Udgivet 28.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Holistisk afgræsning i økologisk mælkeproduktion

Holistisk afgræsning er ikke egnet til malkekøer med en høj mælkeydelse, men kan godt praktiseres med malkekøer med en lav til moderat ydelse.

Holistisk afgræsning er intensiv afgræsning med kvæg i små folde i nogle timer, inden de flyttes til næste fold. Der går typisk 3-4 uger, inden folden bliver afgræsset næste gang. Jo længere tid, der går mellem afgræsningerne, desto mere biomasse bliver der efterladt på marken. Målet med holistisk afgræsning er at undgå at afpudse arealet. Det skal ske ved at have et tilstrækkeligt højt dyretryk i folden til at sikre effektiv nedtrampning af det græs, der ikke bliver ædt. 

Holistisk afgræsning kan være en udfordring

Holistisk afgræsning er ikke egnet til malkekøer, hvis du prioriterer en høj mælkeydelse pr. ko. Det skyldes, at det ved holistisk afgræsning med malkekøer er vanskeligt at opretholde et tilstrækkeligt højt dyretryk på arealet til at få nedtrampet den efterladte biomasse effektivt uden, at det påvirker mælkeydelsen negativt.

Holistisk afgræsning kan formentligt godt praktiseres af mælkeproducenter, som har et mål om moderat ydelse under 8.000 – 9.000 kg EKM/ko. Holistisk afgræsning er dog som udgangspunkt mere egnet til ungdyr og kødproduktion end til malkekøer.  

Køernes adfærd afslører, hvornår de skal flyttes

Køernes adfærd på græsfolden giver landmanden mulighed for at vurdere, hvornår køerne har brug for et nyt stykke græs. I den første time på et nyt græsareal er ædelysten typisk meget høj, og alle dyr afgræsser samtidigt på arealet. Efter 1–1,5 time begynder køerne at lægge sig ned og tygge drøv eller hvile. Efter 1,5–2 timer vil størstedelen af flokken ligge ned, hvile og tygge drøv samtidig.

Når køerne begynder at rejse sig igen efter at have ligget ned, er det et tegn på, at de er klar til et nyt stykke græs.

Ædelyst og foderoptag kan øges, hvis køerne flyttes på det rigtige tidspunkt. Andelen af køer, der rejser sig efter en hvileperiode, er derfor et godt udtryk for, hvornår køerne har brug for et nyt stykke græs. Det gælder især når afgræsningen udgør langt størstedelen af køernes foderration.  

Bruttoudbytte og kulstofindlejring er svært at estimere

Udbyttet af afgræsset græs i markerne ligger på 3.500 – 4.500 FEN pr. ha på to case-bedrifter.  Det er vanskeligt at estimere hvor meget græs, der er trådt ned af dyrene, og dermed også at estimere bruttoudbyttet og den potentielle kulstofindlejring i jorden.

Kulstofindlejringen i jorden kan i teorien være større ved holistisk afgræsning end ved traditionel afgræsning, da en stor del af græsset trædes ned, og det kan potentielt øge kulstofbindingen i jorden. 

Nogle resultater fra udlandet tyder på, at holistisk afgræsning under  bestemte klimatiske forhold er mere klimavenligt end traditionel afgræsning pga. en højere kulstofindlejring. Der er dog ikke tilstrækkeligt med studier under klimatiske forhold, der er sammenlignelige med Danmark til at afgøre, om det er tilfældet under danske forhold. 

Læs og lyt

Rapport om holistisk afgræsnings påvirkning på græsudbytte, græskvalitet, mælkeproduktion, køernes ædeadfærd og klimaaftryk (pdf-fil, 5 sider) 

Lyt til holistisk afgræsning i økologisk mælkeproduktion (MP3-fil)