Udgivet 23.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Dyrkningsvejledning i ukrudtsharvning og radrensning

Med et aktivt brug af sædskifte, artsvalg og målrettet mekanisk bekæmpelse samt godt landmandsskab kan man nå langt i udfordringerne med ukrudt i økologiske marker.

I økologisk dyrkning er følgende elementer vigtige i bekæmpelsen af ukrudt:

 • Et robust sædskifte skal prioriteres
 • Såbed og afgrødeetablering er afgørende for optimal ukrudtsbekæmpelse
 • Der må ikke spares på udsæden
 • Kend dit ukrudt og bekæmp på det rette tidspunkt
 • Prioriter blindharvning 3-6 dage efter såning
 • Ukrudtsharvning og radrensning udføres afhængig af ukrudtstrykket:
  • Ukrudtsharvning kan udføres første gang når afgrøden står i op til 2 cm højde og anden gang ca. 10 dage efter første ukrudtsharvning.
  • Radrensning kan udføres første gang når afgrøderækkerne er synlige og om nød-vendigt kan der radrensning anden gang.
  • Kornafgrøder er mest følsom overfor tildækning med jord ved ukrudtsharvning og radrensning når de står med første blad udfoldet. Vær forsigtigt med ukrudtsbekæmpelse i dette stadie. 

Robust sædskifte

I et robust sædskifte skal valg af afgrødetype gå forud for valg af art og sort. Et sædskifte med kløvergræs eller slæt-afgrøder samt kraftige og konkurrencestærke afgrøder prioriteres før overvejelserne om art og sort.

Gentagne slæt af kløvergræs og lucerne udsulter rodukrudtet og en lang række ukrudtsfrø mister helt eller delvist spireevnen ved at ligger flere år i jorden. 

Konkurrencestærke kornafgrøder er havre og vinterrug, mens vår- og vinterhvede har dårlig konkurrenceevne mod ukrudtet.  

Bælgsæd til modenhed har en lang og åben vækstsæson, som kan resultere i en kraftig opformering af ukrudt. Undlad derfor at dyrkningen på arealer med rodukrudt.

På sortsniveau er der forskelle i, hvor godt de enkelte sorter konkurrerer mod ukrudtet, men et robust sædskifte har større betydning og skal prioriteres før sortsvalg.

Såbed og afgrødeetablering

Et godt såbed og korrekt afgrødeetablering er afgørende for at kunne udføre en optimal ukrudtsbekæmpelse. Giv afgrøden de bedste betingelser for en ensartet fremspiring ved at pakke jorden, og så hurtigst muligt efter pløjning. Derved undgås udtørring og uensartet fremspiring.

For at kunne udføre god ukrudtsbekæmpelse med harvninger og/eller radrensninger er det nødvendigt med en præcis såning og dermed er såbedstilberedningen meget vigtig.

Fokuspunkter ved såning og såbedstilberedning:

 • markerne er jævne
 • sådybden er ensartet, så der ikke er store variationer i fremspiringshastigheden

Korn bør sås i fire cm dybde, ærter i seks cm dybde og hestebønner i otte cm dybde for at give mulighed for en eller flere blindharvninger. Se tabel 3. 

Spar ikke på udsæden

Spar ikke på udsæden og sørg for, at der er planter nok ved ikke at overvurdere markspireprocenten. Markspireprocenten er typisk 80-90%  med udsæd der spirer med 95% i laboratorietest, og 90% er i et perfekt såbed. Ved at tælle antallet af fremspirede planter per meter så række kan du på en nem og hurtig måde tjekke om der er det ønskede antal. Se tabel 1 nedenfor. 

Tabel 1. Ønsket antal planter pr. meter sårække ved 12,5 cm og 25 cm rækkeafstand. 

Arter og plantetal  12,5 cm rækkeafstand: plante pr. m 25 cm rækkeafstand: plante pr. m
Vårbyg: 400 planter/m2 43 87
Havre: 450 planter/m2 55 110
Vårhvede: 520 planter/m2 56 112
Ærter: 90 planter/m2 11 22
Hestebønner: 45 planter/m2 6 12

Kend dit ukrudt

Der er forskel på hvor aggressivt de forskellige ukrudtsarter er og hvor effektivt de kan bekæmpes med enten blind- og ukrudtsharvning eller radrensning.

Omfanget af de forskellige ukrudtsarter og de problemer som de forvolder, vil variere fra mark til mark og fra år til år.
Arter som agerkål/agersennep, gulurt og pileurt har kraftig vækst og vil ofte være en stor udfordring i når de forekommer i stort antal. Da de spirer over en længere periode er de ofte svære at bekæmpe alene med brug af strigle.

Nogle af de almindeligste frøukrudtsarter deres spiredybde, den forventede effekt ved bekæmpelse med strigle/harve og radrensning er vist i tabel 2. 

Tabel 2. Spiredybde, bekæmpelseseffekt ved brug af strigle eller radrenser ved forekomst af udvalgte frøukrudtsarter. Karakter: - = ingen effekt, *** stor effekt. 

Ukrudtsart Spiredybde, cm Effekt af strigling, blind-/ukrudtsharvning Effekt af radrensning 
Agerkål/agersennep Op til 6 **/- ***
Hanekro 1-4 */- ***
Hvidmelet gåsefod Op til 5 **/* *
Gulurt ? */* **
Burresnerre Op til 6 */- ***
Kamille Op til 4 ***/** **
Pileurt/snerlepileurt Op til 9 **/* ***
Kornblomst Op til 6 */- **
Rød tvetand  Op til 5 **/** *
Krumhals Op til 6 */- **
Græsser 0-5 -/- **

Artikel: Kend dit frøukrudt

Blindharvning og ukrudtsharvning

Man skelner mellem blindharvning, der udføres før afgrødens fremspring og ukrudtsharvninger, der udføres efter fremspiring. En veludført blindharvning eller ukrudtsharvning kan uskadeliggøre op til 90% af det fremspirende ukrudt.

Timingen er afgørende for effekten

For alle ukrudtsharvninger gælder, at den største bekæmpelseseffekt på ukrudtet opnås, lige inden ukrudtsplanterne spirer frem. Den næstbedste effekt opnås når ukrudtet er på kimbladsstadiet. Blind- og ukrudtsharvning har kun begrænset effekt på ukrudt med et eller flere løvblade. 

Tabel 3. Sådybde og mulighederne for blindharvning og ukrudtsharvning af vintersæd, vårsæd og bælgsæd. 

  Vintersæd Vårsæd Bælgsæd 
Optimal sådybde 4 cm  4 cm  6 cm (ært), 8 cm (hestebønner)
Blindharvning 

I ca. 2 cm dybde ca. 6-10 dage efter såning. 

 

Vanskelig at gennemføre ved sen såning. 

I ca. 2 cm dybde 3-6 dage efter såning. 

 

1-2 blindharvninger i de øverste 2-3 cm.

 

Ukrudtsharvning

Første gang når afgrøden er ca. 2 cm høj. 

 

Vanskelig at gennemføre ved sen såning. Begrænset effekt om foråret. 

Første gang når afgrøden er ca. 2 cm høj. 

 

1-3 harvninger med ca. 10 dages mellemrum.