Udgivet 18.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Hent nyttig viden i de økologiske sortsforsøg

I 2023 er der lavet økologiske sortsforsøg i vårbyg og værdiafprøvning i vårhvede. Herunder finder du ny viden om bl.a. sorternes ukrudtskonkurrenceevne og modtagelighed over for sygdomme under økologiske dyrkningsforhold

2023 har været et specielt dyrkningsår, idet der i det tidlige forår var meget vådt, og det blev efterfulgt af en længere tørkeperiode. Det har også præget forsøgsarbejdet, og et af de økologiske sortsforsøg måtte kasseres.

Der var i juni 2023 en markvandring i forsøgene i Sønderjylland med fremvisning af sorter af vårbyg og en linjesort af vårhvede i økologisk værdiafprøvning, se foto. I de økologiske sortsforsøg i 2023 indgår sorter forædlet specifikt til økologi. Sorter forædlet til økologiske dyrkningsforhold er bl.a. forædlet efter at have en stærk ukrudtskonkurrenceevne.   

Foto: Tove Mariegaard Pedersen

De økologiske sortsforsøg i Sønderjylland, juni 2023. Her afprøves bl.a. en vårbygsort Halfdan udviklet til økologisk dyrkning, som har en stærk ukrudtskonkurrenceevne (ses til venstre i billedet).

De økologiske sortsforsøg i Sønderjylland, juni 2023. Her afprøves bl.a. en vårbygsort Halfdan udviklet til økologisk dyrkning, som har en stærk ukrudtskonkurrenceevne (tv. i billedet).

Resultater fra de økologiske sortsforsøg

Der er er i 2023 gennemført økologiske sortsforsøg i vårbyg med ni vårbygsorter, samt en økologisk værdiafprøvning i vårhvede.

I vårbyg er der bl.a. afprøvet en ny sort NOS Holtgaard, som har givet de højeste udbytter i forsøgene. Sorten Halfdan har givet laveste udbytte i forhold til måleblandingen. Udbyttet i måleblandingen har varieret mellem cirka 45 og 66 hkg pr. ha. NOS Holtgaard har givet topudbytter i de seneste tre års forsøg. Den havde i 2022 noget skoldplet i de konventionelle observationsparceller, men er ellers meget sund. De nye sorter Blixen og NOS Lollipop er på samme udbytteniveau som måleblandingen i forsøgene. Stairway, som er med i de økologiske forsøg for tredje år i træk, har også vist god sygdomstolerance i observationsparcellerne og er også på samme udbytteniveau som måleblandingen. Sorten Wish har i flere år givet store udbytter.

Halfdan, som er forædlet til økologiske dyrkningsforhold, har haft lavest ukrudtsdækning ved skridning med 17 procent dækning efterfulgt af NOS Holtgaard med 21 procent dækning. Høje sorter, eller sorter, der dækker jorden tidligt, har en fordel i forhold til ukrudtskonkurrenceevne. Stairway, NOS Lollipop og NOS Holtgaard har haft størst dækning af jorden tidligt. Halfdan er den højeste sort med en strålængde på 67 cm, hvilket er 15 cm højere end måleblandingen. Halfdan skiller sig ud med stor ukrudtsundertrykkelse i forsøg med højt ukrudtstryk. I forsøget med højest ukrudtstryk er der 19 procentpoint lavere ukrudtsdækning i Halfdan sammenlignet med måleblandingen. Ved valg af en høj sort øges risikoen for lejesæd ved højt kvælstofniveau. Der har været mest lejesæd i Halfdan, efterfulgt af NOS Holtgaard i de økologiske forsøg.

I vårhvede er der afprøvet en enkelt nummersort i økologisk værdiafprøvning til sortslisteoptagelse. Thorus er anvendt som målesort. Nummersorten har givet større udbytte end Thorus. Udbyttet i måle-sorten har varieret mellem cirka 28 og 53 hkg pr. ha i forsøgene. Der har været angreb af bygfluelarver i tre af forsøgene, og i et enkelt forsøg har der været høj ukrudtsdækning.

I de konventionelt dyrkede observationsparceller har der været mest Septoria i målesorten med 17 procent dækning i forhold til 9 procent dækning i nummersorten. Der er ikke data for gulrust i observationsparcellerne i 2023, men i 2022 havde sorterne ingen eller meget lidt gulrust i observationsparcellerne.

Læs mere

Økologiske sortsforsøg