Regenerativt landbrug til videreudvikling af økologisk planteproduktion

Introduktion

Formålet er, at danske økologiske landmænd, via forbedret kendskab til regenerative dyrkningstiltag og metoder, rustes til en verden med stadigt stigende krav til fødevareproduktion og dyrkningspraksis, og hvor produktion af konsumafgrøder bliver en central del af landmandens eksistensgrundlag. Målet er at vurdere effekter af regenerativ dyrkningspraksis på jordens sundhed, klimabalance og biodiversitet på udvalgte bedrifter, hvor konsumafgrøder indgår som en vigtig del af sædskiftet.
Projektet har omdrejningspunkt i fem udvalgte bedrifter, som har produktion af konsumafgrøder som en central del af produktionen, og som dyrker jorden efter forskellige regenerative dyrkningsprincipper. Der er tale om en videreførsel af aktiviteter fra projektets første år. På disse udvalgte bedrifter er der i 2023 lavet klimaberegning og biodiversitetstjek, og en undersøgelse af det mikrobielle liv i dyrkningsjorden og andre indikatorer for jordens sundhed. Dette skal belyse effekten af regenerativ dyrkningspraksis ved økologisk planteproduktion med fokus på konsumafgrøder.

I 2024 vil der på bedrifterne blive afprøvet kriterier for en udenlandsk certificering for økologisk regenerativ produktion for at undersøge, om bedrifterne lever op til disse kriterier i en dansk sammenhæng, og om der kan hentes inspiration heri. I Østrig er man er i gang med at udrulle en certificeringsordning, og der hentes erfaringer herfra. Beskrivelser af bedrifterne og erfa-ringer med regenerativ dyrkningspraksis fra Østrig vil blive kommunikeret til inspiration for andre land-mænd.

Effekten af projektet vil være, at økologiske landmænd får øget viden om den regenerative dyrk-ningspraksis’ betydning ved produktion af økologiske konsumafgrøder, og betydningen for dyrkningsjord, klima og biodiversitet. En afledt effekt heraf er, at flere økologiske landmænd potentielt vil inddrage rege-nerative dyrkningstiltag i den økologiske produktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Film, videoklip, podcast, SoMe og lignende

Ny podcast - hvordan kan du gøre jorden sundere? Facebookopslag på Facebook-siden Innovationscenter for Økologisk Landbrug