Det selvforsynende kvægbrug

Introduktion

Formålet er at sikre mælkeproducenter en klimaoptimeret foderproduktion, der øger bedriftens jordfrugtbarhed og biodiversitet. Formålet opnås ved at øge selvforsyningsgraden af foder hos kvægproducenter via innovative, bæredygtige multiafgrøder uden at gå på kompromis med foderkvaliteten. Projektet forløber over tre år, så dyrkning, høst og fodring kan følges over to vækstsæsoner hos fire mælkeproducenter og to planteavlere.

Som grundlag for at udarbejde nye artsrige og næringsfulde foderafgrøder indsamles der i AP1 viden fra bl.a. England og Irland, hvor man er langt på området. I samarbejde med landmænd, plante- og kvægbrugskonsulenter og frøfirmaer udvikles de innovative hovedafgrøder og udlæg, som kan sikre ejendommens selvforsyning. I AP2 undersøges afgrødernes udbytte, påvirkning af jordfrugtbarheden, humusopbygningen, samt påvirkningen af udvalgte mikro- og makroorganismer over og under jorden. Imens afgrødernes foderværdi og effekten på mælkeproduktionen analyseres i AP3. Dette sker efterhånden som de nye afgrøder tages i brug til fodring. Mælkeproducenterne, der deltager i afprøvninger, interviewes om deres erfaringer med de nye fodermidler, og der udarbejdes en driftsøkonomisk analyse. Derudover estimeres tiltagenes reduktionspotentiale ift. bedriftens klimaaftryk. Formidlingsindsatsen på tværs af AP1-3 sker løbende med basis i en udarbejdet kommunikationsplan, hvilket sikrer bred vidensdeling til både økologiske og konventionelle landbrug. Dette aktiveres bl.a. gennem en workshop i år 1 og demonstrationsdage i år 2 og 3. I år 1 sættes en konkurrence i gang, hvor missionen er at udvikle den mest intelligente og bæredygtige multiafgrøde til malkekvæg.

Effekterne er øgede udbytter på 15% og selvforsyning via de innovative multiafgrøder, som vil flytte demoværterne i rigtig retning i forhold til øget kulstoflagring og forbedret klimaregnskab. Samtidigt vil biodiversiteten øges med 20% over og under jorden, pga. afgrødens store artsrighed, og forbedre jordfrugtbarheden. Indholdet af mikronæringsstoffer og omega3 fedtsyrer i mælken forventes øget med 10%.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Bent tæller kryb og kravl
Artikel i Økologisk Nu.

Fire mælkeproducenter dyrker multifoder
Artikel i Økologisk Nu.

Vejledning i planteregistreringer 2021
Vejledning i montering af blandingsafgrøder.

Program for sparringsgruppemøde
Opstartsmøde og vidensdeling for faglige sparringsgruppe afholdt den 8. maj 2021.

Program for bedriftsbesøg den 23. august
Bedriftsbesøg omhandlende polykultur med ti plantearter.

Program for workshop den 8. december
Workshop om fremtidens muligheder med intelligente multiafgrøder til sikring af større selvforsyning i kvægbruget, bedre klimasikring og jordfrugtbarhed.

Invitation til Multiafgrødedysten 2022
Konkurrence.

Flere landmænd høster fordelene ved at dyrke forskellige afgrøder sammen
Artikel om samdyrkning.

Facebookgruppe "Det selvforsynende kvægbrug. Den intelligente foderblanding"
Udklip fra Facebookgruppe.