Udgivet 25.08.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Rapport: Økologi er mindre miljøbelastende

En gennemgang af 77 internationale LCA-studier viser, at økologiske afgrøder samlet set har lavere miljø- og klimapåvirkning end konventionelle.

Økologiske afgrøder har trods lavere udbytter en mindre miljøpåvirkning end konventionelle afgrøder. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport, der sammenfatter resultaterne af 77 internationale livscyklusanalyser, hvor økologisk afgrødedyrkning sammenlignes med konventionel. Bag undersøgelsen står italienske forskere med støtte fra EU Kommissionen.

Når det gælder klimaændringer, ozonnedbrydning, økotoksicitet og ressourceforbrug, har økologisk drift den mindste påvirkning, uanset om man beregner den pr. kg produkt eller pr. hektar. Der er også lavere forsuring, eutrofiering, menneskelig toksicitet, vandforbrug og energibehov, men her er forskellene ikke statistisk sikre. 

Kilo produkt eller areal

Klimabelastning fra landbrugsproduktion kan beregnes både pr. kg produkt og pr. arealenhed, og alt efter hvilken enhed, man bruger, kan resultatet falde forskelligt ud. En af grundene er, at økologiske udbytter typisk er lavere end konventionelle, eller sagt på en anden måde: at der går mere areal til at producere samme mængde vare.

Når resultaterne blev opgjort pr. hektar, udkonkurrerede økologiske systemer traditionelle systemer på alle parameter. Opgjort pr. kg havde økologiske systemer en højere miljøbelastning på områderne fotokemisk ozondannelse, partikler, ioniserende stråling og arealanvendelse. 

Gødning er væsentlig kilde

På baggrund af de 77 studier konkluderer rapportens forfattere, at gødskning er den aktivitet, der forårsager den største miljøbelastning i de konventionelle produktionssystemer, og den spiller også en rolle i de økologiske. Andre aktiviteter, der skiller sig ud i analysen, er brugen af ​​pesticider i konventionel produktion og ​​maskiner og ​​fossile brændstoffer i økologisk produktion.

Forfatterne konstaterer, at forskellige modeller og metoder gør sammenligningen af systemer vanskelig, og at påvirkning af jordkvalitet, biodiversitet og vandforbrug er dårligt belyst.  

Rapport: Comparison of organic and conventional cropping systems: A systematic review of life cycle assessment studies.