Strip Cropping: improving biodiversity and crop resilience in organic farming (StripCrop)

Introduktion

Formålet er gennem stribedyrkning at fremme agro-biodiversiteten i økologisk planteavl og dermed øge robustheden over for sygdomme og skadedyr i planteproduktionen og sædskiftet.

Målet er at udvikle et stribedyrkningssystem ved etablering, afprøvning og demonstration og herved dokumentere bæredygtigheden, også i forhold til gennemførlighed og økonomi.

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nordic Beet Research, AgroIntelli og Innovationscenter for Økologisk Landbrug undersøges henover fire år, om et stribedyrkningskoncept er bæredygtigt for økologisk planteavl. Ved hjælp af videnskabelig dokumentation samlet på to forsøgsplatforme på henholdsvis ler- og sandjord, hvor sædskifterne er etableret, vurderes indflydelse på funktionel biodiversitet, agro-biodiversitet og udbytte. I begge systemer er en selvkørende redskabsbærer til rådighed. Samtidig vurderes og udvikles systemets gennemførlighed (tidsforbrug, praktiske udfordringer), indflydelse på jordfrugtbarhed (gødningstildeling, jordpakning) samt robusthed (udbytte stabilitet, behov for akut handling) og fleksibilitet (ændringer pga. årlig variation). I projektet er der fem arbejdspakker. 1. Design af StripCrop-platforme. 2. Biodiversitet og skadedyr. 3. Biodiversitet og mikrobielle organismer samt svampesygdomme. 4. Agronomi. 5. Demonstration og formidling. Gennem demonstration og formidling, vil landbrugserhvervet kunne benytte sig af de positive resultater, som på sigt vil øge bæredygtigheden af økologisk planteavl samt bidrage til samfundsgoderne; landbrugets mangfoldighed og landskabsværdi, øget biodiversitet og øget afsætning af økologiske produkter ved gennem førnævnte at bidrage til ”licence to produce”.

Projektets effekt vil være, at der identificeres konkrete afgrødekombinationer, der på basis af positiv synergi kan øge udbytte og stabilitet i sædskiftet. Dette vil være basis for øget agro-biodiversitet på længere sigt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Vejledning, faktaark, manualer o.l.

Digitalt katalog om stribedyrkning. Notat. 

Artikler i fagtidsskrifter/fagspecifikke aviser/faglige websider o.l.

Erfaringer med stribedyrkning. Status fra projekterne StripCrop og Stribedyrkning i økologisk planteavl 2022

Dyrkning i striber – fordele og udfordringer. Artikel på icoel.dk med video om fordele og udfordringer ved stribedyrkningLink til artiklen med video.

Bæredygtighedsvurdering af stribedyrkning som biodiversitetstiltag i økologisk planteavl. Første udgave af notat om bæredygtighedseffekter

Stribedyrkning kan gavne biodiversiteten og mindske angreb med skadedyr. Artikel på icoel.dk. 

Stribedyrkning – effekter på bladlus og deres naturlige fjender. Notat. 

Formidling/demonstrationsaktiviteter i mark og stald

Stribedyrkning, ærter og efterafgrøder: Økologiske markforsøg på Lolland. Markvandring 15. juni 2023, fremvisning af stribedyrkning, efterafgrøder og ærter.

Intro til stribedyrkning. Kan vi dyrke afgrøder på en måde som øger modstandsdygtigheden overfor skadedyr og sygdomme og som samtidig fremmer biodiversiteten i agerlandet? Hvad betyder ny robotteknologi i udviklingen af mere diverse dyrkningssystemer?

Markvandring i Holeby. Præsentation på markvandring 15. juni 2023.

Stripcrop/stribedyrkning. Præsentation på markvandring, Gram Slot 5. junl 2023. 

Gode naboer til kartofler - ud fra et udbytteperspektiv. Præsentation på markvandring, Gram Slot 5. junl 2024. 

Formidling via film/video/podcast/apps/sociale medier o.l.

Markvandring i striber, ærter og efterafgrøder. Kom med ud i økologiske forsøgsmarker på Lolland torsdag 15/6, hvor vi bliver klogere på stribedyrkning, efterafgrøder og ærter. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs facebookside.

Video om fordele og udfordringer ved stribedyrkning. Video på YouTube om fordele og udfordringer ved stribedyrkning.

Oplæg på faglig kongres, konference eller lign. 

Økologi og nye dyrkningssystemer - stribedyrkning. Præsentation i forbindelse med Åbent Hus.