Udgivet 29.11.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

8 tips: Sådan sikrer du en stærkere natur

Her på siden har vi samlet en række gode tip til en stærkere natur - læs med og bliv inspireret.

Vil du skabe en stærkere natur på og omkring dine marker? Så følg de otte naturråd, som lyder:

 1. Skab overblik og sammenhæng
 2. Plej den natur du har
 3. Planlæg den årlige naturpleje
 4. Variation skaber liv
 5. Giv plads til lys og varme
 6. Lad naturen blomstre og rode
 7. Giv de skæve hjørner til naturen
 8. Brug næringsstof og ukrudtsbekæmpelse optimalt

Skab overblik og sammenhæng

Du har en masse natur på din bedrift, du ved, hvor de vilde dyr holder til, og du har styr på bedriftens gode natursteder. Sæt dig ned og dan dig et samlet overblik. Tegn det gerne ind på et kort. Det gør det lettere at få natur og markdrift til at fungere sammen, uden at de to påvirker hinanden negativt. Når du har et overblik over naturen på din bedrift, er det let at skabe sammenhæng med få og simple tiltag.

Plej den natur du har

Den eksisterende natur på bedriften er det første, du skal se på. Det er nemlig der, du finder den højeste naturværdi, og hvor du med en ganske lille indsats kan gøre utrolig meget. Hvor der er eksisterende værdifuld natur, fortsættes den eksisterende drift. Hvis det altid har ligget i fred, så lad det ligge, og hvis et areal har været afgræsset eller slået, så fortsæt eller genoptag det. Mange steder kan du gøre en indsats for at skærme naturen fra negativ påvirkning i form af eksempelvis næringsstoffer.

Planlæg den årlige naturpleje

Den bedste naturpleje opnås ved at gøre lidt hvert år. F.eks. skal du beskære dine levende hegn med jævne mellemrum, du skal slå eller afgræsse arealer med græs, og etablér naturstriber med eksempelvis vinterfoder med frø af et- og flerårige planter. Planlæg fremtidig naturpleje sammen med markplanen. Du bør også undersøge mulighederne for at få støtte til naturplejen på ejendommen.

Variation skaber liv

God natur er varieret natur. Der skal være plads til både høje og lave træer, korn og græs, afgrøde og bar jord, mark og overdrev, skygge og lys, tørre og våde pletter, gravhøje og vandhuller, læhegn og skov osv.

Variationen giver skjulesteder og ynglesteder og sikrer samtidig fødegrundlaget for agerlandets dyr, så de bliver tilgodeset i hele deres livscyklus.

Biodiversitet på bedriften kan vurderes på flere forskellige niveauer:

 • Biodiversitet - mangfoldigheden af alle levende organismer
 • Agrobiodiversitet - mangfoldigheden af levende organismer i landbrugssystemet
 • Funktionel biodiversitet - mangfoldigheden af levende organismer, der gavner landmandens produktion

Stribedyrkning og skovlandbrug er eksempler på dyrkningssystemer, der øger agrobiodiversiteten. Det kan du læse mere om i folderen:

Brug biodiversiteten i landbruget for at få robuste systemer (pdf-fil, 4 sider)

Giv plads til lys og varme

Skal du have flere dyr og planter i agerlandet, skal du give dem masser af plads. Eksempelvis indeholder et levende hegn føde i form af nødder og bær, men det har ingen nytte, hvis du har sået afgrøden helt op til hegnet, for det gør det utilgængeligt for dyrelivet. En græsstribe langs det levende hegn - også kaldet en fodpose - kan give den plads, der skal til.

Lad usåede, tørre eller våde pletter i marken være. Lærken bruger tørre pletter i marken som redeplads og spisekammer. De fugtige pletter er til stor gavn for viben.

Lad naturen blomstre og rode

Du opnår den bedste natur ved, at du ikke ”friserer” og gør den pæn. Det giver føde, levesteder og muligheder for overvintring. Naturen får mest ud af, hvis bunken af sten og grene får lov at ligge, fordi det giver leve- og skjulesteder for mange dyr. Også de døde og væltede træer er god rodet natur.

Blomster kan findes mange steder. På træer og buske, i flerårigt græs eller som enårige ukrudtsarter i markkanten eller måske i en naturstribe med blomster. Naturstriber er ikke en afgrøde. Du opnår det bedste resultat ved, at de ser lidt tynde ud og er åbne, så der kommer lys til bunden. En naturstribe er en samlet betegnelse, der dækker over lange striber, der tilgodeser agerlandets dyr. For at sikre føde til mange arter kan du efterlade et uhøstet hjørne eller stribe i kornmarken. Det giver føde, der ellers kan være svær at finde sidst på året.

Giv de skæve hjørner til naturen

Der er god økonomi i regulære marker. Dette naturråd handler om at optimere markdriften og samtidig give naturen mere plads. Så tag besværlige hjørner, våde/ tørre pletter og spidse kiler ud af markdriften, og dyrk den i stedet som en regulær mark.

Brug næringsstof og ukrudtsbekæmpelse optimalt

Du får mest muligt ud af markdriften uden at påvirke naturen ved at holde afstand til kanten. Det er afgrøden, der har behov for gødningen - ikke naturen. Det giver også flere penge på bundlinjen.

De 8 naturråd er udviklet af: Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet, Danmarks Biavlerforening, Naturstyrelsen - miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Videncentret for Landbrug, Biodynamisk Forening, natur- og vildtkonsulenter, konventionelle samt økologiske landmænd og Økologisk Landsforening i Økologisk Landsforenings i projekt Natur- og vildtpleje i agerlandet.

De otte naturråd
Illustration: Birk Art Direction