Udgivet 07.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Gødningsstrategi for tildeling af kvælstof og svovl til økologisk vinterraps

Økologiske Landsforsøg viser, at der kan opnås et merudbytte for kvælstof, mens behovet for svovl afhænger af kvælstofniveauet.

Effekten af kvælstof- og svovltildeling til økologisk vinterraps er undersøgt i Økologiske Landsforsøg i perioden 2019-2022 med henblik på at fastlægge en gødskningsstrategi i forhold til tildelingstidspunkt, hvilken svovltype der anvendes og betydning af kvælstofmængde. Artiklen er suppleret med data fra et demoforsøg hos Økologisk VKST i 2017 samt data fra monitering på markniveau i perioden 2017-2019.   

Resultater og konklusioner mht. tildeling af kvælstof og svovl til vinterraps

Baggrund for de Økologiske Landsforsøg om kvælstof og svovltildeling til vinterraps

Interessen for at dyrke økologisk vinterraps er steget de senere år, dels grundet forbedrede salgspriser (på kontrakt) og øget dyrkningssikkerhed, og har medført at det dyrkede areal er steget 10 gange i perioden fra 2015 til 2023, til 7.077 ha i 2023. 

I økologien er vinterraps stadig en udfordrende afgrøde, og derfor skal afgrøden have prioritet i forhold til sædskifte og gødskning. Derfor er der også stor interesse for at finde det rette gødningsniveau og et stort fokus på den rette kvælstoftildeling, både mht. tidspunkt og mængde. Ofte dyrkes vinterraps efter kløvergræs for at sikre kvælstofforsyningen, men i disse Økologiske Landsforsøg er de anlagt efter en anden forfrugt end kløvergræs. 

Svovldeponering fra atmosfæren er faldet drastisk de seneste 30 år, og det er derfor blevet nødvendigt at skærpe opmærksomheden omkring svovl i dyrkningssystemet, særligt for bælgplanter og korsblomstrede arter, såsom raps, som har et stort svovlbehov. Her er udfordringen at optimere tilgængeligheden af svovl sammen med kvælstof, både tidsmæssigt i forhold til rapsens behov og med hensyn til svovltype og -mængde. 

Husdyrgødning er den mest almindelige kilde til svovl i økologisk dyrkning, men kun en mindre del af svovlen i husdyrgødning er umiddelbart plantetilgængeligt. Dog vil mange års brug af husdyrgødning, markvanding og give potentiale for at tilstrækkelig svovl mineralisering i rapsens vækstsæson. Svovl fra naturlige mineralske gødninger, såsom kieserit (MgSO4) og naturgips (CaSO4), er umiddelbart tilgængeligt for planterne.

Der blev fra 2017-2019 lavet en vidensindsamling fra ca. 100 økologiske vinterrapsmarker, med fokus bl.a. på næringsstofforsyning. På baggrund af disse data, er der i perioden 2020-2022 udført Økologiske Landsforsøg for at belyse betydningen af kvælstofstrategi (mængde og delt gødskning), samt effekten af svovltildeling til økologisk vinterraps (gødningstype og tildelingstidspunkt). Effekterne af disse indsatsområder er samlet vurderet på baggrund af rapsudbyttet.