Mere økologisk frugt og grønt: En robust produktion af fødevarer

Introduktion

Med særligt fokus på frilandsgrøntsager, er projektets formål at udvikle den økologiske planteproduktion ved at øge produktionen af højværdiafgrøder til plantebaserede fødevarer. Gennem praktisk afprøvning og kortlægning af muligheder og udfordringer, er målet at gøre danske planteavlere i stand til at dyrke flere vegetabilske fødevarer på de landbrugsarealer, hvor der i dag dyrkes foderafgrøder.

Projektets aktiviteter er inddelt i fem arbejdspakker: AP1: Her kortlægges udfordringer og barrierer for øget dyrkning af økologiske grønsager på danske landbrugsarealer. Dette gøres via et grundigt analysearbejde, hvor både nuværende og fremtidige producenter og produktioner behandles. AP2: Der identificeres, afprøves og demonstreres grønsagskulturer med størst potentiale for integrering hos almindelige planteavlere. Der afprøves desuden robotbaserede stribedyrkningssystemer med både grønsager og landbrugsafgrøder som et bud på fremtidens dyrkningsstrategi. AP3: Udfordringen med næringsstofforsyning ved øget økologisk grønsagsproduktion adresseres via indsamling af aktuel videnskabelig viden, evidensbaserede forsøg med mobil grøngødning samt afprøvning af maskintekniske løsninger. AP4: De faktiske konsekvenser ved overgang fra produktion af foderafgrøder til produktion af konsumafgrøder (her særligt frilandsgrønsager) vurderes i forhold til både økonomi, klima og funktionel biodiversitet. AP5: Her formidles og implementeres viden, resultater og erfaringer opnået i de øvrige arbejdspakker. Dette særligt koncentreret omkring en konference målrettet ”fremtidens landmand”.
Indsatsen med øget produktion af danskproducerede økologiske frilandsgrøntsager vil reducere landbrugets klimaaftryk, øge den funktionelle biodiversitet og øge dækningsbidraget betragteligt (cirka 200 mio. kr. ved fordobling af grønsagsarealet) for de arealer, der konverteres fra foderproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Workshop afholdt 28. marts 2023

Workshop: Integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion 28. marts 2023 

Webinvitation workshop: Integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion 28. marts 2023

Workshop: Integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion v. Maja Eline Petersen

Afsætning af økologisk grønt. Præsentation v. Falke Andreas Maegaard Løvsø, Gasa Nord Grønt.

Opstart af økologisk grønsagsproduktion. Præsentation v. Marie Junker Boesen, Høsteriet

Større udredninger / analyser / rapporter

Rapport. Indsigter fra kvalitative interviews med producenter og aftagere af økologiske frilandsgrønsager. 

Rapport. Undersøgelse blandt fremtidens fødevareproducenter

Mindre udredninger / analyser / notater

Anbefalinger til fremtidens grønsagsproducenter. Faktaark, som samler anbefalinger til fremtidens grønsagsproducenter.

Mindre udredninger / analyser / notater

Analyse af fremtidens økologiske grønsagsproduktion. Notat, analyse af fremtidens grønsagsproduktion

Identifikation af de grønsagskulturer, der lettest vil kunne integreres i planteavlssædskiftet og dialog med afsætningsled. Notat, anbefalinger til fremtidens grønsagsproducenter.

Dyrkning af grønsager og landbrugsafgrøder i striber - erfaringer fra Holeby (NBR). Notat, løg i stribedyrkning.

Mulchtec system fra Live2Give. Erfaringer fra besøg på tyske gårde. Notat om Mulch tec.

Kortlægning af hvilke gødningsmuligheder, der findes for planteavlere, der ønsker at introducere en mere gødningskrævende afgrøde. Notat om kortlægning af gødningsmuligheder i grønsager.

Sammenligning af klimaaftryk fra dyrkning af økologisk vårbyg og økologiske grøntsager. Notat, som sammenligner klimabelastningen ved at dyrke økologisk vårbyg og ved at dyrke økologiske grøntsager

Bønner til afprøvning med fokus på diversitet og potentiale til maskinhøst - Tildeling og kvælstoffrigivelse fra mobile grøngødninger. Notat.

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige webside

Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget. Artikel om status på markedet for grøntsager i "ØKOLOGI - inspiration til jordbruget"

Manglende viden er en stopklods for mere økologisk frugt og grønt. Artikel på icoel.dk med resultater fra spørgeundersøgelser blandt nuværende og kommende producenter. 

Veje til flere danske økologiske grønsager. Artikel på icoel.dk med bud på nye veje til flere danske, økologiske grønsager

Artikel på icoel.dk. Artikel om hvordan man kan gøde sine grønsager. 

Flere danske økologiske grønsager. Artikel i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Årsskrift 2023, som udsendes til alle økologiske landmænd, rådgivningscentre og landbrugsskoler.

Manglende viden er en stopklods for mere økologisk frugt og grønt. Artikel i Effektivt Landbrug 

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer o.l.

Oplæg på Økologi Kongres v. Nina Preus og Fredrik Salin.

Stand på ØkologiKongres med formidling 

Åbenthusarrangementer / workshops / informationsmøder o.l.

Workshop om barrierer og muligheder for planteavlere ift. integration af grønsager i eksisterende planteavlsproduktion

Åbent Hus AU Auning

Nyhedsbreve

Omtale i nyhedbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til artikel om manglende viden hos producenter

Omtale i nyhedbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til artikel om veje til flere danske, økologiske grønsager

Formidling via film / video / podcast / apps / sociale medier

Opslag på LinkedIn. Opslag om projektets fokus på LinkedIn fra projektmødet i Auning 15-08-2023. 

Facebookoplsag: workshop: integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion 28. marts 2023

Opslag på LinkedIn fra standen på Økologikongres 2023. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs LinkedIn.

Opslag på Facebook fra standen på Økologikongres 2023. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebook.

Opslag på LinkedIn med pointer fra spørgeundersøgelser blandt producenter og link til artikel