Klimaoptimering i økologiske sædskifter

Introduktion

Formålet er at tilvejebringe viden og konkrete data om kulstoflagring og lattergasemission i økologiske sædskifter, som kan danne grundlag for et forbedret klimaregnskab på den enkelte bedrift. Målet er at dokumentere økologiske landbrugs klimapåvirkning med tiltag for kulstoflagring og formindsket lattergasemissioner, idet disse parametre indgår i og forbedrer landbrugets beslutningsstøtte til formindsket klimaudledning.

Projektet har to arbejdspakker. I AP 1 analyseres det, hvordan sædskifte og gødningspraksis har påvirket jordens indhold af organisk stof. Dette gøres ved at tage jordprøver på bedrifter, som i mere end 20 år har haft store andele græs og andre kulstofbindende afgrøder, og ved at modellere historiske data fra samme bedrifter i anerkendte programmer som C-Tool, PlantePro og NDICEA. Analysedata vil derefter blive brugt som basis for en klimahandlingsplan for optimering af sædskiftet, på udvalgte bedrifter. Konsekvenser for bl.a. praktiserbarhed og de økonomiske følgevirkninger undersøges i samarbejde med case-bedrifter. I AP 2 vil påvirkningen af lattergasemissionerne fra netop disse kulstofbindende afgrøder blive målt ved markforsøg. Grønt materiale fra græs og efterafgrøder nedmuldes, pløjes, og termineres, hvorefter det visnede materiale indarbejdes i jorden. Lattergasemissionerne måles i samarbejde med Aarhus Universitet, Foulum. Forsøgene planlægges over to år, for at give resultater med øget sikkerhed.

Effekt: Det forventes at flere landbrugsbedrifter vil praktisere kulstofbinding ved valg af kløvergræs eller efterafgrøder, når netto potentialet for reduktion af klimagas-emission kan dokumenteres. Der forventes en stigning af landbrug, der vil få lavet et klimaregnskab. På fire case bedrifter beregnes klimaudledning før og efter optimering, og der forventes 10 pct. forbedring.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

Klimaworkshop - arrangement på icoel.dk
Invitation til klimaworkshop på icoel.dk.

Klimaworkshop - handout
Handout med invitation til klimaworkshop. Uddelt på Økologi Kongres 2021.

Efterafgrøder og kulstof i jorden
Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Videoer om efterafgrøder og kulstoflagring
Videoer udgivet på Youtube.

Måling af kulstoflagring på økologiske brug
Notat om måling af kulstoflagring.

AP2

LATTERGAS, KVÆLSTOF OG KLIMA – A HVA FOR NOGET?
Facebookopslag på Facebooksiden SEGES Økologi

Markvandring - lattergasudledning i forbindelse med nedmuldning af kløvergræs
Begivenhed på LI for markvandring om forsøg.

Omlægning af græsmarker skal reducere udledning
Artikel om lattergasforsøg, udgivet i Økologi - Inspiration til jordbruget, februar 2021.

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.

Procedurebeskrivelse for udtagning af prøver til lattergasmålinger
Notat som beskriver proceduren for udtagning af prøver til lattergasmålinger.

Webinar: Sådan reducerer du klimabelastningen fra din øko-malkekvægsbedrift
Begivenhedsopslag fra landbrugsinfo.dk.

Webinar: Sådan reducerer du klimabelastningen fra din øko-malkekvægsbedrift
Optagelse af webinar.

Webinar: Sådan reducerer du klimabelastningen fra din øko-malkekvægsbedrift
Powerpointshow.

Artikel: Jordbearbejdning øger udledning af lattergas
Artikel om lattergasforsøg, udgivet i MARK, juli 2021.

Klimaworkshop - arrangement på icoel.dk
Invitation til klimaworkshop på icoel.dk.

Klimaworkshop - handout
Handout med invitation til klimaworkshop. Uddelt på Økologi Kongres 2021.

Efterafgrøder og kulstof i jorden
Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Videoer om efterafgrøder og kulstoflagring
Videoer udgivet på Youtube.

Landsforsøgene 2021
Afrapportering af lattergasforsøg i Oversigt over Landsforsøgene 2021.