Udgivet 10.10.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vårsæd sået om efteråret - resultater fra de Økologiske Landsforsøg i perioden 2020-2022

Resultater fra 11 forsøg med efterårssåning af vårhvede, vårtriticale og vårrug med fokus på at undersøge potentialet for efterårsetablering i forhold til overvintring, ukrudtstryk, udbytte og kernekvalitet.

Forsøgene har haft fokus på at undersøge potentialet for efterårsetablering i forhold til overvintring, ukrudtstryk, udbytte og kernekvalitet.

Foto: Tove Mariegaard Pedersen

Vårrug (til venstre), vårhvede (midt), og vårtriticale (til højre) sået i efteråret. Foto er taget ved markvandring i juni måned.

Introduktion til forsøgsserien 

Vårhvede er en forholdsvis åben afgrøde med svag ukrudtskonkurrenceevne, og vårhveden har i senere år, desuden vist sig at være sårbar overfor bygfluens angreb. Konventionelle forsøg har vist, at efterårssået vårhvede sikrer at vårhveden lukker af tidligere i foråret og derfor er mere ukrudtskonkurrencedygtig, samt der er mindre angreb af bygfluens larve.

Forsøgsseriens formål var at undersøge potentialet for efterårssået vårhvede, vårtriticale og vårrug under økologiske dyrkningsforhold. I 2020 blev der udført 4 økologiske forsøg, hvorefter sortsvalget blev revurderet på grund af angreb af gulrust. Forsøgsserien fortsatte i 2021-2022 med nye sorter og udførelse af yderligere 8 økologiske forsøg. De 8 forsøg danner grundlag for resultaterne, der præsenteres i denne artikel medmindre andet er angivet. 

Hovedpointer samlet fra forsøgsserien: Resultater viser merudbytte i alle arter 

I de økologiske forsøg, i perioden 2021-2022 (i alt 8 forsøg), er der i gennemsnit opnået merudbytter på 53-55 pct. i vårhvede (8 forsøg, 2 sorter), 87 pct. merudbytte i vårtriticale, og 34 pct. merudbytte i vårrug (7 forsøg) ved efterårssåning i forhold til forårssåning. Merudbytterne er dog betinget af, at der vælges sygdomsresistente sorter, da vårhvede og vårtriticale er særligt følsomme overfor gulrustangreb. 

De store merudbytter ved efterårssåning er i høj grad relateret til øget buskning, reduceret risiko for angreb af bygfluelarvens 2. generation, samt et markant mindre ukrudtstryk. Det har i forsøgene ikke været muligt at opnå et proteinindhold til brødhvede, men det samlede proteinudbytte er større ved efterårssåning, grundet de større udbytter.

Se det fulde overblik over resultater opnået i forsøgsserien for 2021-2022 i tabel 1 i Landsforsøgene 2022 s. 256.