Udgivet 21.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vær opmærksom på omlægningsdato på nye marker til foderproduktion

Omlægnings- og sådato er afgørende for, om afgrøder kan bruges som foder til økologiske dyr i første omlægningsår.

Brug af proteinafgrøder fra egen produktion til foder

Proteinafgrøder som f.eks. ærter, hestebønner, sødlupin eller blandinger af korn og bælgsæd kan under særlige betingelser bruges som foder til økologiske dyr på egen bedrift i det første år efter påbegyndt omlægning til økologi. Afgrøden skal være sået efter markens omlægningsdato, for at den kan bruges som foder. Blandinger af korn og bælgsæd skal indeholde mere end 50 % bælgsæd regnet som antal frø.

Høst eller afgræsning af græs, græsblandinger og lucerne

Græs, græsblandinger og lucerne kan afgræsses eller høstes som førsteårs omlægningsafgrøde, efter at marken er indberettet til Landbrugsstyrelsen og er påbegyndt omlægning til økologi.

Førsteårs omlægningsafgrøde må maksimalt udgøre 20 % af foderrationen til økologiske dyr beregnet som kg tørstof i gennemsnit på årsbasis. Den kan kun bruges til økologiske dyr på samme bedrift (CVR nr.). Hvis afgrøden sælges, betragtes den ikke længere som økologisk.

Supplerende regler for kvægbedrifter ifølge Brancheanbefalingerne

Kvægbedrifter, der leverer mælk eller slagtedyr til en virksomhed, som har tilsluttet sig de frivillige anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer, har en række supplerende regler.

Fodring med en førsteårs omlægningsafgrøde (græs, lucerne og proteinafgrøder) opgøres i tørstofindhold pr. dyr pr. dag i foderrationen, til forskel fra EU-reglerne, hvor det opgøres som 20 % pr. år.  

Nye marker ifølge brancheanbefalingerne

Nye marker - både ved forpagtning og køb - med allerede etablerede flerårige afgrøder, skal være påbegyndt omlægning senest d. 26. april 2024 (frist for økologi- og fællesskema), hvis afgrøderne skal indgå i den økologiske foderplan på bedrifter omfattet af brancheanbefalingerne. 

Nye marker, hvor der etableres en proteinafgrøde efter påbegyndt omlægning, kan anvendes til foder på kvægbedriften, hvis marken f.eks. bliver omlagt 1. august.

Ekstensive permanente græsarealer, der forpagtes eller købes, der har afgrødekoderne 250, 251, 252, 253, 254 eller 256, skal ikke leve op til de supplerende regler: Disse marker kan anvendes, inden for reglerne om 20 % pr. dyr pr. år uafhængigt af omlægningsdatoen.

Se Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer (icoel.dk)

Økologisk arealstøtte til marker, der omlægges i 2024

Marker der omlægges til økologi i 2024, efter 1. januar, kan få økologisk arealstøtte under den etårige bio-ordning for kalenderåret 2025. Der skal ansøges i Fællesskema 2025 sammen med ansøgning om grundbetaling.

Læs mere om Økologisk arealstøtte 2024 (icoel.dk)