Udgivet 30.08.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Fiskeensilage kan indgå i biogasgødning til økologisk landbrug

Landbrugsstyrelsen oplyser, at afgasset kategori 3 fiskeafskær tilsat myresyre må afsættes til økologiske jordbrugsbedrifter som gødning.

Baggrunden for denne beslutning er, at Fødevarestyrelsen betegner kategori 3 fiskeafskær tilsat myresyre som et animalsk biprodukt i henhold til biproduktforordningen, selvom det er videreforarbejdet til fiskeensilage ved tilsætning af myresyre.

Det er et krav i gennemførselsbestemmelserne til biproduktforordningen, at ensilering af fiskemateriale skal gennemgå stabilisering med myresyre eller anden organisk syre. Dermed tolker Landbrugsstyrelsen kategori 3 fiskeafskær tilsat myresyre som et produkt, der holder sig inden for den nuværende formulering i bilag 2 med tilladte ikke-økologiske gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer, som kan anvendes i økologisk produktion.

Mave- og tarmindhold er et eksempel på animalske biprodukter af kategori 2, som må bruges i økologisk jordbrug, men som ikke må være tilsat syre jf. bilag 2.

Lovgrundlag for gødningsstoffer af animalsk oprindelse i økologisk jordbrug

Bilag 2: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (lbst.dk)

Bilag II: KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1165 af 15. juli 2021 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse.  L_2021253DA.01001301.xml (europa.eu)

Biproduktforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)

Gennemførselsforordning: Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktivEØS-relevant tekst, bilag IV, afsnit 2, litra K, pkt. 2.

Kategorisering af animalske biprodukter

Fødevarestyrelsen har beskrevet, hvordan forskellige animalske biprodukter kategoriseres, dvs. hvilke typer materiale der indgår i kategori 1, 2 eller 3:

Generelt om animalske biprodukter - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)