Udgivet 14.02.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Udsæd til økologisk majsdyrkning

Udsæd til økologisk majsdyrkning

I denne artikel finder du en oversigt over hidtidig praksis i forbindelse med OrganicXseeds og majs-udsæd, og hvad du skal være særligt opmærksom på ved bestilling af udsæd. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i praksis.

Dyrkning af økologisk majs og særlige krav til udsæd

Valg af majssorter er særligt vigtigt i økologisk dyrkning. Danmark ligger på den nordlige grænse for dyrkning af majs, og vækstsæsonen er forholdsvis kort. Væksten i økologisk dyrkning er langsommere end i konventionel dyrkning, idet der ikke anvendes startgødning. Tilsammen stiller det krav til højere jordtemperatur end tilsvarende konventionel dyrkning, hvilket betyder, at vækstsæsonen afkortes yderligere. Sorternes modningstidspunkt/tidlighed og kvaliteten af udsæd er derfor afgørende ved dyrkning af økologisk majs.

Der findes ikke en økologisk afprøvning af majssorter i Danmark, men den konventionelle sortsafprøvning kan give indblik i, om sorterne er klimatisk egnede til dyrkning i Danmark.  

OrganicXseeds - sortsgrupper 

Der er i OrganicXseeds en inddeling i sortsgrupper for helsædsmajs, hvor sorterne i udgangspunktet er placeret efter deres tidlighed ved dyrkning under danske forhold.

Der er lavet en opdeling i fire tidlighedsgrupper (meget tidlig, tidlig, middeltidlig og sildig) og en gruppe ”Ikke placerbare sorter” for de sorter, der ikke kan indplaceres efter tidlighed under danske dyrkningsforhold.

Udgangspunktet for indplacering af sorter i tidlighedsklasser har tidligere været baseret på ”Sortsvalg majs”, men den er ikke opdateret siden 2022, og det er Landbrugsstyrelsen, som træffer den  endelige afgørelse om placering af sorterne. 

Afgrænsning af de fire tidlighedsgrupper

Nedenfor vises den historiske inddeling i tidlighedsgrupper i OrganicXseeds, det er dog uvist, om denne afgrænsning vil blive anvendt fremadrettet.

Meget tidlig

Tørstofprocent i hele planten er mere end 6,0 procentenheder højere end referencen for tidlighed.

Tidlig

Tørstofprocent i hele planten er mellem 3,0 og 6,0 procentenheder højere end referencen for tidlighed.

Middeltidlig

Tørstofprocent i hele planten er mellem referencen og 3,0 procentenheder højere end referencen for tidlighed.

Sildig

Tørstofprocenten i hele planten er mindre end referencen for tidlighed.

Referencen for tidlighed i danske forsøg er gennemsnittet af de sorter, som indgår i referencesortsblandingen i værdiafprøvningen.

De sorter, som ikke er afprøvet i danske eller klimatisk sammenlignelige forsøg, er indplaceret baseret på en vurdering ud fra bl.a. FAO-tal.  

Indplacering af majssorter i sortsgrupper (sæson 2022)

Meget tidlig

Tidlig

Middeltidlig

Sildig

Sortsvalg majs 2019
Activate
Augustus KWS
Avitus KWS*
Emmerson
Kainoas
KWS Artikus
KWS Arvid
KWS Calvini*
Rubiera KWS
Sergio KWS*

Sortsvalg majs 2019
Edgard KWS
Exxtens
Fieldstar*
Glory
Martinez KWS
Pinnacle*
Prospect*
RGT Oxxgood
RGT Stewaxx
Sandias
Sunlite

Sortsvalg majs 2019
Actual
Atrium
Belami CS*
Chavoxx
Emblem
ESZ7103
KWS Colonnada
KWS Stabil
Likeit
Madonias
Megusto KWS
RGT Sharxx

Sortsvalg majs 2019
LG31205
Farmezzo
Fenizia
Keops
KWS Stefano
LG30209
Sekt
SY Abelardo

Sortsvalg majs 2021
Cito KWS
Debalto
Reason
RGT Duxxbury

Sortsvalg majs 2021
Ambition
Autens KWS
CS Prosperiti
Echo
KWS Exelon
Saxon
Trooper
Wizard

 

Sortsvalg majs 2021
Ability
Amaizi CS
Asgaard
Conclusion
Dignity
Faith
Function
Gatsby
KWS Pasco
KXB9009
LG30179
Mas 08.F
Papageno
Resolute
Sandias
SB0159
SY Karthoun
SY Nordicstar
SY Silverbull

