Udgivet 08.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk arealstøtte 2024 - foreløbig

Du kan søge tilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte i Fællesskemaet senest 22. april. Ændringer i forhold til 2023 er ikke endeligt godkendt af EU-Kommissionen, men fremgår af de bekendtgørelser, som pt. er i høring.

Marker, der er påbegyndt omlægning til økologi senest 1. januar 2024 hos nye økologer eller hos eksisterende økologer, kan søge tilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte for kalenderåret 2024. Økologer, hvor tilsagn om økologisk arealtilskud er udløbet 31. august 2023, kan ligeledes søge om støtte til fortsat økologisk drift under bio-ordningen. 

Du søger tilskud i Fællesskemaet senest 22. april 2024.

Bio-ordningen økologisk arealstøtte - forkortet ØA-BIO - består af en basisordning samt tillæg for omlægning, frugt/bær samt reduceret kvælstof. Alle udbetalinger kan variere afhængigt af, hvor mange der søger ordningen.

Tilskudssatser

Tilskud og den maksimale fleksibilitet ved under-/overansøgning er i 2024:
•    Basis: 1.200 kr./ha/år + 25%
•    N-tillæg: 650 kr./ha/år +/- 10%
•    Frugt/bær: 4.000 kr./ha/år +/- 10%
•    Omlægning: 1.600 kr./ha/år i op til to år +/- 10%

Eksempler på samlet udbetaling for økologisk arealstøtte, uden grundbetaling eller øvrige bio-ordninger. Se kombinationsmuligheder med dem nederst.

  År et og to (omlægnings-perioden)
kr. pr. ha
Omlagte arealer, kr. pr. ha
Bedrift med basisstøtte 2.800 (1.200 + 1.600) 1.200
Bedrift med N-tillæg 3.450 (1.200 + 1.600 + 650) 1.850 (1.200 + 650)
Marker med N- og frugt/bær-tillæg 7.450 (1.200 + 1.600 + 650 + 4.000) 5.850 (1.200 + 650 + 4.000)

Basisordning og omlægningstillæg

Økologisk arealstøtte kan søges til omlægning af arealer hos både nye økologer og eksisterende økologer, der udvider deres bedrift. I takt med, at de eksisterende tilsagn om Økologisk Arealtilskud udløber senest i 2025, kan du søge den etårige ordning. Du søger hvert år i Fællesskemaet, og alle forpligtelser skal opfyldes hele kalenderåret. Søger du omlægningstillæg, vil hvert udbetalingsår efterfølges af en forpligtigelse til at drive arealet økologisk i de følgende tre kalenderår. Søges tillæg i de første to år fra omlægning, betyder det en samlet økologiforpligtigelse på fem kalenderår.

Hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, må du maksimalt bruge 107 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer.

Hvis der er eksisterende restriktioner, bnbo-aftaler, fredninger eller andre til-skudsordninger på dit areal, kan det have betydning for tilskuddet.

Marker, der påbegynder omlægning til økologi i perioden fra 2. januar 2024 til 1. januar 2025, kan søge tilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte i fællesskema 2025. Økologer, hvor tilsagn om økologisk arealtilskud udløber 31. august 2024, kan ligeledes søge om støtte til fortsat økologisk drift under bio-ordningen i 2025.

Tillæg for reduceret tildeling af kvælstof

Du kan kun få tillægget for reduceret kvælstoftildeling, hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Bedriftens samlede, årlige gødningsforbrug må højst være 65 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftsniveau. Du skal hvert år udfylde og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder samt et gødningsregnskab til tiden.

Frugt/bær-tillæg inklusive nødder

Du kan få tillægget til arealer med de godkendte arter af frugt, bær og nødder, hvor hovedafgrøden opfylder krav til mindste plantetal, der er fastsat for den enkelte afgrøde. Arealet skal være en velplejet kultur i veldefinerede rækker og drives med en reel produktion af økologisk frugt, nødder eller bær.

Læs mere om økologisk arealstøtte i Tilskudsguiden på lbst.dk

Betingelser for Grundbetaling

Grundbetaling udgør i 2024 ca. 1.900 kr./ha til alle støtteberettigede arealer.For at få den fulde arealstøtte for 2024 skal bedriften overholde reglerne for Konditionalitet, og det handler blandt andet om de ni GLM-krav. GLM = God Landbrugs- og Miljømæssig stand. 

