Det selvforsynende kvægbrug – via den innovative multiafgrøde – fuldfoder dyrket i et hug

Introduktion

Formålet er at sikre mælkeproducenter en mere klimaoptimeret og klimasikret foderproduktion, der samtidig øger både jordfrugtbarhed og biodiversitet på bedriften. Målet er at øge selvforsyningsgraden af foder hos kvægproducenter via innovative multiafgrøder, der er bæredygtige og klimaoptimeret uden at gå på kompromis med foderkvaliteten.

Projektet er treårigt, hvorved dyrkning, høst og fodring kan følges over to vækstsæsoner hos seks demobedrifter. Som grundlag for at udarbejde nye artsrige og næringsfulde foderafgrøder indsamles der i AP1 viden fra bl.a. England og Irland, hvor man er langt på området. I samarbejde med landmænd, plante- og kvægbrugskonsulenter og frøfirmaer udvikles innovative hovedafgrøder og udlæg, som kan sikre ejendommens selvforsyning. I AP2 undersøges afgrødernes udbytte, påvirkning af jordfrugtbarheden, humusopbygningen, samt påvirkningen af udvalgte mikro- og makroorganismer over og under jorden. Afgrødernes foderværdi og effekten på mælkeproduktionen analyseres i AP3, efterhånden som de nye afgrøder tages i brug til fodring. Økologiske mælkeproducenter interviewes om deres erfaringer med multiafgrødefodermidler, og der udarbejdes en driftsøkonomisk analyse. Tiltagenes reduktionspotentiale estimeres ift. bedriftens klimaaftryk.

Formidlingsindsatsen sker løbende på tværs af AP1-AP3 og sikrer bred vidensdeling. Der gennemføres en workshop i år 1 og demonstrationsdage i år 2 og 3. I år 2 laves en konkurrence med indsamling af erfaringer i landbruget om brug af multiafgrøder til fodring af malkekøer. Effekterne er øgede udbytter på 15% og selvforsyning via de innovative multiafgrøder, der flytter demoværterne i rigtig retning mht. øget kulstoflagring og forbedret klimaregnskab. Samtidigt vil biodiversiteten øges med 20% over og under jorden pga. afgrødens store artsrighed, og forbedre jordfrugtbarheden. Indholdet af mikronæringsstoffer og omega3 fedtsyrer i mælken forventes øget med 10%.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler

Flere afgrøder på samme mark kan forebygge tørkeproblemer. Artikel udgivet på Økologisk Nu 30.06.2023.

Helsæd af solsikkeensilage kan bidrage med hjemmeavlet fedt. Artikel om solsikkeensilage. 

Det selvforsynende kvægbrug - selvforsyning via multiafgrøder - fuldfoder dyrket i ét hug. Flyer med teaser for projektetresultater. 

Simpel vurdering af økonomi ved samdyrkning. Notat om potentielle økonomiske gevinster. 

Rapport

Rapport over projektresultater i Det selvforsynende kvægbrug. Sammenfatning over erfaringer gjort hos de enkelte værtsbedrifter. 

Bilag til Rapport over projektresultater i Det selvforsynende kvægbrug. Bilag indeholdende analyseresultater.

Litteraturstudie inkl. metode til vurdering af biodiversitet Notat omhandlende biodiversitet ved dyrkning af polykulturer

Opslag på sociale medier

Se multiafgrøderne med egne øjne og bliv klogere på, hvorfor de passer ind i det selvforsynende kvægbrug. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

Læs om de praktiske erfaringer med multiafgrøder. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Præsentationer på workshops, møder og konferencer o.l. 

Demonstration på Økologikongres 2023. Formidling og demonstration af resultater og prøver af multiafgrøder. 

Åbent hus, workshops / informationsmøder

Åbent hus hos demovært Ny Dyrvig. Meie og Henrik Peters viser og fortæller om deres erfaringer med multiafgrøder. 

Handouts fra Åbent hus. Præsentation fra Åbent hus hos demoværter. 

Invitation til erfagruppemøde af Steen Nørhede. Nørhede Consult inviterer til erfagruppemøde. 

Erfagruppemøde hos og afholdt af konsulent Steen Nørhede. Parcel fra markvandring for erfagruppe. 

Invitation til erfagruppemøde hos konsulent Steen Nørhede. Nørhede Consult inviterer til erfagruppemøde. 

Erfagruppemøder afholdt af Steen Nørhede. Nørhede Consult inviterer til erfagruppemøde. 

Sparringsgruppemøde

Sparringsgruppemøde i Det selvforsynende kvægbrug - sommer. Praktisk erfaring med dyrkning af multiafgrøder til kvægfoder

Sparringsgruppemøde i Det selvforsynende kvægbrug - vinter. Resultatgennemgang og diskussion.