Udgivet 24.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Afgræsning med økologisk kvæg

Planlægning, styring og opfølgning er nøgleordene inden for græs og afgræsning.

Succes med afgræsning kan opnås gennem planlægning, styring og opfølgning.

Det du kan opnå med god planlægning og styring er:

  • Ca. 50 % af køernes foderbehov kan hentes fra græsmarken i afgræsningssæsonen
  • Afgræsningen koster ikke mælk. Heller ikke selvom køerne har en høj ydelse
  • En ekstra indtjening på 500-1000 kr. pr. ko, da der kan spares på indkøb af foder

Værktøjer til planlægning og styring af afgræsning

Værktøjet Afgræsningsplan kan du med fordel benytte, når du skal planlægge din afgræsning. Afgræsningsplanen giver overblik over mængden af græs, der er til rådighed i løbet af afgræsningssæsonen. 

Afgræsningsplan – et værktøj til planlægning af afgræsning
(Excel regneark)

Afgræsningen beregnes ved, at du indtaster dine bedriftsoplysninger i de gule felter. Du kan dokumentere græsprocent, grovfoderprocent samt ha pr. ko i de 4 afgræsningsperioder, som sæsonen er inddelt i. I de gule felter, hvor bedriftsoplysninger tastes, er der en vejledende tekst i de røde trekanter i højre hjørne. 

Foderniveauet beregnes ud fra køernes race og ydelse, og angives som gennemsnittet for besætningen. Kurverne over græsmarken stammer fra Håndbog i Kvæghold. Jordbundstype og vanding er bestemmende for udbytterne i sædskiftegræsmarkerne. Du kan dog overskrive udbytterne med egne værdier, ligesom ud- og indbindingsdatoerne kan ændres. Sidstnævnte ændrer på de 4 afgræsningsperioder i skemaet. 

Styringsskema for græsmarker er et andet værktøj, som du kan bruge, når du skal planlægge mark- og foldniveau af afgræsningen i løbet af året. Skemaet kan udskrives og hænges op i stalden eller på kontoret, så relevante personer, som færdes på bedriften, kan holde sig opdateret i forhold til planen. 

Styringsskema for græsmarker (pdf-fil til udprintning)

Styring af græsmarker

Afgræsningsprognosen er et værdifuldt redskab til styring af græsmarken, da den giver et overblik over den forventede græsvækst og foderværdi baseret på lokale klimadata, som du selv plotter ind. Græsvæksten angives som FEN pr. ha pr. dag, og foderværdien som MJ NEL pr. kg tørstof, proteinindhold og sukkerindhold. 

Den økologiske afgræsningsprognose (landbrugsInfo.dk)

Græsvæksten kan måles med en plademåler

Plademåleren kan være god til at registrere det daglige eller ugentlige græsudbud på dine marker. Ved at måle græshøjden på markerne kan plademåleren være med til at give en idé om, hvad græsudbuddet er på den respektive mark i kg tørstof/ha. På den baggrund kan du styre sin afgræsning i forhold til hvilke marker, der skal græsses hvornår. Hvis marken har en høj græsvækst, kan det også være, at der i stedet skal tages slæt. Således kan værktøjet være et redskab til at sikre maksimal græsvækst og -optag.

Estimeret græsoptag

Ønsker du at beregne, hvor stort et græsoptag der er fra afgræsningen, anbefales det at anvende en energiudnyttelse på 96 % for både stor race og jersey. Energiudnyttelsen er sat efter, at energibehovet til vedligehold under afgræsning er større, end det NorFor estimerer. 

Du kan læse en uddybende beskrivelse i linket her (landbrugsInfo.dk, artiklen kræver login)

Opfølgning på afgræsning

Værktøjet Afgræsningsmaster kan du bruge til løbende at følge op på din afgræsning. Sammen med foderkontroller 6-8 gange i løbet af sæsonen, kan afgræsningsmasteren være med til at skabe et godt overblik over græsmarkens udbytte, køernes græsoptag og det restbeløb (mælk minus foder), som er opnået. Således opnår du en evaluering af, hvor godt afgræsningen er lykkedes, og hvad der bør ændres til næste sæson. 

Afgræsningsmaster – et værktøj til løbende opfølgning på afgræsning
(Excel regneark, landbrugsinfo.dk) 

Se vejledning til Afgræsningsmaster (landbrugsinfo.dk) 

Regler for afgræsning

I græsningsperioden fra den 15. april til den 1. november skal kvæg have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det.

Afvigelser fra den generelle græsningsperiode:

  • Ungdyr i alderen 6-12 mdr. skal have adgang til græsningsarealer fra 1. maj - 1. nov.
  • Kalve mellem 4-6 mdr. skal have adgang til græsningsarealer fra 1. maj - 1. september
  • Småkalve under 4 mdr. kan opstaldes indendørs i græsningsperioden

I din logbog for husdyrproduktion skal du notere afgræsning og herunder dato for ud- og indbinding, samt hvilke dyr det drejer sig om. 

Græsningsarealet skal være på 0,1 til 0,2 ha pr. dyr, da det normalt vil opfylde malkekøers ernæringsmæssige behov i græsningsperioden, dog afhængig af græssets vækst og kvalitet. Ved brug af arealer med et lavere udbytte end omdriftsarealer, såsom vedvarende græsarealer, må du forvente, at græsningsarealet skal være større end 0,2 ha pr. dyr, når dyrenes ernæringsmæssige behov skal opfyldes, og overgræsning forhindres. 

Læs mere om reglerne for afgræsning i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Kontakt evt. din økologikonsulent og få hjælp til planlægning af afgræsning på bedriften.