Værdiskabelse med græsprotein (Græs-prof)

Introduktion

Projektet har til formål at bane vejen for, at produktion af græsprotein bliver et nyt attraktivt forretningsområde for dansk landbrug, og øger den danske produktion af foderprotein.

Målet er at skabe bedst mulig økonomi i græsprotein gennem udvikling af optimale indsatsfaktorer i produktionen og udvikle højere produktværdi.

Projektet er opdelt i seks arbejdspakker (AP), hvor der i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder udvikles på følgende områder, som i tidligere projekter har vist sig som udfordrende for græsproteinfremstillingen.

AP1: Screener arter og sorter af græs og kløver for højt proteinudbytte.

AP2: Udvikler optimal høstteknik af helt og frisk græs uden kontakt med jorden og med så skånsom marktrafik og effektiv transport til bioraffinaderi som muligt.

AP3: Afprøver og udvikler neddelingsudstyr, der kan snitte det hele græs umiddelbart før saftpresning på raffineringsanlægget.

AP 4: Tester indholdet af bioaktive stoffer i forskellige fraktioner fra proteinfremstillingen og undersøger, om der kan udvindes et produkt til behandling mod indvoldsorm og derved skabe en højværdi-sideproduktion.

AP5: Beregner Product Environmental Footprint (PEF) af græsprotein og af foder med græsprotein med henblik på deklaration ved salg af foder med græsprotein.

AP6: Formidling af projektets fremdrift og resultater.

Effekter: Den primære effekt vil være en begyndende produktion af græsprotein til foder. Der forventes at blive produceret 9.000 tons græsprotein-koncentrat i 2024. Over en tiårig periode forventes en omlægning af 100.000 ha fra korndyrkning til græs til proteinfremstilling. Derved vil der årligt kunne produceres 250.000 tons græsprotein, og samtidig opnås: 780.000 tons CO2-ækvivalenter mindre udledning pr. år, 6.000 tons mindre kvælstofudledning, og med en merpris på de klima- og miljørigtige produkter vil det kunne give en øget indtjening i husdyrbruget på 133 mio. kr. årligt og 152 mio. kr. i ekstra biogasproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler

Test af høstmetoder til protrein-kløvergræs. Artikel i Magasinet Mark.

Hvordan skal vi høste kløvergræs til protein? Artikel på LandbrugsInfo.

Resultater af udrådningsforsøg for græspulp fra produktion af græsprotein. Notat.

Forskningsartikel med resultaterne fra PEF-beregning på græsprotein. Forskningsartikel.

Græsproteinet kommer. Artikel i Økologi - Information til jordbruget. 

Bælgplanter giver større proteinudbytte.  Artikel i Magasinet Mark - august 2023.

Raffinerede proteiner – fremtidens bæredygtige ernæring?  Artikel i DLF Tidsskrift for Frøavl - April/maj 2023.

Webartikel med status på resultater for græsprotein. Artikel på icoel.dk med status på resultater for græsprotein. 

Store sæsonvariationer i udbytte fra grøn bioraffinering. Artikel i magasinet Gris, april 2023. 

Omtale i nyhedsbrev fra Landbrug & Fødevarer. Omtale af potentialerne for græsprotein i nyhedsbrev fra Landbrug & Fødevarer. 

Rapport

Beretning om første års afprøvning af græsblandinger til bioraffinering. Landsforsøgene.

Optimeret neddeling før skruepresse. Rapport om maskintest i Foulum 2021

Evaluation of different maceration technologies of the fresh biomass. Rapport om maskintest i Foulum 2022

Beretning om andet års afprøvning af græsblandinger til bioraffinering. Landsforsøgene 2023. 

In vitro digestibility of grass and clover species after biorefining- effect of cut. Forskningsrapport om fordøjelighed af græsprotein. 

Tillæg til rapport om græsprotein - resultater fra slagtegrise på græsprotein. Notat om produktionsresultater ved fodring med græsprotein på griselandbrug. . 

Videoklip/podcast eller lignende

SoMe-opslag med video om græsprotein. Opslag på Facebook med kort video og link til lang video på YouTube.

Video om græsprotein: Produktion og perspektiver. Video på YouTube om græsprotein.

Opslag på Facebook for temadag om græsprotein. Facebook-opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs side.

Facebook-opslag om markvandring med fokus på græsprotein. Facebook-opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs side.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Optimization of protein extraction from green crops. Poster på konferencen Agri Food & Climate Circle.

Testning af neddelingsmetoder af frisk, grøn biomasse. Oplæg på temadag om græsprotein 4/10 2023.

Product Environmental Footprint. Organic Clover Grass Protein Concentrate. Præsentation på workshop med foderindustrien 12.12.2023. 

Conclusions from PEF-workshop with Danish feed industry. Notat fera workshop med foderindustrien 12.12.2024.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Testning af neddelingsmetoder af frisk, grøn biomasse. Uddelingsark til temadag om græsprotein 4/10 2023. 

Screening af græs og kløver for proteinudbytte. Uddelingsark til temadag om græsprotein 4/10 2024

På jagt efter den helt rigtige græsblanding til bioraffinering. Uddelingsark til markvandring hos DLF 28-09-2023