CarbonFarm 2 – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Introduktion

Formålet er at øge indtjening, kulstofopbygning, biodiversitet og reducere klimapåvirkningen fra dansk dyrkningsjord ved at videreudvikle, dokumentere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer under danske forhold. Projektet udvikler og implementerer en økologisk version af conservation agriculture (CA), for herved at afbøde den negative virkning af ændrede klimatiske betingelser i dansk planteproduktionen samt medvirke til at nå målsætningen om et klimaneutralt dansk landbrugsproduktion. 1) Hvordan kan en økologisk version af CA lykkes i praksis? 2) Hvor meget vil kulstoflagringen i landbrugsjorden øges, hvis CA udbredes i Danmark? 3) Vil lattergasemissionen fra planteproduktionen mindskes med CA dyrkningssystemer? 4) Hvordan påvirker CA jordens mikrobielle aktivitet og kan denne ændring forbedre kulstofbalancen, reducere lattergasudledninger og generelt forbedre strukturen i landbrugsjorden? Dette undersøges i projektets 4 arbejdspakker (AP): I AP1 afprøves og udvikles CA-dyrkningssystemerne i eksisterende forsøg i marker hos fire landmænd. Dyrkningssystemerne videreudvikles ved såning i permanent kløverdække og rækkeslåning.

Der indgår fire forsøgsbehandlinger, som afprøves på de fire bedrifter.

1) Reference: Høj jordbearbejdningsintensitet med pløjning.

2) Reduceret jordbearbejdning: Pløjefri dyrkning med harvning og brug af efterafgrøder.

3) Dyrkningssystem ”Minimal jordbearbejdning, CA” med maksimal tilbageførsel af planterester og optimal brug af efterafgrødeblandinger.

4) Dyrkningssystem CA kulstofoptimerende, hvor jordbearbejdning også er minimal.

I AP2 gennemføres projektets forskningsaktiviteter ift. at kortlægge effekter på hhv. klima og miljø, der er ved at implementerer CA i såvel økologiske som ikke-økologiske dyrkningssystemer. I AP3 udvikles maskintekniske løsninger, der kan medvirke til at implementere CA elementer i økologisk planteproduktion. I AP4 udføres projektledelse og pro-jektfremskridt, og resultater formidles bredt via såvel sociale medieplatforme som i fagtidsskrifter og på fagli-ge seminarer og netværksmøder. Effekten er udvikling af dyrkningssystemer, der er mere robuste ift. klimafor-andringer. Effekterne ved at implementere dyrkningssystemer baseret på CA-principper er øget indtjening når der opnås samme eller bedre udbytter med lavere maskin- og energiomkostninger per hektar. Ligeledes forven-tes en betydelig reduktion af klima- og miljøpåvirkningen fra økologisk og ikke-økologisk planteproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.