Udgivet 27.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk markært - dyrkningsvejledning

Jordtype, sædskifte, angreb af rodråd, rodukrudt i marken og sådybde er særlige fokuspunkter ved dyrkning af økologisk markært.

Markært dyrkes som modne frø til fødevarer og foder. De kan også dyrkes til grønt konsum eller som helsæd til foder. Ærter har et højt indhold af protein til brug i fodringen. Ærter er gode til fødevarer, både som direkte konsulen f.eks. hele tørrede ærter eller ærtemel og forarbejdet til ærteproteinkoncentrat eller -isolat. 

Når du skal dyrke økologisk , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter:

  • Markært er tørkefølsomme og dyrkes derfor bedst på lerjord eller vandet sandjord
  • Der må ikke være dyrket ærter, hestebønne eller linser i marken de seneste 5 år.  
  • Har der tidligere været dyrket ærter eller linser i marken bør jorden undersøges for rodråd
  • Marken med rodukrudt egner sig ikke til dyrkning af markært
  • Markært sås i 6 cm dybde

Udsædsberegning:

  • Der skal sås et plantetal på ca. 90 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 220-440 g
  • Markspiringsprocenten vurderes til 75-90 % 
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 250 - 420 kg pr. ha i almindelige foderærter, mens variationen er større i specialtyper

Udsædsmængden beregnes efter formlen: 

Udsæd i kg pr.ha=(Ønsket antal planter pr.m2 x TKV)/(Procent markspiring)


Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud findes på www.organicxseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.