Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer

Introduktion

Formålet er at skabe en rentabel og klimavenlig økologisk produktion af plantebaserede fødevarer, som udmærker sig ved at være uafhængig af husdyrproduktionen. Målet er at afprøve plantebaserede gødnin-ger og at udforme et plantebaseret sædskifte og gødningsplan, som grundlag for at beregne klimabelast-ning og økonomi i et plantebaseret system.

Aktiviteterne i 2024 er fordelt på to arbejdspakker. I AP1 sam-menholdes indsigter fra forbrugeranalyserne i 2022 og 2023 med økonomi og klimaanalyser af dyrkning med plantebaseret gødning. Projektet samler alle analyser i en rapport, som giver et samlet billede af muligheder og perspektiver i plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer. Til rapporten samler klima-eksperter state-of-the-art viden inden for klimabelastning og indsigter fra klimamålinger i projektets gød-ningsforsøg. Desuden laves en økonomisk analyse, som indeholder en vurdering af de primære barrierer økologer har for at anvende pIantebaseret gødning. I AP 2 fortsættes gødningsforsøg med plantebaserede gødninger f.eks. kløvergræsensilage, kompost på have-/parkaffald og hestebønnegranulat, for at belyse og dokumentere deres effekt på udbytte, jordfrugtbarhed og næringsstof- og klimabelastning. Gødningsforsøget indeholder også et gyllegødet og et ugødet led, for at sammenligne effekten med anden praksis.

Projektet vil bidrage til udviklingen af økologiske, plantebaserede fødevarer, som er produceret planteba-seret fra jord til bord. Dette repræsenterer et indtil videre uudforsket marked, og denne type produktion repræsenterer en nicheproduktion til et specifikt forbrugersegment, som forventes at ville betale en merpris for produkter fra plantebaserede systemer. Projektet forventes også at have en klimaeffekt. Da økologisk produktion af plantebaserede fødevarer med plantebaserede gødninger ikke kræver handels- eller husdyr-gødning, bortfalder den indirekte udledning fra import af gødning. Projektet forventes at bidrage til redukti-onen af klimagasudledning på op til 0,7 tons CO2-ækv pr. forbruger pr. år, der skifter til plantebaseret kost. Dette forsøges kvantificeret ved klimaanalyse

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Præsentationer

Plantebaseret gødning til planterig kost. Præsentation på Plantekongres 2024.