Udgivet 13.02.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Frø af efterafgrøder, græs og kløver til økologisk dyrkning

Der gælder en særlig dispensationspraksis, som har betydning for mulighederne for anvendelse af ikke-økologisk frø af græs, kløver og efterafgrøder til økologisk dyrkning.

Den særlige dispensationspraksis er dels opstået på baggrund af en faglig vurdering af behovet for specifikke sorter til disse formål og dels, at Landbrugsstyrelsen ønsker at sikre, at der ikke bliver spekuleret i udsolgte sortsgrupper.

Efterafgrøder - økologiske frø uanset sort

Til efterafgrødeformål vurderes der ikke at være samme behov for bestemte sorter, som det er tilfældet til foderformål. Når en afgrøde sås med et formål, hvor der ikke skal høstes, skal de anvendte frø altid være økologiske – hvilket selvfølgelig forudsætter, at der er økologiske frø af den ønskede art eller sortsgruppe på markedet. Det betyder, at der ikke skelnes mellem sorter indenfor samme art/sortsgruppe. Hvis der ikke er økologiske frø i OrganicXseeds, kan der anvendes omlægningsfrø. Det gælder for frø af alle sorter indenfor sortsgruppen i OrganicXseeds, hvor de vil være klassificeret som Kategori 1, hvilket betyder, at der i udgangspunktet ikke kan opnås dispensation til anvendelse af ikke-økologiske frø.

Hvidkløver - økologiske frø uanset bladstørrelse

For alle sorter af hvidkløver gælder den særlige dispensationspraksis, at der altid skal anvendes økologiske frø uanset bladstørrelse. I praksis betyder det, at der skal anvendes frø af småbladet hvidkløver, hvis der ikke er økologisk frø af normal/storbladet hvidkløver i OrganicXseeds og omvendt. Dette hænger sammen med, at hvidkløvers bladstørrelse ikke vurderes at have væsentlig betydning ved anvendelse som grøngødning.

Italiensk rajgræs – økologisk frø uanset ploidi

Der skelnes i udgangspunktet ikke mellem diploid og tetraploid italiensk rajgræs ved sagsbehandling af dispensationsansøgninger, men der er mulighed for at søge individuel tilladelse, hvis man har særlige behov ift. foderformål.

Hvis det italienske rajgræs er tiltænkt efterafgrødeformål, kan der, hvis den ønskede ploidi ikke er tilgængelig som økologisk frø, i stedet eventuelt anvendes alm. rajgræs som alternativ. I OrganicXseeds er italiensk rajgræs inddelt i sortsgrupper, hvor man kan se, om en sort er tetraploid eller diploid.

Alm. rajgræs som efterafgrøde – økologisk frø uanset ploidi

Til efterafgrødeformål skelnes der ikke mellem om en alm. rajgræs er diploid eller tetraploid, men der skelnes på tidlighedsklasser. Hvis en bestemt ploidi ønskes, kan man eventuelt vælge en anden tidlighedsklasse.

Rødkløver - økologisk frø uanset ploidi

For rødkløver  skelnes der i dispensationsøjemed i udgangspunktet ikke mellem diploid og tetraploid rødkløver. Til efterafgrødeformål vurderes det ikke at være af afgørende betydning, om der anvendes diploid eller tetraploid rødkløver. Til foderformål kan der dog være særlige behov, der gør sig gældende. Hvis man ikke kan skaffe økologisk udsæd af en sort af den ønskede kategori, skal man derfor gøre opmærksom på særlige behov til foderformål i sin dispensationsansøgning.  

Yderligere information

Forbehold

Der tages forbehold for ændringer i praksis, som administreres af Landbrugsstyrelsen.