Parasitinfektioner hos kalve og ungdyr på græs: Identifikation af barrierer og vidensdeling for effektiv
forebyggelse.

Introduktion

Projektets formål er at afdække og overvinde barrierer for en effektiv implementering af managementstrategi-er mod parasitinfektioner hos græssende kalve og ungdyr. Ved at skærpe fokus på problemstillingen samt samle og formidle eksisterende viden om strategierne forventes det, at projektet kan være med til at udvikle et rådgivningsværktøj med henblik på at forbedre dyrevelfærd, sundhed, økonomi og produktkvalitet ved en effektiv reduktion af parasittrykket hos græssende kalve og ungdyr. Kalve og ungdyr risikerer kraftig infektion med parasitter ved afgræsning, da de ikke har oparbejdet immunitet og modstandskraft. En sådan infektion kan resultere i lav tilvækst og sygdom. Selvom der findes forskningsbaseret viden om de nødvendige managementstrategier til at forebygge alvorlige parasitinfektioner, er implementeringen i praksis ofte mangelfuld. Igennem dialog med landmænd og rådgivere i sparringsgrupper indsamles viden om barrierer og løsninger for implementering af strategier til at sænke parasittrykket. Desuden skal der udvælges 2-5 inspirationsbedrifter, som kan bidrage med den gode historie i form af praktiske eksempler på strategier, der virker og som kan formidles via. artikler, video og arrangementer. Eksisterende viden og nye erfaringer samles og skal ligge til grund for udvikling af henholdsvis artikler og værktøjer til at guide og understøtte beslutningsprocessen, når der planlægges afgræsning, f.eks. ved at arbejde hen mod en ”parasitalarm” i MarkOnline. Projektet forventes at resultere i mere robuste kalve med reduceret sygdomsforekomst og lavere dødelighed som følge af kraftige parasitinfektioner. Effekten vil på sigt kunne ses i form af færre behandlinger mod parasitter, der vil være færre slagtefund af f.eks. leverikter og bedre tilvækst hos kalvene, således at der kan sikres en bedre afregning på slagteriet.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.