Ni GLM krav i korte træk

1. Opretholdelse af permanente græsarealer, referenceåret er 2018, og økologer er ikke undtaget
2. Minimumsbeskyttelse af vådområder og tørveområder
3. Forbud mod afbrænding af afgrødestub på omdriftsmarker
4. Tre meter bræmmer langs søer og vandløb; en udvidelse af nuværende to meter bræmmer
5. Pløjeforbud på jorderosionsfølsomme områder
6. Minimum plantedække i de mest følsomme perioder 
7. Afgrødevariation på omdriftsjord; økologer opfylder automatisk kravet 
8. Udlæg af ikke-produktive elementer svarende til mindst 4 pct. af omdriftsarealet. Økologer er ikke undtaget. Elementerne kan være brak eller markbræmmer inkl. bræmmer fra GLM 4, nyetablerede små-biotoper, eksisterende markkrat/huller i marken og/eller GLM-søer og fortidsminder. Læhegn indgår ikke. Ikke-produktive arealer må ikke inddrages til landbrugsaktivitet i hele kalenderåret, dog må markkrat, GLM-søer og fortidsminder med træer afgræsses
9. Beskyttelse af permanent græs i miljøsårbare områder

Læs mere om Konditionalitet og GLM-krav på lbst.dk.

Grundbetaling i kombination med øvrige bio-ordninger 

I den danske CAP-plan er en række ordninger, som kan kombineres med økologisk arealstøtte eller kan træde i stedet for. Sammen med grundbetaling kan der udbetales støtte under fire andre bio-ordninger ud over økologisk arealstøtte.

Fem bio-ordninger – inkl. økologisk arealstøtte 

•    Miljø- og klimavenligt græs 

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end to år - også permanent græs. Græs udlagt i renbestand om foråret tæller med som år 1. Arealer med pløjeforbud f.eks. §3, våd-/lavbundsområder eller med solcelleanlæg kan ikke søge tilskuddet.

•    Varieret planteproduktion

Kan søges til arealer med de tilskudsberettigede afgrøder, hvis de udgør mindst 5 pct. af omdriftsarealet: F.eks. jordbær, grøntsager, oliefrø (ikke raps), visse bælgsædsarter, rodfrugter, hør og hamp samt kartofler. Bedriften skal have en ekstra afgrødekategori ud over kravet om flere afgrøder i GLM7, der forventes ændrede tærskelværdier for antal afgrødekategorier i 2024. 

•    Ekstensivering med slæt

Udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale med græs i hele kalenderåret kan søge tilskuddet. §3-arealer og andre med gødningsforbud, kan ikke få tilskuddet. Det kan søges til omdriftsgræs, og der er krav om årligt slæt. Arealet måtte i 2023 afgræsses efter 15. september, men der forventes større fleksibilitet i 2024. Arealet må ikke gødes, så det er ikke harmoniareal.

•    Biodiversitet og bæredygtighed

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct i GLM 8-kravet. Småbiotoper kan etableres på både omdrifts- og ikke-omdriftsarealer. I 2024 indføres et tillæg på 1500 kr./ha til ordningen, hvis der etableres blomster- eller bestøverbrak på et omdriftsareal.

Udbetalinger – kombinationer af tilskud

Bio-ordning Tilskud, kr./ha/år (fleksibilitet) Økologisk arealstøtte med evt. tillæg Grundbetaling, ca. 1900 kr./ha

Miljø- og klimavenligt græs 

ca. 1.500 (+ maks. 10%)

+ +

Varieret planteproduktion

 ca. 615 (+ maks. 10%)

+ +

Ekstensivering med slæt

ca. 3.526

- +

Biodiversitet og bæredygtighed

ca. 2.740 + 1.500

- +

+ Begge tilskud udbetales 
- Økologisk arealstøtte udbetales ikke sammen med  

Eksempel:

En økologisk græsmark, som opfylder betingelser for miljø- og klimavenligt græs, vil på en bedrift med N-tillæg i alt kunne opnå 5.250 kr./ha før beregning af fleksibilitet for de enkelte ordninger (1.200 + 650 + 1.900 + 1.500). I de to år af omlægningsperioden til økologi kan der tillægges yderligere 1.600 kr. pr. ha pr. år.

Læs mere

Læs mere om bio-ordninger på lbst.dk

Læs mere om bio-ordninger og grundbetaling i Tilskudsguiden på lbst.dk.