GrassRotate -Designing multispecies grassland leys for optimised soil carbon sequestration and efficient nutrient cycles in crop rotations

Introduktion

Formålet er at udvikle og demonstrere græsblandinger med mange arter, heriblandt græs, bælgplanter og urter til økologiske malkekvægbedrifter. Græsblandingerne skal øge markernes biodiversitet, kulstofindlejring og næringsstofudnyttelse samtidig med, at udbytteniveau og foderkvalitet lever op til kravene for en bedrift med højtydende malkekøer.

Der etableres forskellige urterige græsblandinger hos fire økologiske mælkeproducenter for at registrere afgrødernes udvikling til afgræsning og slæt.

Der gennemføres ligeledes et studie af malkekøers præferencer for de forskellige græsser, bælgplanter og urter. Der anvendes et eksisterende, langvarigt og økologisk kvægsædskifteforsøg til måling af blandt andet udbytte, foderkvalitet, eftervirkning og ændringer i jordens kulstoflager i både over- og underjord.

Der gennemføres møder med markvandringer, hvor de nye græsblandinger demonstreres med fokus på dyrkningsstrategien for urterige græsblandinger. 

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.