Udgivet 20.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for husdyrhold til eget brug/selskabsdyr på den økologiske bedrift

Når du søger om certificering til økologisk drift, så skal alle de dyr, der er på bedriften, indberettes til økologikontrollen – uanset hvor mange, der er.

Hver dyreart og antal dyr indberettes for sig. Sker der ændringer efterfølgende, skal det oplyses hvert år i økologiindberetningen til Landbrugsstyrelsen via økologiskemaet i Tast selv.  En fuldstændig oversigt over EU-regler findes i Landbrugsstyrelsens Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Se lbst.dk/okologi.

Husdyrhold til eget brug

Alle de dyr/dyrearter, du har, som producerer produkter, som udelukkende anvendes i egen husholdning, behøver ikke at være omfattet af økologikontrol. Du kan vælge at registrere dem som ”husdyrhold til eget brug”, og så skal økologikontrollen ikke se dokumentation for foder, afgræsning eller staldforhold. Økologikontrollen skal heller ikke se dokumentation ved produktion til eget brug i køkkenhaven.

Antallet af dyr til eget brug skal være realistisk i forhold til, at æg, kød eller mælk skal kunne konsumeres i egen husholdning.

Har du en lille husholdning, er det tilladt at holde få dyr til eget forbrug - har du en større, kan du have flere dyr af de forskellige arter, hvis du kan forklare over for Landbrugsstyrelsen, at produkterne fra dyrene svarer til husstandens behov.

Vær opmærksom på

Det er ikke tilladt at sælge/afsætte dyr/produkter fra husdyrhold til eget brug – hverken som konventionelle eller økologiske.

Selskabsdyr afløser hesteordningen

”Selskabsdyr” er betegnelsen for dyr, der holdes som kæle-/hobbydyr og aldrig bruges til konsum. Det omfatter også alle hestehold – uanset antallet af heste. Selskabsdyr afløser dermed ”Hesteordningen”. Selskabsdyr må fodres med ikke-økologisk foder, f.eks. er det tilladt at fodre heste med ikke-økologisk grovfoder. Eneste begrænsning er, at foder, der gives på marken, skal være gmo-frit.

Du må gerne sælge selskabsdyr som heste og kælegrise

Forbuddet mod salg af dyr/produkter gælder ikke for selskabsdyr som rideheste eller ”kælegrise”. De kan sælges eller gives væk til levebrug.

Afgræsning af økologiske arealer

Husdyr til eget brug og selskabsdyr må gerne gå på økologiske arealer året rundt. Det gælder både egne og andres dyr, men det samlede antal indberettes til Landbrugsstyrelsen.

Ingen økologiske og konventionelle dyr af samme art

Der må aldrig være økologiske og konventionelle dyr af samme art på den økologiske bedrift. Det gælder også for økologiske dyr og dyrehold til eget brug. Har du f.eks. en økologisk malkekvægsbesætning – eller er påbegyndt omlægning af en konventionel besætning – så kan du ikke have slagtekalve eller ammekøer under ordningen til ”eget brug”. Du må derimod gerne have høns, kyllinger og kaniner til eget brug samtidig med en økologisk malkekvægsbesætning.

Salg af økologiske produkter fra mindre husdyrhold

Hvis du ønsker at sælge produkter fra bedriften, skal dyrene registreres med en omlægningsdato i økologiskemaet, så det kan ses af Landbrugsstyrelsens økologikontrol – uanset hvor få/mange dyr, du har. Det er ikke længere muligt at påbegynde omlægning af husdyrhold til eget brug, hvis du ønsker at ændre produktion undervejs. Har du f.eks. haft høns og ægproduktion til eget brug i en periode, skal du indsætte kyllinger/hønniker efter reglerne for etablering/indsættelse af en økologisk besætning. Ændringen og besætningens omlægningsdato indberettes til Landbrugsstyrelsen, og produktionen bliver så omfattet af økologikontrol. Du skal så dokumentere, at alle økologiregler er overholdt.

Omlægning af husdyrhold eller samtidig drift

Når bedriften påbegynder omlægning, er der krav om, at hele bedriften er omfattet af økologireglerne senest efter to år. Ønsker du ikke at omlægge et husdyrhold, så kan det indberettes efter reglerne for ”samtidig drift” og kan fortsætte som konventionelt. Husdyrhold til eget brug og dyr anmeldt under samtidig drift kan ikke omlægges til økologisk produktion på et senere tidspunkt. Vær opmærksom på, at alle ændringer af omlægningsdatoer og husdyrhold skal indberettes til Landbrugsstyrelsen på forkant – dvs. frem i tiden. Det er ikke muligt at ændre datoer, når de er passeret.

Gødning fra husdyrhold til eget brug og selskabsdyr

Vær opmærksom på, at gødningen fra husdyrhold til eget brug og selskabsdyr betragtes som konventionel gødning.

Husk altid registrering i CHR

Læs f.eks. om registrering af hobbyfjerkræhold på Landbrugsindberetning.dk og om registrering af biavl i Det Centrale Bigårdsregister på virk.dk. 

Hent faktaark

Hent faktaarket Regler for husdyrhold til eget brug/selskabsdyr på den økologiske bedrift (PDF, to sider)

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.