Udgivet 19.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Sådan kan du gøde dine grønsager 

Grønsager er mere gødningskrævende end andre afgrøder, og med fokus på deres kvælstofbehov giver vi her en oversigt over dine muligheder for at gøde dem.

Det er vigtigt for en god vækst i grønsager, at de får adgang til næringsstoffer, når de har behov for dem. Kvaliteten af din gødning er mindst lige så vigtig som mængden af gødning. Du kan fordele den samlede kvælstofkvote på din ejendom ud på forskellige afgrøder, så kvælstoftilførslen tilpasses deres forskellige behov, og samtidig skal du være varsom, fordi for meget gødning kan forårsage udvaskning og udledning af kvælstof til omgivelserne.

Forskellige grønsager har forskellige behov for kvælstof, og hvis du er en mindre producent med flere grønsagskulturer på dit areal, kan du bruge værdierne for den afgrødekode, der hedder ”Grønsager, blan-dinger” i tabellen.

Grønsagers behov for kvælstof:

Vær opmærksom på, at både kvælstof- og fosformængden, som du kan tilføre dine afgrøder, har begrænsninger i kraft af de aktuelle regler. Det påvirker både behovet og begrænsningerne, hvis der er bælgsæd som en del af dine afgrøder og dit sædskifte.

Mulige kilder til gødning med højt niveau af kvælstof:

 • Biogasgylle
  Alm. gylle og gylle fra biogas, baseret på biomasse og rågylle kan også bruges. Det er blandt andet nævnt under balance-N i notatet.

 • Mobil grøngødning
  Du dyrker bælgplanter i en anden mark eller i striber i din grønsagsmark, høster dem og transporterer grønmassen som gødning til dine grønsager. Fordelen ved striber i marken er den korte afstand til grønsagerne.

 • Ensileret, komposteret eller afgasset biomasse
  Her er afgasset kløvergræs fra et biogasanlæg den bedste mulighed økonomisk set. Ensileret græs og kompost lavet af kløvergræs kan også bruges som gødning til dine grønsager. 
  Hvis du selv leverer husdyrgødning til et biogasanlæg, kan du få en tilsvarende mængde kvælstof retur fra anlægget, uden at det påvirker de øvrige grænseværdier i din samlede gødningsberegning, så du kan få en større andel kvælstof retur – også bestående af konventionel husdyrgødning.

 • Andre organiske gødninger
  Gødningen ”Øgro”, der er baseret på recirkuleret og hygiejniseret kød- og benmel, er meget an-vendt i grønsagsproduktion. Her kan det være nødvendigt at supplere med kalium fra f.eks. vinas-se. Se mere på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Øko-gødningsbørs. 


Læs mere i dette notat:

Gødskning af grønsager og andre afgrøder med stort kvælstofbehov (pdf, 6 s.)