Udgivet 22.02.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for tilskud til skovlandbrug

Skovlandbrug som dyrkning af træer og/eller buske i kombination med landbrugsafgrøder, kan på forskellige måde være støtteberettigede til Grundbetaling og økologitilskud.

Tilskudsberettiget skovlandbrug er dyrkning af frugt, bær eller nødder i kombination med mindst én anden afgrøde – dog ikke lavskov eller brak.

Regler og artsliste er fastlagt i bekendtgørelse om grundbetaling, og du kan læse mere om reglerne i vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer 2024.

Arealer med lavskovsarter, pil, poppel m.v. er ikke støtteberettigede under skovlandbrug, så de skal indberettes som - og opfylde arealstørrelse og plantetal m.m. for lavskovsarealer.

Skovlandbrug er støtteberettigede til grundbetaling, økologisk arealstøtte og økologisk arealtilskud, hvis følgende krav er overholdt:

 • Der er mindst 100 træer/buske fra artslisten pr. ha. De er plantet i rækker og arterne må gerne blandes.
 • Rækker af træer kan samles i bælter med højst tre rækker træer.
 • Skovlandbrug skal opfylde aktivitetskrav og afstandskrav på maks. 40 m mellem rækker/bælter og til kanten af marken.
 • Kombination med andre afgrøder f.eks. korn, grønsager eller græs er tilladt. Der må også gerne holdes dyr på arealet.
 • Der må maksimalt være 100 andre træer eller buske pr. ha af en højde på mere end en meter.
 • Der kan kombineres med ikke-produktive elementer og arealer, herunder f.eks. småbiotoper.

Plantager med frugt, bær eller nødder

Arealer med mindre end 40 meter rækkeafstand, hvor der ikke dyrkes en anden afgrøde mellem rækkerne, kategoriseres som en plantage og vil være berettiget til grundbetaling og basis tilskud under økologisk arealstøtte uanset plantetal. Arealet skal dog have karakter af plantage med veldefinerede rækker.

Godkendte træer og buske med frugt, bær og nødder på arealer med skovlandbrug

Bemærk, der er ikke krav om podede planter ved valnød og kastanje.

 • Alle arter inden for Prunus-slægten (f.eks. blomme, kirsebær, kræge, slåen), dog ikke glansbladet hæg.
 • Blåbær
 • Brombær
 • Bærmispel
 • Hassel
 • Havtorn
 • Hindbær
 • Hjertenød
 • Hunderose
 • Hyld
 • Japan Kvæde
 • Kastanje (ægte)
 • Morbær
 • Pærer
 • Ribs
 • Rønnebær
 • Solbær
 • Stikkelsbær
 • Surbær
 • Tranebær
 • Trækvæde
 • Tyttebær
 • Valnød (almindelig)
 • Vindrue eller spisedrue
 • Æbler

Afgrødekoder for skovlandbrug

Afgrødekode Type
482 Skovlandbrug med permanent græs
483 Skovlandbrug med græs i omdrift
484 Skovlandbrug med omdriftsafgrøder
485 Skovlandbrug med permanente afgrøder
487 Skovlandbrug, ikke støtteberettiget

I bilag 1 i vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer 2024 findes en oversigt over hvilke afgrøder, som kan kombineres med skovlandbrug og hvilken kode de skal indberettes med.

Frugt- og bærtillæg til frugt-, bær- og nøddeplantager 

For at opnå frugt- og bærtillæg på 4.000 kr. pr ha under økologisk arealtilskud eller bioordningen økologisk arealstøtte, skal hovedformålet være produktion af frugt, bær eller nødder, og en række krav skal være opfyldt:

 • Arter skal være godkendte jf. artsliste og overholde mindste planteantal.
 • Samdyrkning af forskellige arter er tilladt, men mindst én art skal opfylde mindstekravet til plantetal pr. ha, ellers skal marken deles op.
 • Arealet skal være sammenhængende og mindst 0,3 ha. Hovedafgrøden skal være jævnt fordelt over hele marken.
 • Driften skal være plantagemæssig med veldefinerede rækker og maks. ti meter mellem rækkerne. Maks. fem meter til markkant på to sider.
 • Kombination med dyr er tilladt, så længe frugt-/bærproduktion er det primære.
 • Kombination med andre afgrøder mellem rækkerne er begrænset til græs, urter eller blomster som led i produktionen af frugt, bær elle nødder.
 • Er der et tilsagn med frugt- og bærtillæg på marken, udbetales tillægget, når marken indberettes i fællesskema 2024 med en godkendt afgrødekode.
 • Er der tilføjet et frugt- og bærtillæg i ansøgningsrunden i efteråret 2023, skal marken være tilplantet med de godkendte arter senest ved fristen for fællesskema 2024.
 • Søges økologisk arealstøtte under bioordningen og frugt- og bærtillæg i fællesskema 2024, skal marken være tilplantet senest ved ændringsfristen for fællesskema 2024. 

Artsliste: Godkendte afgrøder berettiget til frugt- og bærtillæg samt krav til plantetal

Bemærk, at hassel, trækode 490 er Corylys avellana. Plantes træer, hvor Corylys Maxima er podet på en grundstamme, skal dette dokumenteres ifm. en arealkontrol.

Afgrødekode Afgrøde Mindste plantetal pr. ha
489 Havtorn 1.200
490 Hassel, træ 225
491 Storfrugtet tranebær 20.000
491 Tyttebær 30.000
493 Surbær 1.500
494 Japansk kvæde 600
495 Morbær 400
509 Trækvæde 400
513 Jordbær 20.000
514 Solbær 1.500
515 Ribs 1.500
516 Stikkelsbær 1.500
517 Brombær 1.200
518 Hindbær 2.000
519 Blåbær 1.500
520 Surkirsebær uden undervækst af græs 300
521 Surkirsebær med undervækst af græs 300
522 Blomme 400
523 Blomme 400
524 Sødkirsebær uden undervækst af græs 400
525 Sødkirsebær med undervækst af græs 400
526 Hyld 600
527 Hassel 600
528 Æble 400
529 Pære 400
530 Vindrue 1.500
534 Hyben 1.500
535 Bærmispel 1.200
536 Spisedrue 1.500
537 Valnød (almindelig) podede planter 100
538 Kastanje (ægte) podede planter 100

Download faktaark

Download faktaarket regler for tilskud til skovlandbrug (PDF, fire sider)

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.