Landbrugets Klimaværktøj

Introduktion

Formålet med projektet er at styrke den enkelte landbrugsbedrifts viden om produktionens klimamæssige konsekvenser samt at give den enkelte bedrift mulighed for at vurdere, hvilke tiltag der bør iværksættes for at reducere klimabelastningen. Målet er at udvikle et brugervenligt klimaværktøj, der kan opgøre et klimaregnskab på bedriftsniveau, og danne grundlag for udarbejdelse af en klimahandlingsplan, der bidrager til iværksættelse af bedriftsspecifikke tiltag. Projektet gennemføres som et partnerskab mellem SEGES og Økologisk Landsforening og opfylder de væsentlige funktioner og leverancer jf. ministeriernes oplæg.

Der udvikles et fælles handlingsorienteret og brugervenligt klimaværktøj for såvel konventionelle som økologiske bedrifter inden for driftsgrenene kvæg, svin, fjerkræ, planteproduktion og betydende afgrøder inden for grøntsagsproduktion. Klimaværktøjets tekniske arkitektur understøtter bl.a. automatiseret udveksling af data fra eksisterende databaser og it-værktøjer, samt genbrug af tekniske komponenter og viden fra tidligere projekter. Det faglige grundlag for klimaværktøjet bygger på en række delelementer, hvoraf nogle er definerede, andre skal fastlægges i nærværende projekt. For hver driftsgren beregnes klimaaftrykket på bedriftsniveau i form af dels territoriale emissioner fra bedriften, dels livscyklusanalyser.
Der udvikles et rådgivningskoncept, der sikrer bred implementering af klimaværktøjet. Rådgivningskonceptet består af en bedriftsspecifik klimahandlingsplan kombineret med en omkostningseffektiv handlingsmenu med virkemidler (klimakatalog). Klimahandlingsplanen baseres så vidt muligt på bedriftsspecifikke data ved beregning af hhv. bedriftens aktuelle udledning og udledningen efter indførelse af udvalgte virkemidler.
Landmænd og rådgivere inddrages løbende i udvikling og test af klimaværktøjet og rådgivningskonceptet, hvilket understøtter en bred implementering af værktøjet, der muliggør benchmarking af bedriften.

Landbrugets handlingsorienterede klimaværktøj og muligheden for benchmarking vil skabe øget motivation for at reducere klimaaftrykket på den enkelte bedrift. Samtidig skabes øget transparens omkring drivhusgasemissioner både for landbruget og forbrugerne, hvilket kan bidrage til at styrke den internationale konkurrenceevne. Klimaoptimering vil i mange tilfælde også bidrage til økonomisk optimering.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

Beregning af kulstoflagring på bedriftsniveau PP den 10.02.21
Præsentation til Fagligt møde med DCA om beregningsmetode.

Datakatalog
Formålet med nærværende datakatalog er at skabe et overblik over relevant data som anvendes i Landbrugets Klimaværktøj.

Fagligt møde med DCA den 10.02.21
Agenda til Fagligt møde med DCA om beregningsmetode.

IT-værktøjet "Landbrugets klimaværktøj"
En beskrivelse af valgte teknikker og metoder.

Landbrugets Klimaværktøj - PP om beregningsmetode den 10.02.21
Præsentation til Fagligt møde med DCA om beregningsmetode.

Landbrugets Klimaværktøj - PP om fagligt input den 10.02.21
Præsentation til Fagligt møde med DCA om beregningsmetode.

Videnskatalog
Formålet med nærværende videnskatalog er at beskrive, ’hvad der er behov for af viden for at kunne implementere værktøjet på nationalt plan.

AP2

Estimering af datakvalitet i Landbrugets klimaværktøj
Data der anvendes i Landbrugets klimaværktøj er i sagens natur behæftet med usikkerheder i større eller mindre grad, og denne afhænger i høj grad af hvad data er baseret på. Usikkerheden vil som udgangspunkt være lavere for data der hentet direkte fra bedriftens egne opgørelser eller registreringer, frem for data der er indhentet fra registre eller opgørelser på regionalt eller landsniveau.

Klimaværktøj til beregning af klimaaftrykket på den enkelte bedrift
Notat om beregningsgrundlaget for emissionskilder og virkemidler.

Rammebeskrivelse
Beskrivelse af systemafgrænsningen.

AP3

Brug SEGES Virkemiddelkatalog til scenarieberegninger i Klimaværktøjet
For at få det fulde udbytte ud af arbejdet med klimaværktøjet, er det også vigtigt at have kendskab til alle de mulige virkemidler, der findes til reduktion af bedriftens drivhusgasudledning. SEGES har derfor udarbejdet et virkemiddelkatalog i projektet ”Virkemidler til en handlingsorienteret bæredygtig landbrugsproduktion”, finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug 2021. Virkemidlerne kan indgå i scenarieberegninger i Landbrugets Klimaværktøj 1.0.

Klimahandlingsplan
Skabelon klimahandlingsplan.

Klimakataloget – virkemidler der reducerer klimapåvirkningen fra bedriften
Klimakataloget er for dig, der søger inspiration til hvordan man kan reducere klimaaftrykket fra bedriften.

