Kompost - recirkuleret næring og kulstof til jord og afgrøder

Introduktion

Formålet er at øge bæredygtigheden og udbytterne i planteavlen gennem en bedre og mere sikker udnyttelse af kompost fra haveparkaffald og anden recirkuleret biomasse. Målet er at målrette og optimere udvikling og anvendelse af kvalitetskompost med fokus på gødningsværdi og renhed, samt at forbedre jordfrugtbarheden ved at anvende komposterbare restbiomasser i planteavlen.

Kompost baseret på haveparkaffald og restbiomasse fra by, virksomheder og landbrug, er en vital næringsstof- og kulstofressource, der ikke udnyttes i tilstrækkelig grad i planteproduktionen i dag. Selvom indholdet af organisk stof og næringsstofpuljerne i landbrugsjord visse steder nærmer sig et kritisk lavt niveau. Projektet understøtter en øget anvendelse af kompostressourcen i landbruget, hvilket kræver en kontinuerlig indsats med udvikling, formidling og implementering. Projektet udvikler, sammensætter, fremstiller og gennemfører forsøg med højkvalitets kompost på bedrift og jordtyper med forskellige behov i forhold til at tildele og øge næringsstof- og kulstofpuljerne. Projektet undersøger og kortlægger desuden omfang og mulighed for at reducere og eliminere pesticid og plast i komposten. Udfra markforsøg og analyser udgives vejledninger og faglige artikler om effekten af anvendelsen af de forskellige typer af næringsoptimeret kompost, gødningsvirkning, effekt på jordens mikroliv og evne til at mobilisere plantetilgængelige næringsstoffer. Desuden udarbejdes en lønsomhedsanalyse af den økonomiske værdi af forskellige komposttyper på de forskellige arealer. Der gennemføres mark- og temadage målrettet landmænd og konsulenter med fokus på praktisk anvendelse og med formidling af resultater, bedste praksis, indlæg fra projektdeltagerne og eksterne videnspersoner fra ind- og udland.

Projektets forventede effekter er øget udbytte i både konventionel og økologisk planteavl ved at øge jordens kulstof- og næringsstofpuljer og at opfylde målsætningen om en mere bæredygtig og klimaneutral fødevareproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Kompost er godt for den tålmodige. Artikel i Effektivt Landbrug

Rapport/Notat

Massereduktion af pesticider og PFAS ved optimeret kontrolleret kompostering. Analyse af nedbrydningseffekt af pesticider og PFAS under kontrolleret kompostering. 

Videoklip eller lignende 

Facebookopslag om kvalitetskompost og link til guide til produktion heraf. 

Demonstration: Mark miler og mikroliv 9. maj 2023

Webopslag inkl. program

Facebookopslag 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Strategier ved brug af komposteret grøngødning. Præsentation v. Morten Winther Vestenaa.

Mark miler og mikroliv. Præsentation v. Anton Rasmussen

Vejledninger/faktaark/tekniske manualer o.l. 

Guide til produktion af kvalitetskompost. Vejledning på icol.dk. 

Generelt om kompostering: Komposteringsprocessens tre faser. Udsnit af Kompostunivers - Kompost til økologisk planteavl. 

Opgørelse af markforsøg. Effekt af komposttilførsel på høstudbytte, jordens mikrobiom, samt økonomisk analyse