Sortsvalg majs 2021
Emeleen
Farmodena
Farmunox
Kompetens
KWS Lazlo
KWS Salamandra
KWS Stefano
LG31205
LG31.207
LG31211
LG31218
SY Milkytop
SY Skandik

 

 

Sortsvalg majs 2020
Scandinav

 

Sortsvalg majs 2020
Agromilas
Farmurmel

Referencesorter 2019: Asgaard, Atrium, Kompetens, LG31211
Referencesorter 2020: Ability, Asgaard, Kompetens, LG31211
Referencesorter 2021: Ability, Asgaard, Kompetens, LG31211

* Sorter er med i sortsvalg majs 2021, men indplaceringen er foretaget i tidligere år.

Listen er ikke komplet og er ikke opdateret siden sæson 2022.

Tilgængelighed af økologisk majs-udsæd i OrganicXseeds

I sæson 2023 har der været et udbud i OrganicXseeds, som har dækket en stor del af behovet for økologisk majsudsæd, og der er kun givet enkelte dispensationer. I mange år var der en generel dispensation til at anvende ikke-økologisk udsæd i den økologiske frødatabase og ingen udbud af økologisk såsæd i frødatabasen. Økologisk såsæd af sorten KWS Autens kom for første gang i OrganicXseeds i 2020, og sent i foråret 2020 blev der udbudt en række varer i Tyskland til danske landmænd.

Som økologisk landmand skal du være opmærksom på altid at tjekke OrganicXseeds inden indkøb af udsæd for at tjekke det tilgængelige udbud. Hvis der er økologisk udsæd tilgængeligt i den ønskede tidlighedsklasse, skal dette i udgangspunktet anvendes. I OrganicXseeds kan du også se, hvilke dispensationsmuligheder der gælder.

Hvis du har særlige behov på din bedrift, og du ikke kan anvende de tilgængelige sorter, kan du søge dispensation til at anvende ikke-økologisk udsæd. Hvis der ikke er økologisk udsæd i den ønskede tidlighedsklasse, men der er noget i andre tidlighedsklasser, vil det stadig være et krav, at der indsendes en ansøgning om individuel tilladelse. Her skal du argumentere for, hvorfor du ikke kan anvende sorter med en anden tidlighed.

Der findes ikke længere generelle tilladelser i OrganicXseeds. I stedet er der en kategori, som hedder ”Til bekræftelse”. I langt de fleste tilfælde skal du dog forvente, at der vil være krav om individuel tilladelse. Landbrugsstyrelsen kan vælge kategorien ”Til bekræftelse” i bestemte tidlighedsklasser eller sortsgrupper for en afgrænset periode, såfremt der ikke er økologisk udsæd til rådighed.

”Til bekræftelse” betyder, at du skal anmelde til  Landbrugsstyrelsen, at du indkøber ikke-økologisk udsæd. Det skal du gøre digitalt i OrganicXseeds i forbindelse med indkøb af udsæd, og tidligst fem dage før.

Se artiklen ”OrganicXseeds – den danske økologiske frødatabase” her på siden eller brugerguide til OrganicXseeds på forsiden af OrganicXseeds. Dokumentationen skal kunne fremvises ved kontrolbesøg. Når du har indtastet bekræftelse, må du anvende det pågældende udsæd.  

Udenlandske varer i OrganicXseeds

Hvis der i OrganicXseeds kun er varer tilgængelige i Tyskland eller et andet land, er du alligevel forpligtet til at undersøge, om leverandøren kan levere udsæden til dig. Der skelnes ikke på tværs af landegrænser. Der har dog det seneste år været et betydeligt større sortsudbud af varer, som er tilgængelige i Danmark.

Tyske leverandører har tidligere placeret deres varer i tidlighedsklasser baseret på tidlighed under tyske dyrkningsforhold. Vær derfor opmærksom på, om sorten er placeret korrekt efter danske forhold. Hvis udenlandske sorter ikke kan indplaceres efter tidlighed under danske forhold, fordi de er for sildige til danske forhold, vil de blive placeret i en særskilt sortsgruppe for ikke placerbare sorter. Hvis sorterne er afprøvede i danske eller klimatisk sammenlignelige forsøg, vil de blive indplaceret efter tidlighed under danske forhold af de firmaer, som udbyder dem, og endelig beslutning om placering træffes af Landbrugsstyrelsen. Hvis sorterne ikke er afprøvede i danske eller klimatisk sammenlignelige forsøg, men ud fra bl.a. FAO-tal vurderes at kunne dyrkes på danske breddegrader, vil sorterne blive indplaceret i en af tidlighedsgrupperne af Landbrugsstyrelsen.