Reduktionspotentiale i landbruget
I projektet Landbrugets klimaværktøj er der udført afprøvninger på forskellige typer bedrifter, som en del af udviklingen af rådgivningskonceptet. Disse afprøvninger resulterede i reduktioner mellem 5 og 55%. Dette resultat kan dog ikke bruges som et forventet reduktionspotentiale på landsplan, da afprøvningerne ikke kan være repræsentative for reduktionspotentialet for hele landet på tværs af produktioner, geografi mm.

AP4

Intromøde nr. 1 for rådgivere om test af klimaværktøjet 26.03.21
Program for mødet.

Intromøde nr. 1 for rådgivere om test af klimaværktøjet 26.03.21
Præsentation til mødet v/Julie Henriksen.

Intromøde nr. 2 for rådgivere om test af klimaværktøjet 19.05.21
Program for mødet.

Intromøde nr. 2 for rådgivere om test af klimaværktøjet 19.05.21
Præsentation til mødet v./ Julie Henriksen.

Eksempel på klimahandlingsplan for griseproduktion

Eksempel på klimahandlingsplan for kartoffelproducent

Eksempel på klimahandlingsplan for konventionel slagtekyllingeproducent

Eksempel på klimahandlingsplan for mælkeproducent

Eksempel på klimahandlingsplan for planteavler

Eksempel på klimahandlingsplan for slagtekyllingeproduktion

Eksempel på klimahandlingsplan for svineavler

Eksempel på klimahandlingsplan for økologisk mælkeproducent

Eksempel på klimahandlingsplan for økologisk slagtekalveproducent

Eksempel på klimahandlingsplan for økologisk ægproducent

Eksempel på klimahandlingsplan for økologisk ægproducent og oksekød

AP5

Følgegruppemøde 17.03.21 - Statusrapport
Statusrapport på Landbrugets Klimaværktøj.

Følgegruppemøde 25.08.21 - Statusrapport
Statusrapport på Landbrugets Klimaværktøj.

Følgegruppemøde 25.08.21 - Præsentation
Præsentation om Landbrugets Klimaværktøj.

Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj 27.08.21
Program for Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj.

Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj 27.08.21
Præsentation introduktion af Klimafestival v/Julie Henriksen.

Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj 27.08.21
Præsentation om drivhusgasudledninger fra planteavl og kulstof i jord v/Søren Kolind Hvid, Majken Husted og Frank Oudshoorn.

Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj 27.08.21
Præsentation til Temabar kvæg v/ Martin Øvli Kristensen og Nicolaj I. Nielsen.

Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj 27.08.21
Præsentation til Temabar 3: Fjerkræ v/Jette Søholm Petersen.

Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj 27.08.21
Præsentation til Temabar grise v/Finn Udesen.

Klimafestival i Landbrugets klimaværktøj 27.08.21
Præsentation opsamling og fremtid v/Julie Henriksen.

Landmandspanelmøde 05.05.21 - Statusrapport
Statusrapport på Landbrugets klimaværktøj. Der udarbejdes statusrapport forud for hvert panelmøde og denne deles med paneldeltagerne. Der arbejdes efterfølgende videre med input og kommentarer fra paneldeltagerne.

Landmandspanelmøde 05.05.21 - Præsentation
Præsentation på status i projektet v/Julie Henriksen.

Landmandspanelmøde 05.05.21 - Præsentation
Præsentation om kulstofberegninger v/Majken Husted.

Landmandspanelmøde 05.05.21 - Præsentation
Præsentation om foderimport v/Finn Udesen.

Styregruppemøde 29.04.21 - Statusrapport
Statusrapport på Landbrugets Klimaværktøj.

Styregruppemøde 05.11.21 - Program
Program for styregruppemøde i Landbrugets Klimaværktøj.

Styregruppemøde 05.11.21 - Statusrapport
Statusrapport til styregruppemøde i Landbrugets Klimaværktøj.

Styregruppemøde 05.11.21 - Præsentation
Præsentation af status på projektet v/Julie Henriksen.

Virksomhedspanelmøde 10.03.21 - Statusrapport med program
Statusrapport på Landbrugets klimaværktøj. Der udarbejdes statusrapport forud for hvert panelmøde og denne deles med paneldeltagerne. Der arbejdes efterfølgende videre med input og kommentarer fra paneldeltagerne.

Virksomhedspanelmøde 10.03.21 - Præsentation v/Julie Henriksen
Præsentation med gennemgang af projektets forløb og status v/Julie Henriksen.

Virksomhedspanelmøde 10.03.21 - Præsentation v/Lone Waldemar
Præsentation af moduler i Klimaværktøjet v/Lone Waldemar.

Virksomhedspanelmøde 10.03.21 - Præsentation v/Søren Kolind
Præsentation af kulstofberegninger i værktøjet og de faglige problemstillinger v/Søren Kolind.

Virksomhedspanelmøde 18.08.21 - Statusrapport
Statusrapport på Landbrugets Klimaværktøj.

Virksomhedspanelmøde 18.08.21 - Præsentation
Præsentation om Landbrugets Klimaværktøj.