Udgivet 02.07.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tilføj nye tillæg til eksisterende øko-tilsagn

Du kan, for sidste gang, søge om at tilføje nyt frugt/bær-tillæg og tillæg for reduceret kvælstoftilførsel til et eksisterende, flerårigt tilsagn om økologisk arealtilskud, der udløber 31. august i 2025.

Ansøgningsperiode er 3. juli til 26. september 2024. Nye tilsagn om tillæg begynder 1. september 2024 og udløber samtidig med det eksisterende basistilsagn.

Betingelser for frugt/bær-tillæg

Tillægget udbetales kun til arealer med godkendte nødde-, frugt- eller bærafgrøder, og træer eller buske skal være plantet senest ved ansøgningsfristen for Fællesskema i april 2025, hvis du søger om at tilføje et tillæg i denne runde. Du søger til hele marken, selv om det kun er en del af den, der skal tilplantes med træer/buske. I forbindelse med udbetaling inddeles marken og indberettes med de relevante afgrødekoder.

  • Der skal være mindst 0,3 ha sammenhængende areal med samme tilskudssats og i samme markblok.
  • Hovedafgrøden skal opfylde det fastsatte mindste plantetal for den enkelte afgrøde, og den skal være jævnt fordelt over hele marken.
  • Hovedafgrøden skal være på arealet i hele tilsagnsåret indtil 31. august. Arealet skal fremstå som plejet kultur i veldefinerede rækker, der dyrkes med henblik på høst af frugt, bær eller nødder.

Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder 

Betingelser for N-tillæg

Bedriften skal være tilmeldt Register for Gødningsregnskab for at få tillæg for reduceret kvælstoftilførsel.

  • Der må maksimalt tilføres 65 kg udnyttet N pr. ha i gennemsnit på alle bedriftens harmoniarealer inklusiv eventuelle ikke-økologiske arealer.
  • Ved ansøgning om udbetaling af N-tillæg skal der indsendes gødningskvoteberegning (GKEA) via Tast selv, og det er et krav, at der indberettes gødningsregnskab rettidigt. Du skal opbevare gødningsregnskab og gødningskvoteberegning i fem år efter udbetaling.

Find ansøgningsskema og læs mere om ordningen økologisk arealtilskud i Tilskudsguiden:

Økologisk Arealtilskud - flerårige tilsagn (lbst.dk)

Basistilsagn om Økologisk Arealtilskud udløber 31. august i år

Du kan ikke søge nye basistilsagn om Økologisk Arealtilskud. Hvis tilsagnet udløber i år, kan du i stedet søge tilskud og tillæg under den nye bio-ordning økologisk arealstøtte i Fællesskema 2025.

Yderligere information

Læs om bio-ordningen økologisk arealstøtte i tilskudsguiden Økologisk arealstøtte (lbst.dk)

Læs mere om økologisk arealstøtte:

Økologisk arealstøtte 2024