Udgivet 13.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Aggressivt frøukrudt kræver handling

Økologiske planteavlsbedrifter med mange afgrøder til modenhed er i risiko for at få problemer med gulurt, agerkål og andet aggressivt frøukrudt. Det skal håndteres med variation i bekæmpelsesmetoder og veletablerede afgrøder.

Flere økologer oplever udfordringer med arter af aggressivt frøukrudt som gulurt/amsinckia, agerkål/agersennep og flere andre arter. Når de først er etableret på marken, bliver dyrkningen af afgrøder til modenhed meget udfordrende. På ejendomme, hvor flerårige græsmarker er en del af sædskiftet, er dette frøukrudt som regel til at håndtere, men på planteavlsejendomme, hvor en stor del af afgrøderne er til modenhed, kan udfordringen blive markant.

Forsøg i vår- og vintersæd

Til at gøre os klogere på, hvad der virker på arealer, hvor der er udfordringer med disse typer af ukrudt, har Innovationscenter for Økologisk Landbrug iværksat Økologiske Landsforsøg med forskellige strategier med mekaniske behandlinger i både vinter- og vårsæd. Forsøgene er anlagt på arealer, hvor der tidligere har været udfordringer med gulurt og/eller agerkål/agersennep for at teste effekten af mekaniske behandlinger til at kontrollere disse ukrudtsarter i byg og havre som vårsæd og i rug og hvede som vintersæd.

I både vår- og vintersæden er der afprøvet kombinationer af blind- og ukrudtsharvninger, når afgrøden er sået på 12,5 cm rækkeafstand samt blindharvning og radrensning på 25 cm rækkeafstand. Desuden er effekten af såning af vintersæden først eller sidst i oktober afprøvet. 

Behandlinger i Landsforsøg

Resultater fra forsøg i vårsæd med mekaniske ukrudtsstrategier anlagt på arealer med besværligt ukrudt, herunder gulurt og agerkål/agersennep. Gennemsnit af tre forsøg med vårbyg og havre i 2023.

 

 Behandling

Rækkeafstand

12,5

12,5

25

Blindharvning

X

X

X

Ukrudtsharvning

 

2X

 

Radrensning

 

 

2X

Brug hele paletten

Når det gælder ukrudt og især de aggressive arter som gulurt og agerkål/agersennep viser både forsøgene og praktiske erfaringer, at det gælder om at kombinere mekaniske strategier med valg af art - samt såtidspunkt, hvis det er vintersæd. I figuren ses resultaterne for vårsæd i 2023, hvor der var en markant og statistisk sikker effekt på ukrudtsdækning ved skridning af at sætte ind med både ukrudtsharvninger og radrensning.

Vintersæd – størst effekt i hvede

Det samme billedede gjorde sig gældende i vintersæden, hvor effekten af de mekaniske strategier især var tydelig i vinterhvede og mindre i vinterrrug.  

I vintersæden viste forsøgene desuden, at der var lige så stor effekt på ukrudtet ved at udsætte såningen fra først i oktober til sidst i oktober, som der var af de mekaniske bekæmpelsesstrategier. 

Gulurt spirer over en lang periode

På arealer med forekomst af aggressivt ukrudt som gulurt er det vigtigt at sætte ind med flere mekaniske tiltag og over en længere periode for at sikre en god bekæmpelse. Gulurt spirer nemlig over en længere periode om foråret end mange andre arter. Samtidig er gulurt følsom over for mangel på lys og plads fra f.eks. afgrøden for rigtigt at kunne udvikle sig. En tæt og veletableret afgrøde er derfor også for gulurt en meget vigtig forudsætning for at kontrollere den. 

Anbefalinger om ukrudtsharvning

Ukrudtsharvning og radrensning skal udføres afhængigt af ukrudtstrykket. Kornafgrøder er mest følsomme over for tildækning med jord, når de står med første blad udfoldet. Vær derfor forsigtigt med ukrudtsbekæmpelse i dette stadie. 

Ukrudtsharvning kan udføres første gang, når afgrøden står i op til 2 cm’s højde og anden gang ca. 10 dage efter første ukrudtsharvning. Radrensning kan udføres første gang, når afgrøderækkerne er synlige, og om nødvendigt skal du radrense to gange.

Sådan kontrollerer du generelt ukrudt ved økologisk dyrkning

  • Prioriter et robust sædskifte
  • En veletableret afgrøde er den bedste ukrudtskonkurrent
  • Såbed og afgrødeetablering er afgørende for optimal ukrudtsbekæmpelse
  • Spar ikke på udsæden
  • Kend dit ukrudt og bekæmp det på det rette tidspunkt
  • Prioriter blindharvning 3-6 dage efter såning

Dyrkningsvejledning i ukrudtsharvning og radrensning 

Artikel: Kend dit frøukrudt