Hvis du som bruger af OrganicXseeds opdager, at en sort er blevet fejlplaceret, kan du henvende dig til Landbrugsstyrelsen.  

Ekspertvurderinger og nye specialistgrupper

Indtil 2022 blev tilgængelige sorter vurderet af en ekstern ekspertgruppe nedsat af Landbrugsstyrelsen. Her blev sorternes egnethed til dyrkning under danske forhold vurderet af afgrødeeksperter fra SEGES og TystofteFonden. For at blive vurderet egnet skulle der foreligge oplysninger til beskrivelse af tidligheden under danske eller sammenlignelige forhold og dyrknings- og kvalitetsmæssige parametre, herunder udbytter og sygdomsmodtagelighed i to års forsøg.

Sorter, som er blevet vurderet velegnede til dyrkning under danske forhold, kan blive mærket med dette i OrganicXseeds. Det er dog uklart, hvordan dette vil blive praktiseret fremadrettet.

Landbrugsstyrelsen har i 2023 afholdt møde i en specialistgruppe for majs, som skal bistå med vurdering af det samlede udbud af sorter indenfor majs og give indspil til Landbrugsstyrelsen i forbindelse med klassifikation i forhold til muligheder for dispensation, inddeling i sortsgrupper og udarbejdelse af ækvivalenslister med sammenlignelige sorter. Ækvivalensliste for majssorter kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, men der er pt. ikke anført nogen ækvivalente sorter. 

Dispensationsansøgning til at anvende ikke-økologisk majs-udsæd

Hvis der ikke er tilgængelige sorter i de ønskede tidlighedsklasser, vil der være mulighed for at søge om dispensation til at anvende ikke-økologisk udsæd. Ved krav om individuel tilladelse skal du redegøre for, hvorfor du ikke kan anvende sorter med en anden tidlighed. Hvis der findes tilgængelige sorter i sortsgruppen med sorter, der ikke kan placeres i tidlighedsklasser på grund af manglende oplysninger om tidligheden under danske forhold, skal det godtgøres, at ingen af de tilgængelige sorter kan anvendes på din bedrift. Hvis alle de tilgængelige sorter ikke kan anvendes på baggrund af tidligheden eller manglende oplysninger om tidligheden, kan du angive dette som begrundelse, og du skal angive, hvorfor en anden tidlighed end den ønskede ikke kan anvendes på den pågældende bedrift.

I din dispensationsansøgning, kan du evt. anvende prognose for jordtemperatur, som kan findes pr. postnummer på LandbrugsInfo, til at vise betydningen af tidlighed afhængig af klima og sådato. 

I ”Sortsvalg majs” kan du lave en liste over relevante sorter og sandsynligheden for at sorterne kan levere den ønskede tørstofprocent. 
Hvis der er økologisk udsæd til rådighed i den ønskede tidlighedsklasse, kan der ansøges om dispensation, hvis du kan godtgøre, at de tilgængelige sorter fx ikke lever op til udbytte/kvalitet, som man ellers kan købe i den aktuelle tidlighedsklasse.

Husk altid at afvente svar fra Landbrugsstyrelsen inden ikke-økologisk udsæd anvendes. Husk altid at gemme dokumentation for din bestilling.

Tidsbegrænsede dispensationer

Dispensationer er begrænset til en vækstsæson. Landbrugsstyrelsen har i udgangspunktet valgt at definere vækstsæsoner efter de fire årstider. Ved ansøgning om dispensation skal du angive anvendelsestidspunktet i ansøgningen.

Hvis der bestilles udsæd, inden der er opnået dispensation, er det på eget ansvar og for egen risiko. Hvis der i mellemtiden kommer økologisk udsæd i den ønskede tidlighedsklasse, skal dette anvendes.  

Økologisk frø skal anvendes før omlægningsfrø

Vær også opmærksom på de nye regler for omlægningsfrø fra 2022, som betyder, at du først må anvende omlægningsfrø af en sort, når der i OrganicXseeds ikke er tilgængeligt økologisk udsæd af den pågældende sort. Status på udsæden vil fremgå af OrganicXseeds.

Omsåning af marker - med behov for hurtig handling

Hvis du står i en situation, hvor en flok råger har ryddet marken, eller andet der gør, at du hurtigt skal skaffe ekstra udsæd kan du kontakte Landbrugsstyrelsen, for at bede om hurtig sagsbehandling, hvis du har behov for en dispensation til at anvende ikke-økologisk udsæd. 

Yderligere information

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.