Samdyrkning af konsumafgrøder

Introduktion

Formålet med projektet er at bidrage til en landbrugsproduktion med et bedre klimaregnskab, hvor robusthed og dyrkningssikkerhed i produktionen bliver styrket, når mulighederne for samdyrkning af arter og sorter til konsum forbedres. Derfor er målet at identificere og afprøve blandinger af arter og sorter, som egner sig til samdyrkning af konsumafgrøder, samt at støtte udviklingen af sorteringsteknikker, som kan adskille høstprodukterne.

Projektets aktiviteter indeholder indsamling af viden om samdykning og sammensætning af potentielle blandinger af afgrøder til human konsum, og efterfølgende afprøvning i screeningsforsøg over 3 dyrkningssæsoner. Der indsamles praksisnær viden gennem studieture og spørgeskemaundersøgelser, og der gennemføres en videnskabelig udredning af tilgængelig litteratur på området. Resultaterne af disse tre spor danner grundlaget for de screeningsforsøg, som skal afprøve de samdyrkede blandinger under danske forhold. Sideløbende faciliteres og accelereres den fortsatte udvikling af oprensnings- og sorteringsanlæg, som kan håndtere og sortere det høstede blandsæd, i dets fraktioner, uden at det går ud over kvaliteten som konsumafgrøde. Projektet har i hele projektperioden en bred kommunikationsindsats, og vil udkomme med praksisnære dyrkningsvejledninger samt inspirationskatalog i slutningen af projektperioden samt løbende kommunikation på kongresser, i fagmedier, på video og på sociale medier.

Det forventes at projektets resultater i høj grad bliver taget i anvendelse af primærproducenter af etårige konsumafgrøder, hvor primært de forventede stigninger i total- og/eller proteinudbytter vil bidrage til at sænke klimaftrykket pr. producerede enhed, samt have den afledte effekt, at bælgplantefraktionen af de samdyrkede konsumafgrøder kan erstatte animalske produkter i kosten og dermed bidrage til at sænke landbrugssektorens samlede klimapåvirkning.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Rapport/notat

Notat om sorteringsteknologi i samdyrkede afgrøder. State-og-the-art sorteringsteknologier til adskillelse af høstprodukter efter samdyrkning. 

Forsøgsplan. Plan for markforsøg 2023, arter og blandinger

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Stand med formidling af sorteringsmuligheder. Stand med Gl. Buurholt på Økologikongres 2023, med formidling af muligheder for oprensning og sortering af samdyrkede afgrøder.