Udgivet 22.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Frøblandinger til økologer

Det er vigtigt, at du som økologisk landmand er opmærksom på de regler, der gælder i forbindelse med indkøb af frøblandinger til græsmarker, urteblandinger, vildt- og faunastriber, bi-venlige blomsterblandinger og efterafgrødeblandinger.

Herunder kan du finde regler om blandinger -herunder firmablandinger, gårdblandinger og frø, som du selv blander.

Kløvergræsfrøblandinger til økologisk brug

Græsblandinger, der fremgår af OrganicXseeds, må anvendes i den økologiske produktion. I OrganicXseeds er græsblandingerne inddelt i anbefalede frøblandinger og specialblandinger. Det fremgår ud for blandingens navn i OrganicXseeds, om den består af 100 % økologisk frø, eller om der er tale om halvblandinger, som også indeholder ikke-økologiske frø. Blandinger skal sammensættes med højest mulig andel økologiske frø, og må som udgangspunkt ikke indeholde ikke-økologiske sorter, der findes i OrganicXseeds i renbestand. Fra 2022 skal halvblandinger, som markedsføres i OrganicXseeds indeholde minimum 70 % økologiske eller omlægningsfrø (af vægt).

Du kan anvende halvblandinger fra OrganicXseeds uden at søge om individuel tilladelse. Landbrugsstyrelsen har godkendt sammensætningen af blandingerne i OrganicXseeds, og har givet tilladelse til, at nogle af blandingerne indeholder ikke-økologiske frø.  

Hvis du ønsker at bruge en græsblanding, der indeholder ikke-økologisk frø, og som ikke fremgår af OrganicXseeds, skal du altid søge om individuel tilladelse til at bruge den.  

Læs mere om, hvordan du laver dispensationsansøgninger og bekræftelser i OrganicXseeds i "OrganicXseeds – den danske økologiske frødatabase”.

Økologiske frøblandinger til efterafgrøder, vildt, blomster og faunastriber

Vær opmærksom på reglerne i forbindelse med indkøb af frøblandinger til faunastriber, bi-venlige blomsterblandinger, vildtblandinger og efterafgrødeblandinger – herunder også de nye muligheder for pligtige efterafgrøder med kvælstoffikserende arter. Disse frøblandinger administreres i udgangspunktet efter samme princip som kløvergræsblandinger i henhold til økologireglerne og OrganicXseeds. Dog er der skærpende omstændigheder i forhold til anvendelsen af ikke-økologiske frø, når der er tale om en afgrøde, der ikke høstes, idet der ikke vil være mulighed for dispensation, hvis der findes økologisk frø inden for den pågældende art. Landbrugsstyrelsen kan også henvise til andre arter, hvis der er tilgængelige økologiske frø, der kan anvendes som alternativ til den ønskede art. Landbrugsstyrelsen har oplyst, at der for urteblandinger kan være undtagelser, hvor firmaer kan oprette blandinger med lavere økologiandel end de 70 % i OrganicXseeds. I sådanne tilfælde skal der søges individuel tilladelse til blandingen som helhed.

Herunder er en nærmere beskrivelse af reglerne afhængigt af, om der er tale om firmablandinger, gårdblandinger eller frø, som landmanden selv blander.

Firmablanding af frø til økologisk brug – nyt fra 2022

Hvis et firma laver en frøblanding af økologiske og ikke-økologiske frø og sælger til flere landmænd, skal blandingen indeholde mindst 70% økologiske frø, for at kunne godkendes af Landbrugsstyrelsen og oprettes i OrganicXseeds (se dog ovenstående vedr. undtagelse for urteblandinger). Halvblandinger med mere end 70% økologiske frø kan kun godkendes af Landbrugsstyrelsen, hvis de markedsføres via OrganicXseeds. 

Når halvblandingen er godkendt og oprettet i OrganicXseeds, kan blandingen anvendes, uden at landmanden skal søge individuel tilladelse. Hvis halvblandingen ikke er oprettet i OrganicXseeds eller indeholder mindre end 70 % økologiske frø, skal landmanden søge individuel tilladelse for de ikke-økologiske bestanddele. I tilfældet med urteblandinger med under 70% økologiske frø, som eventuelt er oprettet i OrganicXseeds, kan der søges individuel tilladelse for blandingen som helhed, idet firmaerne har orienteret Landbrugsstyrelsen om indholdet af disse blandinger.

Pligtige efterafgrøder med maks. 25 % kvælstoffikserende arter

For at efterafgrødeblandingen skal kunne medregnes som pligtige efterafgrøder, skal det være en firmablanding, som skal godkendes efter reglerne ovenfor. Blandingen må højst indeholde 25 % kvælstoffikserende arter, beregnet ud fra frøantal. Den resterende del af blandingen skal bestå af godkendte arter af efterafgrøder. Fra planperioden 2022/2023 kan cikorie indgå i blandingerne med visse betingelser.

Følgende kvælstoffikserende arter må indgå i blandingen:

 1. Alsikkekløver (Trifolium hybridum)
 2. Blodkløver (Trifolium incarnatum)
 3. Esparsette (Onobrychis viciifolia)
 4. Gul rundbælg (Anthyllis vulneraria)
 5. Gul stenkløver (Melilotus officinalis)
 6. Hvidkløver (Trifolium repens)
 7. Hvid stenkløver (Melilotus alba)
 8. Kællingetand (Lotus corniculatus)
 9. Lucerne (Medicago sativa)
 10. Rødkløver (Trifolium pratense)
 11. Vintervikke (Vicia villosa)

Læs mere om krav til dokumentation og kontrol: Gennemgang af ændrede regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder i planperioden 2021/2022 (landbrugsinfo.dk).

Gårdblandinger af frø til økologisk brug – landmanden bestiller frøfirma til at lave specialblanding

Hvis en landmand beder et firma om at lave en specialblanding af økologiske og ikke-økologiske ubejdsede frø, skal der altid søges dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

Dispensation gives efter følgende principper:

 • Der skal være samme eller højere andel økologiske frø end i blandingerne i frødatabasen, hvis blandingen minder om en af disse.
 • Der kan kun (efter individuel vurdering) accepteres en lavere andel økologiske frø i en blanding, hvis der er væsentlig forskel i forhold til sammensætningen i de blandinger, der er i OrganicXseeds.

Du skal kunne godtgøre, at den ønskede blanding har egenskaber, der er nødvendige i dit konkrete tilfælde, og at blandingen ikke kan laves af økologiske frø eller omlægningsfrø, der fremgår i OrganicXseeds eller ved at supplere en godkendt blanding.

Landmanden blander selv frø til økologisk brug

Landmænd, der selv vil blande indkøbte økologiske og ikke-økologiske ubejdsede frø, skal følge de gældende dispensationstekster for de enkelte arter i OrganicXseeds. På dispensationsansøgningen noteres det, at frøene skal indgå i en blanding. Husk, at hvis afgrøden ikke høstes, skal økologiske frø altid anvendes, hvis der er økologiske frø til rådighed. Hvis du ønsker at anvende frø af en art, der ikke er oprettet i frødatabasen, skal der altid søges om dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

Pt. er det ikke muligt, at landmanden selv blander efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som pligtige efterafgrøder.

Der tages forbehold for løbende ændringer i praksis på området. Er der tvivlsspørgsmål, kan du altid forhøre dig hos Landbrugsstyrelsen. 

Ny og opdateret viden til økologiske landmænd

Artiklen er opdateret som en del af projekt Ny og opdateret viden til økologiske landmænd, som er støttet af