krav

Med tilskud følger en række betingelser og forpligtelser. Du skal have et aktivt CVR nr. med minimum 830 timers arbejdskraftsbehov inden for primærproduktionen.

 • Du kan kun indsende én ansøgning om tilsagn om tilskud pr. indsatsområde pr. CVR-nummer.
 • Investeringerne skal foretages på ejet eller lejet ejendom.
 • Du skal som tilsagnshaver eje investeringen. Du kan derfor ikke benytte dig af købekontrakt eller leasingaftale.
 • Det er muligt at søge om overdragelse af tilskud.
 • Investeringerne skal være lovlige. Det må ikke være et lovkrav at du gennemfører investeringerne.
 • Der skal være overensstemmelse mellem det, der er søgt til, og det projekt der gennemføres.
 • Investeringerne må ikke være påbegyndt før tilskudsansøgningen er sendt ind og de skal afsluttes indenfor projektperioden, der løber 1 år fra ansøgningen bliver sendt ind. Der er ingen mulighed for at søge om forlængelse af projektperioden.
 • Du må gerne, indhente rådgivning til projektet, indhente tilbud og f.eks. søge om evt. nødvendige tilladelser hos andre offentlige myndigheder, inden du har indsendt ansøgning. Du skal sikre dig, at de indhentede tilladelser også er gældende for tidspunktet for ansøgningen om udbetalingen.
 • Du må ikke, før ansøgning er sendt, indgå bindende aftaler med håndværkere og andre leverandører eller bestille eller modtage varer eller ydelser til projektet.
 • Når du har indsendt din ansøgning om tilskud, må du påbegynde dit projekt for egen regning og risiko.
 • Hvis du får afslag på ansøgningen, får du intet tilskud, og du skal selv betale for hele projektet.
 • Det er ikke muligt at søge om projektforlængelse eller projektændringer.
 • Har du tidligere modtaget tilsagn om tilskud til etablering af en ny stald eller tilbygning under ”Modernisering af kvægstalde 2018”, ”Modernisering af kvægstalde 2020” og ”Modernisering af slagtesvinestalde 2020”, kan du ikke få tilsagn til teknologier under indsatsområde 2 og 3, hvis dit etableringsprojekt ikke er afsluttet.

Læs mere

Miljø- og klimateknologi 2023 (tilskudsguide, lbst.dk)

Vejledning til Miljø- og klimateknologi 2023 (pdf 86 sider, lbst.dk)

Teknologilisten (pdf 87 sider, lbst.dk)