Udgivet 13.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Køreplan for recirkulering af madaffald til gødning til økologiske afgrøder

Samarbejde mellem kommuner, biogasanlæg og økologiske landmænd skal sikre recirkulerede ressourcer fra affald.

Der er et stort potentiale for at anvende recirkuleret madaffald til at øge og optimere økologisk planteproduktion, ikke mindst i det befolkningstætte Østjylland og Østdanmark, hvor affaldsmængden er størst og adgangen til økologiske næringsstoffer i dag er mindst.

Ligeledes er der her opbakning fra økologiske landmænd, kommuner, deres borgere og energi- og biogassektoren til at medvirke til mere bæredygtighed og mindsket ressourcespild.

I praksis er det desværre en mindre del af næringsstofferne i samfundets organiske affald, der i dag anvendes til økologisk jordbrug.

Skal madaffald anvendes og bidrage til bedre miljø og mere økologi, kræver det prioritering, dialog og aktiv koordinering og samarbejde mellem kommuner, biogasanlæg og landmænd som de tre centrale aktører i indsamling, behandling og en optimal udnyttelse af madaffaldet.

'Køreplan for recirkulering' er et katalog, der beskriver baggrunden, potentialet, barrierer, og hvad det kræver i kommuner, forbehandlingsanlæg, biogasanlæg og på landbrug at øge recirkulering af næringsstoffer.

Køreplanen er udarbejdet i dialog med recirkuleringskædens vigtigste interessenter, borgere, kommuner forbehandlings- og biogasanlæg samt økologiske planteavlere. 

Køreplan for recirkulering - sådan recirkuleres madaffald til gødning til økologiske afgrøder

Kommuner 

Kommuner skal aktivt forholde sig til og derefter sikre, at recirkulerede ressourcer fra affald reelt kan og bliver afsat til øget økologisk og bæredygtig fødevareproduktion. Det gøres ved kun at vælge leverandører og aftagere, der reelt kan og vil levere næringsstofferne til de økologiske landmænd, der er underlagt mere omfattende krav til indhold i den organiske gødning, de anvender, end andre landmænd.

Biogasanlæg

Biogasanlæg er helt centrale til at behandle, stabilisere og fordele madaffaldet gennem behandling og distribution
af andet afgasset materiale, herunder husdyrgødning. For at få Østjysk Recirkulerings Initiativ (ØRI)-visionen til at gå opfyldelse er det afgørende, at biogasanlæg og økologiske landmænd samarbejder i langt højere grad, end det hidtil har været tilfældet.

Den store geografiske spredning af økologiske ejendomme og arealer, samt den noget mindre forekomst at økologisk husdyrgødning i ØRI-området har hidtil gjort samarbejdet uaktuelt. Desuden anvendes der på mange biogasanlæg biomasser, som ikke er godkendt til brug på økologiske arealer.

Der er dog potentiale for, at samarbejde kan finde sted, da der er fordele for begge parter at opnå, hvis barriererne kan mindskes.

Biogasanlæggene skal skabe klarhed over og synliggøre hvad de kan tilbyde økologiske landmænd i lokalområdet
samt hvordan, de kan dokumentere deres biomasse på en måde, så økologerne kan bruge dokumentationen til deres kontrolsystem.

Endvidere vil det være gavnligt hvis udvidelser og ombygninger på biogasanlæg rettes mod at kunne aftage fiberrig biomasse som dybstrøelse, halm, efterafgrøder og kløvergræs, som økologerne i et vist omfang kan tilbyde som biomasse.

Økologiske landmænd

Økologiske landmænd i ØRI-området er interesseret i at få adgang til flere næringsstoffer fra recirkulerede produkter og ønsker også at udfase konventionel, ubehandlet husdyrgødning. Dette skifte i næringsstofforsyning vil gøre den økologiske produktion cirkulært orienteret og mere
troværdig.

Landmændenes behov for næringsstoffer skal synliggøres over for kommunerne gennem en organisatorisk indsats, så kommunerne ser mulighederne for at målrette afsætningen af næringsstofressourcen.

De økologiske landmænd skal organisere sig lokalt, så de i fællesskab kan vise deres værd som samarbejdspartnere til biogasanlæg i deres område. Dermed kan der indledes en dialog om hvilke gensidige fordele, der kan opnås, og hvilke aftaler og planer, der er realistiske

Køreplanen er udgivet i 2020 af Økologisk Landsforening i projektet ”Recirkulering - fra affald til bedre økologisk næringsstofforsyning”, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug og Fonden for Økologisk Landbrug.