Kompost til plantebaserede sædskifter

Introduktion

Formålet er at udvikle en klimavenlig økologisk planteproduktion i en fremtid med færre husdyr. Ved at undersøge og beregne værdien af næringsstofferne i kompost, hvorved langtidseffekten af næringsstofværdien indregnes i gødningsplanen i de økologiske sædskifter. Projektet bidrager til at dokumentere klimaeffekten for produktion af plantebaserede økologiske fødevarer, samt øger incitamentet til at flere planteavlsbedrifter omlægges og dyrkes økologisk.

I 2024 findes en bedrift, som er egnet til et langvarigt forsøg. Forsøget etableres i en kløvergræsmark som gødes med kompost. Eftervirkningen af kompost og kløvergræs måles de efterfølgende år, hvor lattergasmålinger til klimaberegninger også udtages. Før forsøgets start screener projektet desuden komposttyper hvoraf en til to indgår i forsøget. Baseret på litteraturstudie og igangværende lattergasdataprojekter, producerer projektet en klimaanalyse af plantebaserede sædskifter.

Plantebaserede sædskifter med og uden kompost sammenlignes med systemer hvor næringsstoffer til sædskiftet er af animalsk og mineralsk oprindelse. I analysen medregnes klimakonsekvensen af at anvende sædskifterne på sand-, ler- og kulstofjorde, da brug af kompost vurderes at have meget varierende klimaeffekt afhængigt af jordtype. Projektet undersøger tilgængeligheden af kompostsubstrater for økologiske landmænd, og laver en økonomisk analyse af økologiske landmænds betalingsevne i forhold til gødningsværdien af komposten. Projektet kommunikerer indsamlet viden i projektets aktiviteter til konsulenter, landmænd og myndigheder, som deles i artikler, på markvandringer og på sociale platforme.

Viden fra projektet indbygges desuden i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs vidensunivers om kompost til økologisk planteavl. Projektet vil på kort sigt mindske klimaaftryk på minimum 264 kg CO2ækvivalenter per hektar på bedrifter der anvender plantebaseret gødning i stedet for gødning fra animalske kilder. På lang sigt vil projektet mindske klimaaftrykket per person med 0,7 CO2ækvivalenter. 

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Film, videoklip, podcast, SoMe og lignende 

Workshop: Hvordan kan vi anvende plantebaseret gødning til produktion af plantebaserede fødevarer i fremtiden? Opslag på LinkedIn. 

Kom til Øko-markdag. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug