Udgivet 13.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Hav styr på strøelsen i fjerkræstalden

En tør og porøs strøelse kan have positiv effekt på både ammoniakfordampning fra stalden og dyrenes velfærd.

Strøelsens kvalitet er en vigtig faktor for god dyrevelfærd hos fjerkræ, men også en udfordring i økologien, fordi husene er åbne og naturligt ventilerede, så strøelsen derfor let tager fugt fra udeluften.

Strøelsen skal være tør, idet en fugtig strøelse i samspil med ammoniak kan forårsage svidninger på dyrenes trædepuder, hvilket kan give sår og infektioner.

Derudover har strøelsen også andre funktioner. Er strøelsen interessant, stimulerer den fødesøgningsadfærden, og tør strøelse er ligeledes befordrende for støvbadning, der holder eksempelvis lus ude af fjerdragten.

En porøs og tør strøelse er ideel til både fødesøgning og støvbadning, hvilket netop er den type beskæftigelse, der er vigtig for høner og kyllinger, og som er med til at mindske sandsynligheden for, at uønskede adfærdsmønstre som fx fjerpilning opstår.

Ud over de tydelige velfærdsfordele ved en god strøelse er luftkvaliteten bedre i en stald med tør strøelse, da ammoniakfordampningen er lavere end ved våd strøelse. En strøelse, som er presset sammen, vil nemlig have mere mikrobiel omsætning i sig, som omdanner kvælstof fra gødningen til ammoniak.

Derfor kan en tør strøelse mindske luftgener og ammoniakafdampning fra stalden og mindske risikoen for skader på hønernes luftveje og øjne. Studier viser også, at dårlig luftkvalitet er forbundet med fjerpilning. Derfor er der meget at hente ved at have styr på strøelsen.

Hvad kan du gøre?

Strø efter

Når der efterstrøs, kommer dyrene til for at støvbade, hvilket har den fordel, at den mikrobielle aktivitet i strøelsen bliver reduceret og ammoniakdannelsen mindskes. Støvbadningsadfærden fra ny strøelse gør altså den gamle strøelse mere porøs og øger derved dens overfladeareal og sugeevne.

Hold øje med, om der er fugtige områder i stalden. Hvis våde pletter spottes, skal der spredes strøelse på området. Typisk er strøelse hos producenter lavet af snittet halm.

Mug ud hos æglæggerne

Den økologiske høne er typisk i æglæggerstalden i cirka 1 år. I løbet af den tid akkumuleres strøelse og gødning og kan lave en våd og kompakt strøelse. Derfor anbefales det at lave en komplet udmugning flere gange i løbet af produktionsperioden, ikke bare mellem holdene.
Specielt i forbindelse med våd strøelse, som ofte ses, når hønerne er unge og modtager det proteinrige startfoder. Udmugningen er god for både indeklimaet, kvaliteten af den nye strøelse og smittebeskyttelse. Gammel strøelse er nemlig et opholdssted for smittekilder, som f.eks. indvoldsorm.

Brug strømaskine

En strømaskine er velegnet til at vedligeholde en tør strøelse i verandaen. Ved løbende at tilføre tør strøelse i verandaen vil denne forblive attraktiv og stimulere både støvbadnings- og fødesøgningsadfærd.

I perioder med fugtige vejrforhold kan strøelsen i verandaen blive våd og beskidt, når hønerne dagligt bevæger sig ind og ud mellem hus og udeareal. Ved at tilføre tør strøelse til verandaen i våde tider, vil strøelsen i størstedelen af hønsehuset kunne holdes tør, da hønerne slæber mindre vand ind gennem verandaen.

Høner på lucerneballer
Foto: Karen Munk Nielsen

Læg lucerneballer ud

Ved at placere varmebehandlede lucerneballer i opdrætsstalden kan flere af hønnikernes behov opfyldes. Lucerneballerne fungerer både som fodersupplement, hvilested og dyrene bliver beskæftigede, når de hakker i ballerne og søger efter føde.

Pressede lucerneballer mindsker forekomsten af fjerpilning, da de stimulerer hønens fødesøgningsadfærd og giver beskæftigelse til aktive høner. Derudover fungerer lucernen som et supplement til foderet, som dermed bliver mere alsidigt sammensat.

Lucernen er spiselig og fintsnittet, så det tager tid for fjerkræet at komme igennem en balle. Den tid, fødesøgningshak er rettet imod en lucerneballe, bliver ikke brugt til at udøve fødesøgningshak mod artsfæller. Da fødesøgningshak rettet mod artsfæller hurtigt kan lede videre til fjerpilning, kan man forvente, at lucerneballerne reducerer risikoen for fjerpilning.