Udgivet 28.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Sortering sætter begrænsningen for samdyrket linse og havre

Samdyrkning af linser og havre lykkes efterhånden godt flere steder, men sortering af høsten er stadig en udfordring.

2022 var et godt år at dyrke havre og linser i, uanset om det var i renbestand eller som blandsæd. Men sådan er det ikke hvert år, hvor især linser kan have tendens til at gro til i ukrudt eller gå i leje, hvorved de kan være svære at samle op med mejetærskeren. Derfor vælger flere økologer at dyrke linser og havre sammen, hvilket kan have flere fordele. Havren hjælper dels med ukrudtskontrol i vækstsæsonen, dels med at holde linserne stående frem mod høst. Samdyrkning af linser og havre har dermed potentiale til at øge robustheden af afgrøden, og med nye linsesorter på markedet og en større viden om kulturen lykkes denne blanding efterhånden godt med gode udbytter og en forholdsvis ubesværet høst. Sortering af den høstede blandsæd forbliver dog en udfordring, som det er nødvendigt at løse, for at samdyrkning kan konkurrere med dyrkning i renbestand.

Sortering er udfordringen

I modsætning til blandinger af lupin/hvede eller byg/ært eksempelvis, er oprensnings- og sorteringsudfordringen væsentligt større for havre/linser. Størrelse og vægtfylde varierer nemlig mindre, hvilket stort set umuliggør en effektiv sortering med almindeligt udstyr. Dette fordyrer processen og kan være det springende punkt, når valget står mellem linser og havre hver for sig eller sammen.

Oprensning af samdyrkede linser   

Linser er højværdiafgrøden. Men for at den kan tælle som en sådan, skal varen have en høj renhed og behøver derfor oprensning og sortering. For at opnå en effektiv sortering skal det foregå i to trin. Det første trin er en grovrensning, hvor man kan anvende en kombination af solde, luft og triør. Her har det i forsøg vist sig muligt at opkoncentrere andelen af linser til over 80 pct. Triøren er ofte nødvendig for at opnå en tilfredsstillende, indledende oprensning. Dette trin estimeres at koste 3-4 kr. pr. kg sorteret linse, hvis det udføres eksternt.

Farvesortering af samdyrkede linser

Herefter er der behov for en farvesortering for at opnå et rent slutprodukt. Hvis den indledende oprensning er foretaget, estimeres det, at farvesorteringen kan gøres for 5-6 kr. pr. kg sorteret linse. Der er i 2021 og 2022 lavet forsøg med forskellige sorteringsmetoder i projekterne Diversify og Samdyrkning af konsumafgrøder. Oprensning og sortering af linser og havre har vist sig udfordrende på gårdniveau, og det har i alle tilfælde været nødvendigt med en yderligere farvesortering for at kunne få et rent produkt af linser til sidst. Med farvesortering har det været muligt at frarense havren effektivt og opnå en renhed af linser på over 99 pct. Det eneste, farvesorteringen ikke kunne frasortere effektivt, var nogle få frø af snerlepileurt.

Foto: Lars Egelund Olsen

Bedre økonomi ved renbestand end samdyrkning

Som det kan ses i beregningseksemplet herunder, vil det selv med en relativt høj andel af linser og et fornuftigt udbytte være svært at holde samme dækningsbidrag, som i linser i renbestand – når disse lykkes. Andelen af linser er sat til 15 pct., mens udbyttet af linser i renbestand er sat moderat for ikke at fordreje beregningen. Desuden er der afsat 3 kr. pr. kg til oprensning af linser dyrket i renbestand. Alligevel holder denne dyrkningsform den bedste økonomi frem for samdyrkning. Beregningseksemplet er et estimat, og tallene skal dermed tilpasses den enkelte producents forhold, hvis det skal bruges som beslutningsstøtteværktøj i valg af dyrkningsform.

Prisestimat til oprensning af linser (2022):

  • Grovsortering (sold, 2 x triør): 3-4 kr. pr. kg sorteret linse
  • Farvesortering: 5-6 kr. pr. kg sorteret linse
  • Samlet udgift: 8-10 kr./kg sorteret linse