Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST

Introduktion

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug (SL) i Danmark.

Målet er at oparbejde tilstrækkelig viden om effekter af skovlandbrugs-systemer til, at en betydelig del af de danske landmænd vil se produktionsformen som et reelt og mere bæredygtigt alternativ til deres nuværende produktionsform.

Aktiviteterne omfatter AP1: Erfaringsindsamling og netværk med formålet at danne en nødvendig baseline for kvalitetssikring og relevans i AP2-5. AP2.1: Bestemmelse af C-lagring og N-optag i SL’s vedplanter (over- og underjordisk biomasse), herunder årlig C-akkumulation og N-balance. AP2.2: Kvantificering og dokumentation for konkurrence mellem træer og landbrugsafgrøder. AP2.3: Undersøgelser af, i hvilket omfang løv og andre dele af vedplanter kan bruges som foder til kvæg. AP2.4: Dyrevelfærd, herunder undersøgelse af træers påvirkning af kvægs dyrevelfærd under afgræsning som resultat af skygge, ly, læ og hudpleje. AP3.1: Baseline på udvalgte parametre i de fire nyetablerede SL for herigennem på sigt at kunne kvantificere SL’s effekt. AP3.2: Design og etablering af fire nye økologiske SL hos to planteavlere og to mælkeproducenter. Alle værter indgår i et forretningssamarbejde i AP4. AP4: Udforske forretningspotentialet ved inklusion af SL i Them Andelsmejeris og Sinatur Hotel og Konferences brands samt forretningspotentialet ifm. etablering og drift af SL via Skovdyrkerne. AP5: Undersøgelse af systemeffekter af SL på bedrifts- og samfundsniveau. Modellering laves på data fra AP1-4. AP6: Erfaringer og viden om SL formidles til landmænd, rådgivere og den bevidste forbruger.

Gennem implementering af SL forventes landbrugssektoren at kunne opnå forbedrede resultater i forhold til klimagasudledning, miljø, natur, dyrevelfærd og ressourceanvendelse. Ud over de nævnte effekter ventes integrationen af træer at medføre en øget robusthed og stabilitet i relation til klimatilpasning og produktionsøkonomisk. Samlet set vurderes SL at kunne udgøre et tredimensionelt og helhedsorienteret dyrkningssystem, som samtidig kan indfri mange af de grønne forventninger, der stilles til sektoren i dag.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Ses vi til Naturmødet? Opslag på LinkedIn om deltagelse i Naturmødet.

Skovlandbrug og nøddeproduktion. Opslag på Facebook om Netværksmøde.

SoMe:Hilsen fra Naturmødet.  Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: Dialog på Naturmødet. Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: Opsamling fra Naturmødet. Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

Omtale af Naturmødet i nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra ICOEL: Omtale af Naturmødet.

Omtale af vores deltagelse i Naturmødet i nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra ICOEL: Omtale af vores deltagelse i Naturmødet.

Skovlandbrug kan gavne klima, biodiversitet – og stadig give godt udbytte. Artikel om Skovlandbrug i DM.

Skovlandbrug med produktionsdyr giver flere plusser end minusser. Artikel på Økologisk Nu.

Skovlandbrug forbedrer klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Artikel i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Årsskrift.

Notat

Notat: Praktiske erfaringer med skovlandbrug. Notat udarbejdet af projektdeltager Rasmus Halfdan Jørgensen, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende 

Åbent skovlandbrug afholdt 24 maj 2023.

Netværksmøde: skovlandbrug og nøddeproduktion afholdt 26 maj 2023.

Film

Hvordan bruger køerne træerne? Oplæg v. Kirstine Jørgensen, Center for Frilandsdyr. Film udgivet på YouTube.

Foderværdi og kvægs præferencer for løv. Oplæg v Anne Grethe Kongsted, Aarhus Universitet. Film udgivet på YouTube.

Høst af løv i læbælter og udfodring af løvet til køer. Video produceret af Anders Elmholdt, Skovdyrkerne og Center for Frilandsdyr. Film udgivet på YouTube. 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer 

Præsentation: Kvægs adfærd og velfærd i skovlandbrug v Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr.

Præsentation: Foderværdi af løv og kvægs præferencer for løv v Kirstine Flintholm Jørgensen, Center for Frilandsdyr.

Præsentation: Skovlandbrug –en mulighed for mere biodiversitet? v Jørgen Axelsen, Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience.

Nødde- og frugttræer i skovlandbrug: plantning, management, sundhed og sygdomme v Hanne Lindhard Pedersen

Skovlandbrug: Tilskudsmuligheder, herunder frugt-/bærtillæg. Regler for køb af planter. v Birgit Ingvorsen.

Projektbesøg for GUDP bestyrelsen. Opslag på LinkedIn fra GUDP-bestyrelsens projektbesøg til Ellinglund

Hvordan bruger køerne træerne? Præsentation v Kirstine F Jørgensen, Center for Frilandsdyr,  Inspirationsdag om Skovlandbrug, Skarrildhus, den 30.05.2023

Cattle welfare – when acces to trees. Præsentation v Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr Nordisk Netværksmøde, Ellinglund Økologi, den 05.09.2023

Feed value of selected leaves. Which ones do cattle prefer? Præsentation v Kirstine F Jørgensen, Center for Frilandsdyr Nordisk Netværksmøde, Ellinglund Økologi, den 05.09.2023

Arbejdsnotater/manualer

Kvægs præference af løv (2022 og 2023)

Fodring med løv - foderværdi og foderplaner (2023)

Faktaark

Høst og udfodring af løv til kvæg. Faktaark om høst af af løv samt kvægets præferencer og ædelyst. 

Løvs foderværdi til kvæg. Faktaark om foderværdien af syv træarter til kvæg.

Tabel mineralindhold i løv, tilknyttet faktaark med løvs foderværdi til kvæg