Klimaoptimeret gødskning i økologisk planteproduktion (ClimOptic)

Introduktion

Formålet er at forbedre klimaprofilen på økologiske produkter ved færre drivhusgasser, mere kulstof i jorden og højere udbytter gennem sædskifter med kløvergræs til biogasproduktion og optimerede biogasgødninger. Målet er at udvikle biogas-gødninger med høj udnyttelse af kvælstof og fosfor og demonstrere, hvordan de, i samspil med ændringer i sædskifte, kan forbedre klimaprofilen på økologiske typebedrifter.

Der udvikles klimaeffektive økologiske gødninger ved at efterbehandle afgasset gødning til dels en kvælstof- og svovlholdig flydende gødning med stor udbytteeffekt, dels en fosforholdig fast gødning, der kan sikre en optimal fordeling af fosfor. Der defineres praksisrelevante økologiske typelandbrug med henholdsvis planteavl, svine- og fjerkræproduktion, og de miljø- og klimamæssige effekter af at bruge klimaeffektive gødninger beregnes. Til brug for systemberegningerne gennemføres opbevarings- og gødskningsforsøg med de klimaeffektive gødninger til dokumentation for effekter på udbytte og emissioner af drivhusgasser. Endelig inddrages landmænd og biogasaktører i vurderingen af anvendeligheden af de klimaeffektive gødninger, og der regnes økonomi for produktion og anvendelse, for at sikre en hurtig implementering i praksis.

Det forventes, at 60.000 ha økologisk vil blive gødet med de nye gødninger, og at der vil blive dyrket 600.000 tons plantebiomasse (kløvergræs) til gødningsfremstilling. Biogasfremstillingen vil substituere naturgas svarende til 30.000 tons CO2-ækv. En forventet 20 % bedre N-udnyttelse vil reducere lattergasudledningen svarende til 4.500 ton CO2-ækv. Desuden opnås 44.000 ton CO2-ækv ved øget kulstofbinding og det højere planteavls-udbytte forventes at øge indtjeningen med 138 mio. kr. årligt. Effektvurderingen sker ved projektafslutningen i 2022.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP4

Designer-gylle målrettet økologer
Præsentation af erfaringer fra ClimOptic-projeket vist på netværksmøde for DLBR-konsulenter 04-02-2021.

Markvandring på Foulumgaard
Nyhed på LandbrugsInfo om markvandring 22. juni.

ClimOptic-gødninger
Folder præsenteret på biogasseminar 11-11-2021 og på Økologi-Kongres 25-11-2021.

Biogas og økologi. Et godt klima-makkerpar.
Roll up-planche præsenteret på biogasseminar 11-11-2021 og på Økologi-Kongres 25-11-2021.

Økonomiberegninger ClimOptic
Rapport om systemets værdi for landmanden.

Produktion og anvendelse af ClimOptic-specialgødninger fra biogasanlæg
Notat om workshop for biogasdriftsledere og konsulenter.

ClimOptic - Workshop - Økonomi
Præsentation på biogasworkshop.

Kvælstofomsætning i biogasanlæg og opgradering til nye separationsprodukter
Præsentation på biogasworkshop.

ClimOptic - Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl
Uddelingsark til markvandring.

Online-annonce for Markvandring
Annoncering i Økonu.dk.

Sådan påvirker afgasset gødning klimaaftrykket
Artikel i Økologi - Inspiration til jordbruget.

Markvandring på Foulumgaard
Program-flyer for markvandring den 22. juni.

Markvandring
Facebookopslag på SEGES Økologi om markvandring.

Gødning med stor kvælstofeffekt er O.K.
Kronik i Økologisk Landbrug.