Udgivet 08.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk arealstøtte 2024

Du kan søge tilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte i Fællesskemaet senest 26. april. Ændringer i forhold til 2023 er i store træk, at basissatsen er hævet til 1.200 kr./ha/år.

Nye eller eksisterende økologiske producenter, som påbegynder omlægning af marker til økologisk produktion senest 1. januar, kan søge tilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte for kalenderåret 2024. Økologiske producenter, hvis tilsagn om økologisk arealtilskud er udløbet 31. august 2023, kan ligeledes søge om støtte til fortsat økologisk drift under bio-ordningen.

Du skal søge tilskud i Tast selv senest 26. april 2024. Alle økologiske producenter skal desuden indsende den årlige indberetning i Økologiskemaet for at opretholde økologisk certificering.

Bio-ordningen økologisk arealstøtte - forkortet ØA-BIO - består af en basisordning og tillæg for omlægning, frugt-/bærproduktion samt reduceret kvælstoftildeling. Alle udbetalinger kan variere afhængigt af, hvor mange der søger ordningen.

Tilskudssatser

Tilskud og den maksimale fleksibilitet ved under-/overansøgning er i 2024:
•    Basis: 1.200 kr./ha/år + 25%
•    Kvælstof-tillæg: 650 kr./ha/år +/- 10%
•    Frugt-/bærtilllæg: 4.000 kr./ha/år +/- 10%
•    Omlægning: 1.600 kr./ha/år i op til to år +/- 10%

Du kan se eksempler på den samlede udbetaling for økologisk arealstøtte uden grundbetaling eller øvrige bio-ordninger herunder. Se kombinationsmuligheder med grundbetaling og øvrige bio-ordninger nederst på siden.

  År et og to (omlægnings-perioden), kr. pr. ha Omlagte arealer, kr. pr. ha
Bedrift med basisstøtte 2.800 (1.200 + 1.600) 1.200
Bedrift med N-tillæg 3.450 (1.200 + 1.600 + 650) 1.850 (1.200 + 650)
Marker med N- og frugt/bær-tillæg 7.450 (1.200 + 1.600 + 650 + 4.000) 5.850 (1.200 + 650 + 4.000)

Basisordning og omlægningstillæg

Økologisk arealstøtte kan søges til omlægning af arealer hos både nye økologiske producenter og eksisterende økologiske producenter, der udvider deres bedrift. I takt med, at de eksisterende tilsagn om økologisk arealtilskud udløber senest i 2025, kan du søge den etårige ordning. Du søger hvert år i Fællesskemaet, og alle forpligtelser skal opfyldes hele kalenderåret. Søger du omlægningstillæg, vil hvert udbetalingsår efterfølges af en forpligtigelse til at drive arealet økologisk i de følgende tre kalenderår. Søges tillæg de første to år fra omlægningstidspunktet, vil der være en samlet økologiforpligtigelse på fem kalenderår. 

Hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, må du maksimalt bruge 107 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer.

Hvis der er eksisterende restriktioner, bnbo-aftaler, fredninger eller andre tilskudsordninger på dit areal, kan det have betydning for tilskuddet.

Hvis du påbegynder omlægning af marker til økologisk produktion i perioden fra 2. januar 2024 til 1. januar 2025, kan du søge tilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte i fællesskema 2025. Økologiske producenter, hvis tilsagn om økologisk arealtilskud udløber 31. august 2024, kan ligeledes søge om støtte til fortsat økologisk drift under bio-ordningen i 2025.

Tillæg for reduceret tildeling af kvælstof

Du kan kun få tillægget for reduceret kvælstoftildeling, hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Bedriftens samlede, årlige gødningsforbrug må højst være 65 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftsniveau. Du skal hvert år udfylde og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder samt et gødningsregnskab til tiden.

Frugt/bær-tillæg inklusive nødder

Du kan få tillægget til arealer med de godkendte arter af frugt, bær og nødder, hvor hovedafgrøden opfylder krav til mindste plantetal, der er fastsat for den enkelte afgrøde. Arealet skal være en velplejet kultur i veldefinerede rækker og drives med en reel produktion af økologiske frugter nødder eller bær. 

Læs mere om økologisk arealstøtte i Tilskudsguiden på lbst.dk

Betingelser for grundbetaling

Det er en forudsætning for at få økologisk arealstøtte, at der søges om grundbetaling til arealerne. Grundbetaling udgør i 2024 ca. 1.900 kr./ha til alle støtteberettigede arealer. For at få den fulde støtte i 2024, skal bedriften overholde reglerne for konditionalitet og overholde kravene for god landbrug- og miljømæssig stand, som er sammenfattet i de ni GLM-krav. 

