KalvVedKo - Mother-bonded calf rearing in organic dairy farming

Introduktion

Projektets formål er at udvikle nye robuste og innovative systemer for opdræt af kalve i mælkefodringsperioden i økologiske mælkeproduktioner med ko-kalv-opdræt. Projektet vil undersøge og bidrage til at overvinde betydelige barrierer for at implementere ko-kalv-opdræt i bredere skala i danske økologiske mælkeproduktioner. Desuden udvikles infrastruktur-løsninger, der kan understøtte styring af ko-kalv opdræt i praksis; undersøge forskellige strategiske valg og overvejelser i forbindelse med fravænningsmetoder og organisering af ko-kalv-systemer; fremme en informeret faglig og offentlig debat; samt opmuntre til praktiske og kontekstspecifikke løsninger for ko-kalv-systemer. Dermed skabes grundlag for at træffe informerede valg for mælkeproducenter om, hvorvidt disse systemer er farbare veje for dem eller ej. Projektets aktiviteter undersøger virkninger af fuldtids- kontra deltids-samvær mellem ko og kalv samt af forskellige måder at fravænne kalven på gennem adfærdsforsøg. Herunder:

  • Forsøg med forskellige lågesystemer i både malkestald-system og robot-system.
  • Undersøgelse af faktorer, der kan medvirke til, at systemet er velfungerende for køer, kalve og mennesker.
  • Udvikling af læringen om ko-kalv-systemer i landmands­grupper.
  • Kommunikation og dialog om sådanne systemer med interessen­ter fra landbruget, rådgivningen og mejerierne.

Gennem projektet opnås viden om skånsom adskillelse, staldindretning, og sundhedsfremmende pasning, som muliggør ko-kalv samvær gennem mælkefodringsperioden på en sikker og bæredygtig måde for både ko og kalv. Det sikres, at det sker med størst muligt udbytte i form af sunde dyr, trivelige kalve, høj produktkvalitet af mælk og kød, samt god økonomi og troværdighed i forhold til de økologiske principper.

Projektresultater

Nye erfaringer med køer som kalvepassere
Artikel i Økologi om erfaringer med køer som kalvepassere.

Ekskursion og inspiration - Ko-kalv systemer i fokus 21.-22. september
Åbent hus arrangement med ko-kalv systemer i fokus.