Optimizing climate and production services of cover crops in organic arable rotations (CCRotate)

Introduktion

Formålet med CCRotate er at forbedre økologisk planteproduktions brug af efterafgrøder (CC) i sædskiftet (Rotate) med fokus på klima, udvaskning af kvælstof og økonomi. Målet er at udvikle og dokumentere, hvordan økologiske planteavlere via management og arter og artsblandinger af efterafgrøder kan formindske klimapåvirkningen, udvaskning, og samtidigt hæve udbytterne.

I 2021 vil SEGES være med til at planlægge, følge, og afrapportere dyrkning og management af forskellige efterafgrøder i det langvarige sædskifteforsøg og et separat eksperiment i Foulum, hvor blandt andet terminering og indarbejdning i jorden står centralt med hensyn til klimapåvirkning (AP1). Spørgeskemaundersøgelsen, som blev sat i gang i 2020 udarbejdes, og resultaterne formidles (AP2). I samarbejde med Teknologisk Institut og forsøgsafdelingen laves lattergasmålinger i landsforsøgene, hvor afgrøderester indarbejdes i jorden ved forskellige strategier blandt andet fræsning, afhugning og tørring samt pløjning. Resultaterne udarbejdes, fortolkes og formidles. Resultaterne på indflydelse af klimapåvirkning og udvaskning indarbejdes ligeledes i allerede bestående faktaark om efterafgrøder (AP4).

Når landbrugsbedrifterne i fremtiden skal beregne deres aftryk på klima (klimaredskab) og bæredygtighed (RI-SE), vil de tilvejebragte resultater fra CCRotate give et bedre grundlag til at vurdere netop økologiske planteavleres muligheder for at formindske lattergasudledning og dermed deres mulighed for at skabe et bæredygtigt landbrug.

Projektresultater

AP4

Efterafgrøder, barrierer og motivation
Kort afrapportering af en omfattende spørgeundersøgelse blandt landmænd spørgeundersøgelse.

Survey Results
Selve datagrundlag til afrapportering.

Digital faktaark til efterafgrødevalg
En fakta ark som består af links til anvendelige informationer for konsulenter og landmænd, når de skal vælge efterafgrøder.

Beslutningsstøtte til valg af efterafgrøde
Et Excel-ark som angiver hvilke efterafgrøde sorter der kan sås, når man indtaster basisoplysninger om jordtype, tidspunkt for etablering, bælgplant eller ej, mm.

Markvandring på Foulumgård
Markvandring i fællesskab med projekterne Climoptic. Grainlegsgro, CCRotate, og klimaoptimering af økologiske sædskifter.

Kender du mange positive effekter af efterafgrøder?
Facebook opslag om markvanding organiseret af CCRotate.

Kender du mange positive effekter af efterafgrøder?
Promovering på Landbrugsinfo.dk om markvanding organiseret af CCRotate.

Rotation af efterafgrøder for at øge produktions- og klimaeffekter
Rotation af efterafgrøder for at øge produktions- og klimaeffekter.

Klimaindsatser i planteavlen - Markvandring på Foulumgaard 2021
Forsøg med efterafgrøder, lattergas og kulstof i Foulum.

Efterafgrøder er godt for klima og miljø
En artikel der beskriver efterafgrødernes indflydelse på drivhusgas emissioner, kulstof i jorden, samt næringsstof udvaskning.

Erfaringer med rådgivning om efterafgrøder
Afrapportering af skriftlige interview med konsulenter, om hvilke efterafgrøder og metoder der håndteres i praksis.