Nutrient recycling for soil fertility and improved organic livelihood (Fertihood)

Introduktion

Formålet er at øge ressourceeffektiviteten og udbytteniveauet i økologisk afgrødeproduktion på en sådan må-de, at den negative klimapåvirkning reduceres samtidig med, at dækningsbidraget forbedres. Målet er at optimere viden og formidling om næringsstofforsyningen og jordens frugtbarhed baseret på øget recirkulering fra landbruget og fra det omgivende samfunds næringsstof flow.

Dette projekt er en medfinansiering af Innovationscenter for Økologisk Landbrugs aktiviteter i et større forsk-ningsprojekt ”Organic RDD 6”, der ledes af Aarhus Universitet. Der er yderligere deltagelse fra Københavns Universitet og kommercielle partnere fra HedeDanmark, Daka og Econet. Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager som arbejdspakkeleder for AP3 og AP4.

Arbejdspakke 3: Rådgivning om jordfrugtbarhed og næringsstofoptimering. Med følgende indsatser: 1) Vurde-ring af de økologiske afgrødenormer, der arbejdes med i det mest udbredte planlægningsværktøj, MarkOnline. 2) Afprøvning af analysemetoder med fokus på balancer som for eksempel Albrect-Kinsey eller metoder fra udlandet vil blive gennemført i en benchmark. 3) Baseret på arbejdet i AP1 og AP2 og eventuelle nyformulerin-ger af økologiforordningens bilag 2, vil onlinekataloget ”Værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker” blive opdateret.

Arbejdspakke 4 har fokus på økonomi og klima ved at: 1) Kvalificere og kombinere de klima- og miljømæssige effekter, der ligger i en forbedret og mere præcis næringsstofforsyning med konsekvenserne for den økologi-ske landmands økonomi. 2) Teste klimaeffekter af forskellige gødningsstrategier i de nyeste værktøjer. 3) Be-regne hele den økologiske sektors næringsstofbalancer med henblik på udviklingspotentiale og fordeling mel-lem landsdele og bedriftstyper.

Effekterne af projektet er, at de ambitiøse målsætninger om 25% økologisk areal på relativt kort sigt, kan vur-deres og understøttes med specifikke løsninger til, hvor de nødvendige næringsstoffer skal komme fra, og hvordan de bedst kan anvendes på de økologiske marker.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.