Udgivet 02.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Udnyt de 4 pct. ikke-produktive arealer bedst muligt

Det nye GLM 8 krav kan gavne både din produktion og naturen, men det har stor betydning, hvordan du implementerer kravene.

Formålet med GLM 8-kravet er at skabe mere biodiversitet på landbrugsarealerne. Kravet medfører, at du fra 2023 årligt skal udlægge mindst 4% af omdriftsarealet med ikke-produktive elementer (brak, markbræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer eller GLM-fortidsminder).

Braklægning af de ringeste dyrkningsflader er en let måde at opfylde GLM 8-kravet på de fleste bedrifter. Men ved i stedet at etablere insektvolde, blomsterstriber, småbeplantninger, vådområder og diverse andre småbiotoper, kan du opnå en betydelig natureffekt. Og naturen betaler tilbage ved at understøtte den naturlige skadedyrsbekæmpelse og bestøvningen i markerne.

Video: Landmand Claus Thomsen er i gang med at genetablere dyrelivet i sine marker med insektvolde, læhegn og vådområder. Han kan mærke at både fugle og rovinsekter holder skadedyrstrykket nede i markerne.

Overvejelser før du udtager jord

Udtagningen kan være med til at understøtte de netværk af permanente landskabselementer (eks. diger, markveje, småbevoksninger og mergelgrave), der er nødvendige for at opretholde agerlandets fødekæde. Derfor skal du først overveje, hvor på din bedrift det gør størst gavn for naturen og for din landbrugsproduktion at udtage jord.

Den største gevinst for biodiversiteten opnås ved at udtage arealer op ad eksisterende naturarealer. Det udtagne areal vil derved fungere som bufferzone, der kan beskytte det eksisterende naturareal mod landbrugsdriften. Jo længere tid jorden ligger jo bedre. Gøres udtagningen permanent vil det give den største biodiversitetseffekt.

Den nemme løsning for at opfylde GLM-8 kravet er at indmelde allerede eksisterende markkrat og GLM-landskabselementer. Det er dog ikke med til at skabe ny natur.

Udtagning af markfelter med lavt udbytte eller arealer, der kan gøre maskintiden mere effektiv, kan være en fordel for driftsøkonomien.

De udtagne arealer kan også tænkes ind i produktion. Eksempelvis kan der være områder, hvor der er behov for at fremme nyttedyr i form af bestøvere og naturlige fjender. GLM-8 brak kan også tænkes ind som en helårsgrøngødning på bedrifter, der har dårlig adgang til gødning. Læs mere i folderen GLM 8 – få størst værdi for natur og landbrugsdrift (pdf-fil, 6 sider).

Når placeringen af jorde til udtagning er på plads, så skal du undersøge, om der er nogle ressourcer, der mangler i det valgte område, som dyre- og plantelivet kunne have god gavn af.

Vejledning: Skab nytte på dine 4 % ikke-produktive arealer (pdf 2 sider)

Ressourcer til gavn for livet i agerlandet:

  • Sol/varme: Areal med bar jord, areal med kort vegetation (slåning, afgræsning)
  • Vand og fugt: (sløjfe dræn og etablere vandhul eller sø)
  • Læ/ly: Tæt bevoksning (diger, buske og små træer, høj græs- og urtevegetation)
  • Føde: Nektar, frø, frugt, grønne plantedele (bredbladede urter, blomstrende træer og buske)
  • Skjul: Uforstyrrede områder til reder, skjul og overvintring

Sørger du for gode forhold til skadedyrenes naturlige fjender, så kan de stå for op til 50 pct. af skadedyrsreguleringen i marken.

Folder med flere gode råd til udnyttelse af GLM 8 kravene (pdf-fil, 6 sider)