Udgivet 28.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Liv og glade insekter på Nyborggaard

På en mark tæt ved Vildbjerg står smukke nyplantede træer og buske i lange brede rækker med god plads til at stække sig. De er en del af skovlandbruget på det økologiske planteavlsbrug Nyborggaard, hvis hovedproduktion er protein og olie af bl.a. hør og hamp.

Nyborggaards ejere, Søren og Vibeke Jensen, glæder sig over, at skovlandbruget har slået rod på  bedriftens jord og ser frem til at følge væksten af træer, buske og forhåbentlig biodiversitet de kommende mange år. 

Sikke mange muligheder for at fouragere! 

”Vi etablerede skovlandbruget på Nyborggaard i foråret 2022”, siger Søren Jensen. ”Vi planlagde egentlig at etablere i efteråret 2021, men vejret var ikke med os, og vi udskød etableringen til det følgende forår. Nu står der fire parceller med rækker af frugttræer, nøddetræer og bærbuske, brudt af enkelte egetræer. Vi har også etableret biodiversitetsspidser, hvor der bl.a. er plantet havtorn, slåen, tørst og hyld. Sikke mange muligheder, træerne giver for at fouragere om nogle år”.

Det er ikke kun mennesker, der får lov at nyde godt af frugterne fra det nyetablerede skovlandbrug på Nyborggaard. Håbet er at skovlandbruget vil give føde og levesteder til en mangfoldighed af liv. På marken blev der talt insekter i sensommeren 2021, inden skovlandbruget blev etableret. Senere i forløbet vender forskerholdet tilbage for at registrere udviklingen i biodiversiteten. 

Forskere fra Københavns Universitet har foretaget målinger i de eksisterende læbælter på Nyborggaard for at undersøge effekterne af træer i dyrkningsfladen. Forskerne tog jordprøver og foretager løbende sugeprøver med henblik på at undersøge udledningen af kvælstof i forskellige afstande fra træerne. Udbytterne i forskellige afstande fra træerne registreres ligeledes, og der måles på biomasse og senere på kornudbytte.

”Vi har ikke observeret store ændringer i biodiversiteten endnu”, siger Søren Jensen. ”Fokus har  været at få træer og buske godt fra start. Indtil videre har vi renholdt omkring træerne, men til  foråret sår vi langsomtvoksende græs og en blomsterblanding i parcellerne. Vi er overbeviste om, at vi på sigt vil se flere insekter og dermed også flere fugle og smådyr”.

Planlægning og etablering: Udfordringer og læring

Skovlandbruget på Nyborggaard er etableret med 2.570 træer og buske fordelt i fire plantager  med 48 meter imellem i firdobbelte rækker, som er 16 meter brede. I plantagerne er der plantet spiseæbler og ribs, solbær og cideræbler, aronia og hasseltræer og biodiversitetsspidser i hver ende. Planen for skovlandbruget er lavet ud fra en række praktiske betragtninger.

”I 2019 investerede vi i en otte meter Cameleon såmaskine og radrenser samt GPS til traktor”, siger Søren Jensen. 

”Maskinstationen kører med 24 meter slangebom til gylle, hvilket passer rigtigt godt til såbredden på otte meter. Vi har endnu ikke gjort os mange erfaringer i pløjefri dyrkning og har ikke maskiner til dette. Vi tænker derfor stadig at pløje arealet, hvor der er etableret skovlandbrug, og vil gerne holde en vis afstand mellem frugt- og bærtræerne.

Ud fra de overvejelser valgte vi at designe systemet med 48 meter mellem træer/buske. Det kan give en rimelig rationel drift, både når der dyrkes kløvergræs, og når der dyrkes hør, hamp,  bælgplanter og korn. Samtidig passer det med et så-/radrensersystem på tre, fire, seks og otte meter, så ved en eventuel ændring i maskiner vil vi fortsat kunne have en rationel drift”.

”Vi lagde os fast på en bredde på 16 meter ud fra den betragtning, at der derved kunne opnås frugt- og bærtillæg, da de plantede parceller udgjorde 0,3 ha. Samtidig kunne vi etablere med rimelig afstand mellem træer og buske på fire meter”.

I det samlede design kunne der således etableres fire parceller med samme afstand på arealet.

Planlægningsfasen var en væsentlig del af etableringsprocessen, og målet var, at etableringen ikke skulle ændre det velfungerende sædskifte og arbejdsgangene i planteavlen, men bidrage positivt på bedriften. Et væsentligt punkt i planlægningsfasen var desuden at navigere i reglerne for tilskud. 

”Da skovlandbrug stadig er så nyt et koncept i Danmark, har det sommetider givet anledning til  frustrationer, at reglerne for tilskud var uklare, og at vi derfor ikke altid har vidst, hvilke tilskud, vi  kunne søge”, siger Søren Jensen.

”Forhåbentlig bliver det meget mere gennemskueligt de kommende år i takt med, at skovlandbrug  bliver mere udbredt”.

Fremtid og afsætning

De næste par år vil der være fokus på at passe og pleje træer og buske i skovlandbruget på  Nyborggaard samt etablere underbeplantning mellem rækkerne. Der skal eksperimenteres med at  dyrke forskellige urter og f.eks. skovjordbær, som også kan spises. 

”Skovlandbruget har indtil videre ikke givet os et stort arbejdspres, og vi regner med, den tid, det kræver at vedligeholde det, vil være fint fordelt mellem de større opgaver på bedriften. Vi regner med at beskære i vinterhalvåret og at finde hjælp til høst af frugt, bær og nødder. Måske vil de lokale efterskoleelever tjene penge til en studietur?”.

Ligeledes skal der – måske de lange vinteraftner – tænkes tanker om, hvordan de frugter, bær og nødder, som med tiden vil blive høstet fra skovlandbruget, bedst udnyttes. 

Nyborggaard afsætter allerede egne produkter i egen gårdbutik samt til Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference og har herfra gode erfaringer at trække på. Drømmene er mange – egen produktion af cider, saft, marmelade mm., og forventningen er også, at kunderne er der. 

”Folk er altid meget interesserede, når vi taler med dem om vores skovlandbrug og om de produkter, vi vil kunne høste derfra. Det er dejligt og motiverende!” siger Søren Jensen.

Skovlandbrug - et bæredygtigt landbrugssystem i planteavl og mælkeproduktion

Nyborggaard medvirker i projektet Skovlandbrug - et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.