Ni GLM krav i korte træk

1. Opretholdelse af permanente græsarealer, referenceåret er 2018, og økologiske producenter er ikke undtaget
2. Minimumsbeskyttelse af vådområder og tørveområder
3. Forbud mod afbrænding af afgrødestub på omdriftsmarker
4. Tre meter bræmmer langs søer og vandløb; en udvidelse af tidligere to meter bræmmer
5. Pløjeforbud på jorderosionsfølsomme områder
6. Minimum plantedække i de mest følsomme perioder 
7. Afgrødevariation på omdriftsjord; økologiske producenter opfylder automatisk kravet 
8. Udlæg af ikke-produktive elementer svarende til mindst fire pct. af omdriftsarealet. Økologiske producenter er ikke undtaget. Elementerne kan være brak eller markbræmmer inkl. bræmmer fra GLM 4, nyetablerede små-biotoper, eksisterende markkrat/huller i marken og/eller GLM-søer og fortidsminder. Læhegn indgår ikke. Ikke-produktive arealer må ikke inddrages til landbrugsaktivitet i hele kalenderåret, dog må markkrat, GLM-søer og fortidsminder med træer afgræsses
9. Beskyttelse af permanent græs i miljøsårbare områder

Læs mere om Konditionalitet og GLM-krav på lbst.dk.

Grundbetaling i kombination med øvrige bio-ordninger 

I den danske CAP-plan er en række ordninger, som kan kombineres med økologisk arealstøtte eller kan træde i stedet for. Sammen med grundbetaling kan der udbetales støtte under fire andre bio-ordninger ud over økologisk arealstøtte.

Fem bio-ordninger – inkl. økologisk arealstøtte 

•    Miljø- og klimavenligt græs 

Kan søges til støtteberettigede græsarealer, som er ældre end to år - også permanent græs. Græs udlagt i renbestand om foråret tæller med som år et. Tilskuddet kan ikke søges til arealer med pløjeforbud f.eks. §3, våd-/lavbundsområder eller arealer med solcelleanlæg.

•    Varieret planteproduktion

Kan søges til arealer med de tilskudsberettigede afgrøder, hvis de udgør mindst fem pct. af omdriftsarealet, f.eks. jordbær, grøntsager, oliefrø (ikke raps), visse bælgsædsarter, rodfrugter, hør, hamp samt kartofler. Bedriften skal have en ekstra afgrødekategori ud over kravet om flere afgrøder i GLM7. Der er nye tærskelværdier for antal afgrødekategorier i 2024.  

•    Ekstensivering med slæt

Tilskuddet kan søges til udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale med græs i hele kalenderåret. Tilskuddet kan ikke søges til §3-arealer og andre arealer med gødningsforbud. Tilskuddet kan søges til omdriftsgræs, og der er krav om årligt slæt. Arealet må i 2024 afgræsses efter mere fleksibel model. Arealet må ikke gødes, så det er ikke harmoniareal.

•    Biodiversitet og bæredygtighed

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover fire % i GLM 8-kravet. Småbiotoper kan etableres på både omdrifts- og ikke-omdriftsarealer. I 2024 indføres et tillæg på 1.500 kr./ha til ordningen, hvis der etableres bestøverbrak på et omdriftsareal.

Udbetalinger – kombinationer af tilskud

Bio-ordning Tilskud, kr./ha/år (fleksibilitet) Økologisk arealstøtte med evt. tillæg Grundbetaling, ca. 1900 kr./ha

Miljø- og klimavenligt græs 

1.500 (+ 25/-10%)

+ +

Varieret planteproduktion

 615 (+ 25/-10%)

+ +

Ekstensivering med slæt

3.526 (+ 35/-10%)

- +

Biodiversitet og bæredygtighed

2.740 + 1.500 (+ 35/-10%)

- +

+ Begge tilskud udbetales 
- Økologisk arealstøtte udbetales ikke sammen med  

Eksempel:

En økologisk græsmark, som opfylder betingelser for miljø- og klimavenligt græs, vil på en bedrift med N-tillæg i alt kunne opnå 5.250 kr./ha før beregning af fleksibilitet for de enkelte ordninger (1.200 + 650 + 1.900 + 1.500). I de to år af omlægningsperioden til økologi kan der tillægges yderligere 1.600 kr. pr. ha pr. år.

Hent faktaark

Hent faktaark Økologisk arealstøtte 2024 (PDF, fire sider)

Læs mere

Læs mere om bio-ordninger på lbst.dk

Læs mere om bio-ordninger og grundbetaling i Tilskudsguiden på lbst.dk.

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.