Udgivet 18.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Gylle: Teknikker til at udbringe gylle og tilsætte nitrifikationshæmmere

Vi undersøger, hvordan man bedst kan udbringe gylle på landbrugsjord og nedbringe tabet af lattergas med naturlige nitrifikationshæmmere.

Landbruget har i mange år forbedret metoder til at udbringe gylle på landbrugsjord for at nedbringe tab af nitrat og ammoniak. Det sker ved at nedfælde gyllen direkte, men ca. 1 % af kvælstoffet tabes i form af lattergas, og faktisk er risikoen større for tab, når gyllen nedfældes. Lattergas er en meget potent drivhusgas, og derfor deltager Innovationscenter for Økologisk Landbrug i landsforsøg for at undersøge to produkter, der evt. kan bruges som klimatiltag i økologisk landbrug for fremtiden.


Behandlinger af gylle med hhv. biokul og et planteekstrakt sammenlignes med traditionel udbringningspraksis, som er nedfældning af ubehandlet rågylle, forsuring af gylle med efterfølgende nedfældning, og en kemisk nitrifikationshæmmer. De to sidstnævnte behandlinger kan naturligvis kun anvendes i det konventionelle landbrug. 

De to produkter, vi undersøger:

  1. Tilsætning af biokul. Det er allerede en sikker metode til at stabilisere kulstof i jorden og dermed et klimatiltag alene af den grund. Vi undersøger, om det også har virkning på udbytter og lattergastab. 
  2. Tilsætning af et planteekstrakt, som har vist lovende resultater på lattergastab i laboratorieforsøg. 

Hvorfor undersøger vi naturlige nitrifikationshæmmere?

Mange planter i naturen har et indhold af stoffer, der kan virke hæmmende på nitrifikation i jorden og derved mindske tab af lattergas og øge plantens egen N-udnyttelse. Det kaldes biologiske nitrifikationshæmmere. De planter, vi dyrker til fødevarer og foder, har dog ikke egenskaben, og det vil kræve tilsætning af ekstrakter at reducere lattergastabet fra udbragt husdyrgødning i de mængder, der anvendes i traditionelle afgrøder. Ekstrakter fra udvalgte planter og restbiomasser fra fødevareproduktion kan derimod tilsættes i relativt små doser direkte til gødning. Denne metode kaldes naturlige nitrifikationshæmmere.

Læs i dette notat om de første erfaringer med resultater på udbytter fra projektet ”Reduktion af klimabelastningen ved håndtering af husdyrgødning, KlimaGylle”, der ledes af SEGES Innovation og er finansieret med støtte fra Promilleafgiftsfonden:

Naturlige nitrifikationshæmmere og biokul som klimavirkemiddel (pdf, 13 s.)

 

Foto: Henning S. Lyngvig