Værdiskabelse med græsprotein (Græs-prof)

Introduktion

Projektet har til formål at bane vejen for, at produktion af græsprotein bliver et nyt attraktivt forretningsområde for dansk landbrug, og øger den danske produktion af foderprotein.

Målet er at skabe bedst mulig økonomi i græsprotein gennem udvikling af optimale indsatsfaktorer i produktionen og udvikle højere produktværdi.

Projektet er opdelt i seks arbejdspakker (AP), hvor der i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder udvikles på følgende områder, som i tidligere projekter har vist sig som udfordrende for græsproteinfremstillingen.

AP1: Screener arter og sorter af græs og kløver for højt proteinudbytte.

AP2: Udvikler optimal høstteknik af helt og frisk græs uden kontakt med jorden og med så skånsom marktrafik og effektiv transport til bioraffinaderi som muligt.

AP3: Afprøver og udvikler neddelingsudstyr, der kan snitte det hele græs umiddelbart før saftpresning på raffineringsanlægget.

AP 4: Tester indholdet af bioaktive stoffer i forskellige fraktioner fra proteinfremstillingen og undersøger, om der kan udvindes et produkt til behandling mod indvoldsorm og derved skabe en højværdi-sideproduktion.

AP5: Beregner Product Environmental Footprint (PEF) af græsprotein og af foder med græsprotein med henblik på deklaration ved salg af foder med græsprotein.

AP6: Formidling af projektets fremdrift og resultater.

Effekter: Den primære effekt vil være en begyndende produktion af græsprotein til foder. Der forventes at blive produceret 9.000 tons græsprotein-koncentrat i 2024. Over en tiårig periode forventes en omlægning af 100.000 ha fra korndyrkning til græs til proteinfremstilling. Derved vil der årligt kunne produceres 250.000 tons græsprotein, og samtidig opnås: 780.000 tons CO2-ækvivalenter mindre udledning pr. år, 6.000 tons mindre kvælstofudledning, og med en merpris på de klima- og miljørigtige produkter vil det kunne give en øget indtjening i husdyrbruget på 133 mio. kr. årligt og 152 mio. kr. i ekstra biogasproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler

Test af høstmetoder til protrein-kløvergræs. Artikel i Magasinet Mark.

Hvordan skal vi høste kløvergræs til protein? Artikel på LandbrugsInfo.

Resultater af udrådningsforsøg for græspulp fra produktion af græsprotein. Notat.

Forskningsartikel med resultaterne fra PEF-beregning på græsprotein. Forskningsartikel.

Græsproteinet kommer. Artikel i Økologi - Information til jordbruget. 

Bælgplanter giver større proteinudbytte.  Artikel i Magasinet Mark - august 2023.

Raffinerede proteiner – fremtidens bæredygtige ernæring?  Artikel i DLF Tidsskrift for Frøavl - April/maj 2023.

Rapport

Beretning om første års afprøvning af græsblandinger til bioraffinering. Landsforsøgene.

Optimeret neddeling før skruepresse. Rapport om maskintest i Foulum 2021

Evaluation of different maceration technologies of the fresh biomass. Rapport om maskintest i Foulum 2022

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Optimization of protein extraction from green crops. Poster på konferencen Agri Food & Climate Circle.

Testning af neddelingsmetoder af frisk, grøn biomasse. Oplæg på temadag om græsprotein 4/10 2023.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Testning af neddelingsmetoder af frisk, grøn biomasse. Uddelingsark til temadag om græsprotein 4/10 2023.