Udgivet 21.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Madaffald til økologiske marker

Afgasset madaffald er en kilde til næringsstoffer i landbruget og bidrager til en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer

Recirkulering

Ansvarlig omgang med klodens ressourcer er en grundlæggende del af økologien. Samtidig har landbruget behov for gødning, og derfor er det vigtigt, at næringsstoffer recirkuleres. De fleste kommuner er begyndt at genanvende mere af husholdningsaffaldet. En af fraktionerne er madaffaldet, som også kaldes Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Madaffald må anvendes som gødning på økologiske marker, hvis det forinden komposteres eller bioforgasses. Det skal også overholde grænseværdier for uønskede stoffer. 

Proces

Det indsamlede og sorterede madaffald laves til en ’pulp’ og varmebehandles for at eliminere evt. smitterisiko. Pulpen er findelt, homogen og let omsættelig i et biogasanlæg. Det blandes typisk med andet organisk materiale,
såsom husdyrgødning og planterester fra landbruget inden afgasning.

Biogasgyllen kan efterfølgende bruges som gødning. Madaffald kan også afgasses alene og derefter anvendes som gødning. Afgasset KOD kan tillige komposteres sammen med have- og parkaffald, hvorefter denne kompost kan anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel. Håndteringsforholdene ens med normal biogasgylle.

Næringsstofindhold

I 2019 blev der gennemført landsforsøg fem steder i landet, hvor man gødede vårbyg med afgasset madaffald - både rent og blandet med kvæggylle, samt med svinegylle som reference. Forsøgene viste, at madaffaldet har stort set samme kvælstofrespons i vårbyggen som husdyrgødning. Med andre ord er gødningsværdien på højde med husdyrgødning. Indholdet af næringsstoffer kan forventes at ligge i samme spænd som for husdyrgødning.

Tilgængelighed

40-45% af den totale dagrenovation er af organisk karakter. Ultimo 2022 mangler 12 kommuner at indsamle madaffald.

Urenheder og kvalitet

Afgasset madaffald indeholder, som alle andre organiske gødninger, uønskede stoffer. For at gødningen må anvendes på marker generelt skal kvaliteten overholde de grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, som fremgår af Affald til jordbekendtgørelsen” (Slambekendtgørelsen). 

For at det må bruges på økologiske marker, skal det leve op til skærpede grænseværdier for tungmetaller. Analyser viser, at de grænseværdier overholdes. Indholdet af tungmetaller er typisk væsentligt lavere i KOD end i gylle. I et studie fra 2019 blev der taget prøver af KOD-biopulp fra to forskellige forbehandlingsanlæg, som blev analyseret for indhold af mikroplast.

I studiet er plastpartikler under fem mm karakteriseret som mikroplast, men i Danmark kan anlæggene generelt frarense partikler ned til to mm. Analyserne viste et mindre indhold end i spildevandsslamopgjort pr. kg tørstof.

Der er ingen lovkrav til indholdet af plastpartikler under to mm. Gødningsproduktets renhed er direkte afhængig af borgernes evne og lyst til at sortere rigtigt. Kommunerne gør en stor indsats for at motivere borgere til korrekt sortering af deres affald.

Læs eller lyt til madaffald til økologiske marker

For at læse mere om madaffald til økologiske marken kan du læse eller lytte til Madaffald til økologiske marker: 

Faktaark: Madaffald til økologiske marker

Lyt til: Madaffald til økologiske marker

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at få afgasset madaffald til dine marker, kan du kontakte din kommune eller din lokale økologikonsulent. 

Faktaarket er lavet i projektet "Ren recirkulering - madaffald til økologiske gødning".

Læs også

Rapport: Barriers of recycled fertiliser use in organic farming (pdf på engelsk, 15 sider)