Udgivet 15.12.2021

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Skab tryghed i hønsegårdens udearealer

For at skabe tryghed for høner i udearealerne i hønsegården kan du følge tre råd til indretningen.

For at skabe tryghed for hønerne i hønsegården, så er det afgørende, at udearealerne indrettes på en måde, der tilgodeser hønernes natur.

Høns er naturlige byttedyr for rovfugle, så de er frygtsomme af natur og konstant på vagt. Men der er en hel del at gøre for at give dem den tryghed, de har brug for.

Det handler særligt om at have fokus på at stimulere den naturlige fødesøgningsadfærd, at sørge for trygge lommer de kan gemme sig i og at give dem et godt overblik over hønsegården, så de kan orientere sig om eventuelle farer.

Etabler skjul mellem udgangshuller og beplantning

Et åbent areal mellem udgangshullerne og beplantningen i en hønsegård en barriere for, at hønsene tør gå ud.
På udearealet foretrækker hønsene at opholde sig i nærheden af skjul i form af buske eller træer. Sættes der noget flytbart op, der kan virke som skjul på dette areal, vil flere høns sandsynligvis trække udenfor og sprede sig i hønsegården.

Det kan f.eks. være ved at opstille nogle kasser i området mellem udgangene og beplantningen. Dermed får hønsene mulighed for at finde skjul og tryghed tæt på stalden. På den måde forventes det, at flere høns trækkes ud i hønsegården.

Du kan også anvende europapaller, der to og to stilles op ad hinanden som et omvendt V og sættes sammen med reb eller lignende. Det har samme effekt og giver hønsene mulighed for at søge skjul eller tryghed, når potentielle farer truer.

Gør hønsegården attraktiv med træer og buske

En attraktiv hønsegård motiverer hønsene til at komme udenfor. En tilplantet hønsegård tilbyder et sådant attraktivt miljø for hønerne, hvor de både kan søge ly og foder og udføre normal adfærd. Derfor kan du plante buske og træer og dermed tilbyde tryghed til hønsene, der fra naturens side er skovfugle.

Plantes frugttræer og bærbuske, stimulerer du samtidig hønsenes naturlige fødesøgningsadfærd, supplerer deres foder og tilbyder dem beskæftigelse, så forekomsten af uønsket adfærd som fjerpilning og aggression mindskes.

Desuden får hønerne en varieret fødesammensætning og kan selv hente en del af deres foder i hønsegården.

En god fordeling af hønsene i udearealet er også at foretrække, og det kan opnås ved at have fokus på beplantningens funktion. Du kan sætte næringstolerante bærbuske og frugttræer tæt på udgangshullerne, hvor gødningstrykket er størst. Rækkeplantning sikrer desuden, at hønerne både har godt overblik over arealet og kan føle sig trygge.

Korridorer af græs mellem træerne i hønsegården

Korridorer med lavt græs imellem rækker af træer i hønsegården giver mulighed for, at hønen kan se langt og dermed være mindre stresset, når den bevæger sig i hønsegården.

Når hønen føler sig tryg og har et godt overblik over omgivelserne, vil den med stor sandsynlighed turde bevæge sig længere væk fra huset, hvilket vil give en god fordeling af høns og bedre anvendelse af hønsegården. De åbne græskorridorer imellem træerne giver desuden hønerne mulighed for hurtigt at kunne søge ly i vegetationen ved tegn på farer.

Du kan med fordel slå græsset løbende, så der hele tiden er nyt, frisk græs til rådighed, som hønerne kan fouragere i og af. Dette vil også mindske risikoen for, at mus etablerer sig i udearealet.

Tilbyd vand og følg reglerne

Er der drikkevand på udearealet, kan du forvente, at flere høner trækker ud og fordeler sig bedre i hønsegården. Du skal dog være særligt opmærksom på reglerne for vand på udearealer, der er skærpet som konsekvens af faren for fugleinfluenza.

Det anbefales, at der er adgang til vand for hver 150 meter, men har du et udeareal på mindre end 150 meter, kan dine høners adgang til vand iflg. gældende regler begrænses til at være indendørs. Er dit udeareal større end 150 meter, er det et lovkrav, at du finder en anden løsning, så du kan tilbyde adgang til vand på udearealet.

Det kan f.eks. være ved at placere vand på ydersiden af huset eller i verandaen. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde, hvorvidt fjerkræet har let adgang til et tilstrækkeligt antal drikkekar.

Foto: Karen Munk Nielsen