SORT it out - Styrk sortsudviklingen af klimavenlige, økologiske proteinafgrøder til konsum

Introduktion

Formålet er at styrke udbuddet af og kendskabet til lokale velegnede sorter og arter af bælgplanter til human konsum, til gavn for klimaet, landmanden og virksomheder, bæredygtighed og samfundsøkonomi. Det gøres ved at afdække, finde og teste udbuddet af smagfulde sorter og arter af bælgplanter, der kan dyrkes lokalt, øge udbyttet via bedste sortsvalg og dermed mindske importen og nedsætte klimabelastningen pr. dyrket enhed. Ukendte sorter på velegnet lokalitet og forbedre udbyttet i kikærter og linser ved optimering af samdyrkning dyrkningstestes.

I projektet får landmændene et overblik over, hvordan de kan finde udstyr og muligheder for separering af de samdyrkede afgrøder. For at sikre en rød tråd fra mark til mund, laves en bred funderet fokusgruppe af landmænd, rådgivere, forskere, fodservice og relevante virksomheder. Der samles sorter af de forskellige arter fra ind- og udland – både de nyeste fra forædlerne, gamle landsorter og sorter fra genbanker. I AP1 indsamles viden om velegnede sorter af nye og gamle ærte- og hestebønnesorter med god smag og konsistens. I AP2 findes de mest dyrkningsegnede og velsmagende sorter af kikært, linser og bønner tilpasset dansk klima, og deres udbytte optimeres ved samdyrkning med havre, radrensning eller lign. Barrierer som mangel på praksisnær viden om sortering af de samdyrkede afgrøder i AP2, løses med praksisnær vidensdeling om faciliteter, erfaring og teknik til sortering/afskalning. Den viden, der opsamles i projektet, videregives og formidles i AP4. Det øgede udbud på/viden om min. 5-10 nye velsmagende og dyrkningsegnede sorter, af en bred vifte af bælgplanter, vil være med til at sikre bedre afsætningsmuligheder af vegetabilsk protein af højere kvalitet og med højere afregning til gavn for landmænd og virksomheder. Derudover vil det medvirke til at mindske det danske klimaaftryk. Optimeret udbytte i de nye proteinafgrøder og praksisnær viden/erfaringsudveksling vil være med til at øge lysten til produktion af protein til human konsum. Projektet er 2-årigt, så erfaringer fra år 1, kan optimere udvalget og dyrkningsmetoderne år 2.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler, fagskrifter, vejledninger o.l.

Artikel/fagskrift med beskrivelse af arter og sorter af bælgfrugter til konsum med opsamling af viden fra projektet. Udgivet i forbindelse med Økologisk Landsforenings arbejde med frontløbere (køkkener) inden for brug af flere bælgfrugter i køkkenerne.

Her kan du søge vejledning og blive klogere på arter, sorter og dyrkning, samt anvendelse og prissætning

Her kan du som køkken, fødevareproducent eller forbruger få vejledning til de danske bælgfrugters smag og anvendelse.

Smagene og deres fremtidige anvendelse afhænger meget af sortens smag, konsistens og anvendelsesmuligheder. Her er en oversigt over alle de smagstestede sorter og arter med beskrivelse af deres smag og forslag til anvendelsesmuligheder.

 

Faktaark

Faktaark om danske bælgfrugter - fødevaresikkerhed, grænseværdier for kemisk forurening og egenkontrol

Præsentationer

Oplæg for bælgfrugt-frontløbere (kokke) i Region Midt i samarbejde med Økologisk Landsforening, Gothenborg, Them, 25. april 2023

Fagligt oplæg for undervisere på Restaurant- og Hotelskolen i Valby om sorter og arter inden for danske bælgfrugter - miljø, dyrkning og forædling.